Methodical providing of the activity of the courses of Ukrainology (Ukrainoznavstvo) in Sumy region at the beginning of the 20s of the XXth century

  • L. I. Yepik
Keywords: history of Ukraine, Ukrainian language, Ukrainology, a cabinet of Ukrainology, systematic help

Abstract

The author of the article analyses organizational basis and forms of rendering systematic help to the courses of of Ukrainology (Ukrainoznavstvo) at the beginning of the 20th years of the XX century in Sumy Region, using the files from the archives unpublished before. The cabinets for Ukrainology (look at it above), which were formed for the Ukranization by a special commission, were busy with creation and practical realization new forms and methods of Ukrainian language teaching, Ukraine‟s history and economical geograhpy of Ukraine; do active work for improving qualification of teachers and lecturers; created systematic and program basis of Ukraine‟s providing.

References

1. Кульчицький С. Курс – українізація / С. Кульчицький // Родина. – 1999. – № 8. – С. 110-122.
2. Кульчицький С.В. Україна і Росія в історичній ретроспективі. В 3 т. – Т.2: Радянський проект для України/ С.В.Кульчицький, В.А.Гриневич, В.М.Даниленко, О.Є.Лисенко. – К., 2004. – 530 с.
3. Верменич Я. “Українізація” 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : зміст та основні напрямки / Я.Верменич, В.Даниленко // Україна ХХ ст. : Культура, ідеологія, політика : зб. статей. – К., 2003.– Вип. 7.- 128 с.
4. Мануілова К. Українізація партійного апарату в національних адміністративно-територіальних районах південнозахідного регіону Української РСР (1920-1930 рр.) / К. В. Мануілова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012. – Вип. XXXII. – C.239-243.
5. Овчаренко Д. Українізація службовців державних та партійних установ Миколаївського округу у 1920-і роки. [Електронний ресурс] / Д. В. Овчаренко // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 23. – Режим доступу до журналу.:http://www.nbuv.gov.ua/portal/-Soc_Gum/Gileya/009_23/Gileya23/I7.pdf.
6. Масенко Л. Т. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір / Л.Т. Масенко. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2004. – 163 с.
7. Масенко Л. Т. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою / Л. Т. Масенко // Віче. – 2003. – №4. – С. 54–57.
8. Масенко Л. Україна безбатченків / Л. Масенко // Український тиждень. – № 10. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ut.net.ua/www.ut.net.ua/abaut/we/532
9. Масенко Л. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали / Л.Масенко, В.Кубайчук, О.Демська-Кульчицька. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 399 с.
10. Єпик Л. Організація діяльності практикумів з українознавства для радянського і партійного апарату в середині 20-х рр. ХХ ст./Л.Єпик //Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка, 2013. – №1(260). – С.122-133.
11. Єпик Л. Особливості викладання історії України на курсах з українознавства (20-і рр. ХХ ст.) / Л.Єпик // Сумська старовина, 2014. – №XLV. – C.37-43.
12. Державний архів Сумської області (далі ДАСО). – Ф. Р-4563. – Оп1. – Спр.980. – 438 арк.
13. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
14. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
15. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
16. ДАСО.-Ф.Р5600.-Оп.1.- Спр.118.- 136 арк.
17. Єпик Л. Документи Державного архіву Сумської області про українізацію партійного і державного апарату на поч. 20-х рр. ХХ ст. / Л.Єпик // Сумський історико-архівний журнал, 2013. – №ХХ. – С.10-18.
18. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
19. ДАСО.- Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.980.- 438 арк.
20. ДАСО.- Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
21. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
22. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
23. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
24. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
25. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.983.- 120 арк.
26. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.980.- 438 арк.
27. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.980.- 438 арк.
28. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.727.- 90 арк.
29. Єпик Л. Особливості викладання історії України на курсах з українознавства (20-і рр. ХХ ст.) / Л.Єпик // Сумська старовина, 2014. – № XLV. – C.37-43.
Published
2020-09-04
How to Cite
Yepik , L. I. (2020). Methodical providing of the activity of the courses of Ukrainology (Ukrainoznavstvo) in Sumy region at the beginning of the 20s of the XXth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 253-256. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/791