The religious factor in the life of the Crimean Tatar Muslim community of Ukraine XIX - first half of the ХХth century: the Modern Ukrainian historiography

  • V. M. Orlov
Keywords: the Modern Ukrainian historiography, minority, the Muslim Ummah, the Crimean Tatar people, confessions, history of religions

Abstract

This article reviews the research of Ukrainian historians, whose works are devoted to the role of the confessional factor in the life of the Crimean Tatars in Ukraine during XIX – early XX century. Characterized by major publications of the homeland historians devoted to the religious factor and have insufficient study by researchers challenges consolidating the role of religion in the life of the ethnic communities in Ukraine of XIX – the first half of the XXth century.

References

1. Бойко О. Д. Україна у 1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 306 с.
2. Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40–80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін / П. М. Бондарчук. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 381 с.
3. Боруцький С. Т. Держава. Церква. Людина. Державно-церковні та міжконфесійні відносини у дзеркалі сучасності. 1992 – 2002 рр. / С. Т. Боруцький. – Л. : Афіша, 2003. – 552 с.
4. Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В. А. Войналович ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К. : Світогляд, 2005. – 742 с.
5. Ганкевич В. Ю. Очерки истории крымскотатарского народного образования (реформирование этноконфессиональных учебных заведений Таврической губернии в ХІХ – начале ХХ века) / В. Ю. Ганкевич. – Симферополь : Таврия, 1998. – 163 с.
6. Григорьянц В. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК / В. Григорьянц. – Симферополь : Крымский Архив, 2003. – 44 с.
7. Зінченко А. Л. Новітня історія релігійних спільнот в Україні : навч. посіб. [для студ. спец. напряму ―Історія‖] / А. Л. Зінченко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 407 с.
8. Киридон А. М. Держава – церква – суспільство: інверсна трансформація в Україні : монографія / А. М. Киридон. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – 216 с. – (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії).
9. Панченко П. П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П. П. Панченко. – К. : Український Центр духовної культури, 2003. – 100 с.
10. Пащенко В. О. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940-х – початку 1990-х років / В. О. Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360 с.
11. Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Н. Г. Стоколос. – Рівне : РІС КСУ – ППФ ―Ліста-М‖, 2003. – 480 с.
12. Ластовський В. В. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст. в історії та історіографії / В. В. Ластовський. – К. : Фенікс, 2008. – 496 с.
13. Горпинченко І. В. Православна церква в суспільних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / І. В. Горпинченко. – К., 2012. – 15 с.
14. Куксенко С. І. Радянська історіографія розвитку євангельсько-баптистського руху в Україні другої половини 40-х – 60-х років ХХ століття / С. І. Куксенко // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 58 (№ 3). – С. 77–82.
15. Ластовська О. Л. Православні монастирі і чернецтво в Україні: сучасна українська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / О. Л. Ластовська. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с.
16. Нестуля О. О. Ставлення традиційних релігій до нових релігійних деномінацій у контексті історіографічних досліджень / О. О. Нестуля // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 147–151.
17. Окорокова І. Г. Особливості регіонального поширення нетрадиційних релігій та неоязичництва в сучасній Україні / І. Г. Окорокова, О. М. Ігнатуша // Наукові записки історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 139–142.
18. Орлов В. М. Від релігійного андеґраунду до наукової реабілітації: нові релігійні течії в історіографії 1960-х років – початку ХХІ століття : монографія / В. М. Орлов. – Полтава : Астрая, 2015. – 330 с.
19. Преловська І. М. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921 – 1930) – Української Православної Церкви (1930 – 1939) : монографія / І. М. Преловська. – К. : [б. в.], 2013. – 694 с.
20. Шостак А. В. Православні конфесії Півдня України у 1990-х рр.: історіографія проблеми / А. В. Шостак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – С. 272–276.
21. Шендрікова С. П. Кримські татари у ліберальному русі мусульманських народів Російської імперії початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 ―Всесвітня історія‖ / С. П. Шендрікова. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
22. Богданович І. О. Роль газети ―Терджиман‖ у пропаганді реформаторських процесів у мусульманській громаді Російської імперії (1883 – 1905 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 ―Всесвітня історія‖ / І. О. Богданович. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.
23. Хайредінова З. З. Виникнення і розвиток Таврійського магометанського духовного правління (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 ―Всесвітня історія‖ / З. З. Хайредінова. – К., 2003. – 19 с.
24. Романько О. В. Мусульманські формування в німецьких збройних силах (1941 – 1945) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 ―Всесвітня історія‖ / О. В. Романько. – Харків, 2002. – 20 с.
25. Романько О. В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне / О. В. Романько. – М. : ООО ―Издательство АСТ‖ : ООО ―Транзиткнига‖, 2004. – 314 с.: рис. – (Военно-историческая библиотека).
26. Абібуллаєва Д. І. Формування і розвиток державної систеим народної освіти кримських татар (1870 – 1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 ―Всесвітня історія‖ / Д. І. Абібуллаєва. – К., 2005. – 19 с.
Published
2020-09-04
How to Cite
Orlov , V. M. (2020). The religious factor in the life of the Crimean Tatar Muslim community of Ukraine XIX - first half of the ХХth century: the Modern Ukrainian historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 51-54. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/818
Section
Джерелознавство. Історіографія. Етнологія