Military conflict between Poland and Russia in 1920: the problem in the point of view of Ukraine

  • Andrij Teleguz National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: Ukraine, Poland, Russia, war, army, struggle

Abstract

The article presents a new vision of the events of the WWI, the collapse of the Russian Empire, the struggle and foreign policy of the newly emerging nation states at the time of pursuing their independence.

The topicality of the theme is intensified by the fact that Ukraine and Poland belong to the common region in historical, geopolitical and geographical concepts, both countries lost their independence for some period of time, were dominated, of the same empires, albeit the scales of the problem differed, and liberated almost at one time. The importance of this study is also due to the fact that the modern Ukrainian-Russian war has much in common with the struggle of Poland against the Bolshevik Russia.

The war was a conflict between Poland and the Russian Soviet Federative Socialist Republic. The main cause of the controversy was the affiliation of the eastern lands of the Republic of Poland, in particular Western Ukraine and Belarus, the rights of which were nominated by the Russian Communists. Y. Pilsudski sought the restoration of Great Poland at historical frontiers, in particular to unite these lands (seized by Russia in the previous period of history) under the authority of the Polish state. In addition, he promised to create a federation that would consist of Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine which would create a kind of fence from Russia.

The Polish - Soviet war ended in July 1920 by a peace treaty that first took place near Minsk, and then the negotiations were transferred to Riga. But, trying to delay the peace talks, both sides tried to use them to get the most out of the secret preparation for a new blow. The delegations of the Soviet Russia and Soviet Ukraine were forced to give their consent for the establishment of a border at which Western Ukraine and Western Belarus remained within Poland. On these conditions an armistice was signed on March 18, 1921 in Riga. The UNR delegation was not allowed to participate in the talks.

References

1. Гетьманчук М.П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр.) / М.П. Гетьманчук. – Л., 2008. – 432 c.
2. Гетьманчук М. П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920 – 1939 років / М. П. Гетьманчук. – Л.: Світ, 1998. – 428 c.
3. Гетьманчук М.П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920 – 1939 рр.: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / М.П. Гетьманчук. – Л., 2003. – 34 с.
4. Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О.Удовиченко. – К.: Україна, 1995 . – 206 с.
5. Гошуляк І. Радянсько-польська війна 1920 р. та остаточний крах УНР / І. Гошуляк // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень.К., 2005. – Вип. 28. – С. 154–167.
6. Загоруйко В.В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.В. Загоруйко. – Донецьк, 2009. – 19 с.
7. Красівський О.Я. Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики Другої Речіпосполитої (1918–1923 рр.): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 / О.Я. Красівський. – К., 1999. – 35 с.
8. Парнета О. Й. Польща в міжнародних відносинах Центрально-Східної Європи у добу національного відродження (1918 – 1923 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / О. Й. Парнета. – Чернівці, 2010. – 20 с.
9. Kutrzeba St. Kongres, traktat i Polska / St. Kutrzeba. – Warszawa–Lublin–Łódż–Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1919. – 651 s.
10. Kutrzeba St. Polska odrodzona. 1914–1921 / St. Kutrzeba. – Kraków: Gebethner i Wolf, 1921. – 230 s.
11. Łukasiewicz J. Polska jest mocarstwem / J. Łukasiewicz. – Warszawa: Gebethner i Wolf, 1939. – 62 s.
12. Handelsman M. Anglia – Polska 1814–1864 / M. Handelsman. – Warszawa–Lwów: E. Wende i Sp., 1917. – 114 s.
13. Wereszycki H. Anglia a Polska w latach 1860–1865 / H. Wereszycki. – Lwów: Nakł. Tow. Naukowego, 1934. – 207 s.
14. Wyszczelski L. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 / Wyszczelski L.. – Warszawa 2010, wyd. Bellona. 23 s.
15. Wrzesiński W. Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej w latach 1864–1945 / W. Wrzesiński. – Olsztyn: Ośrodek badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1994. – 468 s.
16. Grajewski P. Walka dyplomatyczna wokół sprawy ukraińskiej na paryskiej konferencji pokojowej w roku1919 / P. Grajewski // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkania Polsko-Ukraińskie. Studia Ucrainica. – 1996. – №. 3. – S. 89–103.
17. Reginia-Zacharski J. Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917–1923 / J. Reginia-Zacharski. – Toruń : Adam Marszałek, 2005. – 400 s.
18. Kamiński M. Konflikt polsko-czeski 1918–1921 / M. K. Kamiński. – Warszawa: Neriton, 2001. – 476 s.
19. Kamiński M., Zacharias M. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej: 1918–1939 / M. K. Kamiński. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 495 s.
20. Wituch T. Terytoria sporne w Europie po roku 1815 / T. Wituch. – Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001. – 360 s.
21. Zamoyski A. Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina / A. Zamoyski. – Kraków, 2009. – 188 s.
22. Wyszczelski L. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 / L. Wyszczelski. – Warszawa, 2010, wyd. Bellona. – S. 12.
23. Wyszczelski L. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 / L. Wyszczelski. – Warszawa, 2010, wyd. Bellona. – S. 12.
24. Wyszczelski L. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 / L. Wyszczelski. – Warszawa 2010, wyd. Bellona. – S. 13.
25. Nowak A. Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku) / A. Nowak. – Kraków: ARCANA, 2008. – S. 240.
26. Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924 / Z. Karpus. – Toruń 1997. – S. 85.
27. Nowik G. Zanim złamano Enigmę. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920 / G. Nowik. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Rytm», 2004. – S. 123.
28. Wyszczelski L. Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 / L. Wyszczelski. – Warszawa, 2010, wyd. Bellona. – S. 16.
29. Sobańska-Bondaruk M. Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 140.
30. Kutrzeba St. Polska odrodzona. 1914–1921 / St. Kutrzeba. – Kraków : Gebethner i Wolf, 1921. – S. 102.
31. Kamiński M., Zacharias M. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej: 1918–1939 / M. Kamiński, M. Zacharias. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 495 s.
32. Zamoyski A. Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina / A. Zamoyski. – Kraków, 2009. – S. 118.
33. Удовиченко О. Україна у війні за державність:Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 / Олександр Удовиченко. – Київ: Україна, 1995 . – S. 143.
34. Internetowy System Aktow Prawnych. Dz.U. 1921 nr 28 poz. 161. Umowa o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską z jednej a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej strony, podpisana w Rydze dnia 12 października 1920 roku.
35. Internetowy System Aktow Prawnych. Dz.U. 1934 nr 58 poz. 506. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, wraz z protokółem końcowym, podpisana w Warszawie.
Published
2018-12-19
How to Cite
Teleguz, A. (2018). Military conflict between Poland and Russia in 1920: the problem in the point of view of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 131-136. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/81