Сonsumer cooperatives in the cities of the USSR in the postwar period

  • O. S. Sydorovych
Keywords: the postwar period, consumer cooperatives, the city

Abstract

The problem of the presence of USSR consumer cooperatives system in the postwar period in the cities and industrial towns is actualized based on published sources. Archival sources, which indicates the intention of the party leadership of the country to extend the organizational network of consumer cooperatives in the cities, arenalyzed. It was determined that the agrarian nature of consumer cooperation of USSR in the postwar period, despite some intentions to extend the system of trade organizations in the cities and industrial centers remained unchanged.

References

1. Історія споживчої кооперації України: підручник [для студентів кооперативних вузів] / [Аліман М.В., Бабенко С.Г., Гелей С.Д. та ін.]. – Львів: Укоопспілка, інститут українознавства НАНУ, 1996. – 383 с.
2. Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення / за заг. ред. С. Гелея. – Л., 2013. – 972 с.
3. Клок Василь. Розвиток споживчої кооперації в УРСР в кінці 1960 – на початку 1970-их рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/nztnpu_ist/2012_2/Article/24_Klok.pdf
4. Кендус Олександра. Криза системи споживчої кооперації УРСР в кінці 1970-их – на початку 1980-их рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum/nztnpu_ist/2012_2/Article/26_Kendus.pdf
5. Сидорович О.С. Аграрний характер споживчої кооперації споживчої кооперації УРСР в другій половині 1940-их – 1980-х рр.: цілеспрямована політика чи історична закономірність / О.С. Сидорович // Вісник аграрної історії: збірник наукових праць. – Вип. 10. – К., 2014. – С. 133-140.
6. Сидорович О.С. Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту у перші повоєнні роки (1945-1950 рр.) / О.С. Сидорович // Гілея: науковий вісник. – Вип. 103 (№12). – К., 2015. – С. 41-44.
7. Сидорович О.С. Роль Укоопспілки у продовольчому забезпеченні міст УРСР у післявоєнний період / О.С. Сидорович // Вісник аграрної історії: збірник наукових праць. – Вип. 8-9. – К., 2014. – С. 138-144.
8. Центральний державний архів громадських об‟єднань України (ЦДАГО), ф. 1, оп. 81, спр. 121.
9. Генеральна схема управління торгівлею в Українській РСР. Постанова Ради міністрів УРСР від 9.10.1980 № 559. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP800559.html
Published
2020-09-04
How to Cite
Sydorovych , O. S. (2020). Сonsumer cooperatives in the cities of the USSR in the postwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 293-295. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/801