Overcoming of children‟s homelessness and lack of parental supervision in the second half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine (based on materials of Kherson region)

  • T. B. Bukreev
Keywords: Kherson region, USSR, childrens home, childrens homelessness

Abstract

The article investigates and analyzes the mechanisms of overcoming of children homelessness and lack of parental supervision in the second half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine and the implementation of these mechanisms in Kherson region. Also basic directions of struggle against the social phenomenon are described here. It is stressed on the work of social defense and children rehabilitation organizations in 20th years of the ХХ century. It is stressed on the unpublished sources of the State Archives of Kherson region.

References

1. Зінченко А.Г. Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / А.Г. Зінченко. – Одеса, 2002. – 17 с.
2. Паращевіна О.С. Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ століття в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / О.С. Паращевіна. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с.
3. Виноградова-Бондаренко В.Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х рр. ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В.Є. Виноградова-Бондаренко. – К.,2001. – 22 с.
4. Олянич Л.В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / Л.В. Олянич. – Харків, 2008. – 18 с.
5. Анатольєва О. І. Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / О.І. Анатольєва. – К., 2003. – 21 с.
6. Букрєєв Т.Б. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю у першій половині 20-х років ХХ ст. на Півдні України (за матеріалами Херсонщини) / Тарас Борисович Букрєєв // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 67-72.
7. Виноградова В. Проблеми дитячої безпритульності (20-ті роки ХХ ст.) / В.Є. Виноградова // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С.77-78.
8. Зінченко А.Г. Діяльність центральних державних органів з питань подолання дитячої безпритульності у 20-30-х роках ХХ ст. в Україні / А.Г. Зінченко // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2007. – Вип. 10. – С. 54-67.
9. Овсянюк О.І. Боротьба із безпритульністю та бездоглядністю неповнолітніх в УРСР у 1920-х рр. [Електронний ресурс] / О.І. Овсянюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . – 2000. - № 3. – Режим доступу до журн.: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/ visnik/n2000_3/ovcjnyk.htm
10. Анатольєва О.І. Державно-правовий захист неповнолітніх в УСРР (20-ті роки ХХ ст.) / Ольга Іванівна Анатольєва // Право України. – 2009. - № 4. – С.170-174.
11. Державний архів Херсонської області (далі - ДАХО), ф. Р – 801, оп. 1, спр. 3, 272 арк.
12. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 105, 145 арк.
13. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 803, 396 арк.
14. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 58, 38 арк.
15. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 334, 12 арк
16. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 335, 11 арк.
17. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 331, 22 арк.
18. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 337, 19 арк.
19. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 264, 426 арк.
20. ДАХО, ф. Р – 485, оп. 1, спр. 53, 73 арк.
21. Коротецкий А.А. Летопись Херсона / Александр Алексеевич Коротецкий. – Херсон: ЧМП “Штрих”, 2004. – 284с.
22. О борьбе с преступностью среди беспризорных // Рабочий. – 1926. – 23 июля.
23. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 877, 32 арк.
24. Москаленко В. Як рятували дітей наші діди: [про боротьбу з безпритульністю] / В. Москаленко // Вгору. – 2004. – 20 травня.
25. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 417, 100 арк.
26. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 88, 417 арк.
27. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 403, 95 арк.
28. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 428, 10 арк.
29. Орлова З. З історії благодійництва на Херсонщині / З.С. Орлова, О.І. Шинкаренко. – Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2000. – 24с.
30. Безпритульні чекають на допомогу // Дитячий рух. – 1927. - №9. – С. 6-8.
31. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 513, 196 арк.
32. ДАХО, ф. Р – 485, оп. 1, спр. 64, 144 арк.
33. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 503, 186 арк.
34. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 996, 120 арк.
35. ДАХО, ф. Р – 414, оп. 1, спр. 490, 120 арк.
36. ДАХО, ф. Р – 2, оп. 1, спр. 542, 295 арк.
37. ДАХО, ф. Р – 485, оп. 1, спр. 72, 16 арк.
38. Любарова Т. Про боротьбу з безпритульністю та неповнолітніми правопорушниками / Т. Любаров // Наддніпрянська правда. – 1929. – 2 червня.
39. ДАХО, ф. Р – 802, оп. 1, спр. 3, 74 арк.
40. ДАХО, ф. Р – 422, оп. 1, спр. 25, 182 арк.
Published
2020-09-04
How to Cite
Bukreev , T. B. (2020). Overcoming of children‟s homelessness and lack of parental supervision in the second half of the 20th years of the ХХ century in South Ukraine (based on materials of Kherson region). Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 221-226. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/785