Plans of territorial transformations during the Hetmanate and place of Katerynoslav province in it

  • Viktor Tleush Zaporizhzhia National University
Keywords: Katerynoslav province, administrativeterritorial division, territorial policy, Hetmanate, P. Skoropadskyi

Abstract

The article analyzes the territorial policy during the Hetmanate and the place of Katerynoslav province in it. It was established that the policy of hetman Pavlo Skoropadsky’s government concerning the administrative-territorial system was aimed at expanding the territory of ethnic Ukrainian lands. In spite of the change of the hetman’s political course at the end, one of the achievements of the Hetmanate was the unification of Ukrainian lands (including the Southern Ukraine) within the boundaries of a single Ukrainian state. The article proves that P. Skoropadsky considered Katerinoslav province and Donbas exclusively as Ukrainian territory.

References

1. Закони про тимчасовий державний устрій України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18.
2. Бойко О.Д. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ української держави гетьмана П.Скоропадського (1918). Регіональна історія України. 2009. Вип. 3. – С. 217-232.
3. Бойко О.Д. Питання території і кордонів України в аналітичній записці Д. Донцова «О границях Української Держави під взглядом політичним» (1918). Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 7. – С. 184-191.
4. Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. К., 2008. – 128 с.
5. Харченко Т.О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень – грудень 1918 р.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01. «Історія України». Харків, 2000. – 20 с.
6. Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР. 1918 рік. Протоколи і стенограми пленарних засідань: Збірник документів і матеріалів. К.–Нью-Йорк–Філадельфія, 1999. – 366 с.
7. Турченко Г.Ф. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша чверть ХХ ст.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 342 с.
8. Известия ЦИК (Москва). 1918. 18 июля.
9. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: Історична ретроспектива та сучасний стан. К.: Основи, 1994. – 168 с.
10. Одесские новости. 1918. 19 марта.
11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 3.
12. Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. Вінниця, 1997. – 189 с.
13. Логвиненко І.А. Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української держави (травень-грудень 1918 р.). Право і Безпека. 2012. № 4. – С. 18-21.
14. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 106.
15. Леміжанська О. Трансформація органів місцевого самоврядування: від Тимчасового уряду до Української Держави (березень 1917 – грудень 1918 рр.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. 2012. 7. – С. 163-176.
16. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 роках: Спомини і роздуми. Торонто, 1971. – 366 с.
17. Ігнатуша О.М. Церква і Українська революція: Катеринославщина доби Гетьманату Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХІІ. Запоріжжя, 2000. – С.59-81.
18. Державний архів Запорізької області. Ф.Р. 2124. Оп. 1. Спр.7.
19. Кравчук О.М., Мельник Н.М. Політика української гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування. Наукові записки. Серія: Історія. 2009. Вип. 15. – С. 61-65.
20. Потапов О.М. Взаємовідносини між центральними органами управління та міськими органами самоврядування в Українській державі П. Скоропадського. Інтелігенція і влада. 2007. Вип. 9. – С. 160-169.
21. Корольов Г. Регенерація ідеї федералізму в Українській гетьманській державі 1918 р.: геополітичні та національно-ідентифікаційні чинники. Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. 2012. 8. – С. 212-225.
22. ДАЗО. Ф.Р-2030. Оп.2. Спр.99.
23. Ткаченко В.Г. Олександрівськ на зламі епох: документи та матеріали. Південна Україна ХХ століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Випуск 1(4). Запоріжжя. – С.7-36
Published
2018-12-19
How to Cite
Tleush, V. (2018). Plans of territorial transformations during the Hetmanate and place of Katerynoslav province in it. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 137-142. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/82