The church inside the Ukrainian revolution 1917–1921 as the subject of the modern historical studies: the summary of twenty year long experience of the problem investigation

  • Oleksandr Ignatusha Zaporizhzhia National University
Keywords: historiography, publications, Ukrainian revolution, social-church relations, autocephaly, Local Church

Abstract

The author analyzed achievements and problems of Ukrainian historiography during the period of state independence in the study of the history of the Church in the Ukrainian Revolution during 1917–1921. The author described sociopolitical and church-organizational factors that influenced the dynamics and nature of research problems. The place of individual works was defined in the formation of historical research areas. The most significant achievements of scientists in the development of scientific knowledge were shown. The typical failures in the research process were outlined. The author established the range of problems that require in-depth development, rethinking and scientific interpretation.

References

1. Ігнатуша О. М. Національний рух за реформування православної церкви на Україні напередодні Жовтневої революції // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. Матеріали респуб. наук.-теор. конференції 8–10 січ. 1991 р. м. Запоріжжя. К. ; Запоріжжя, 1991. С.39-41.
2. Ігнатуша О. М. Проголошення Директорією УНР автокефалії православної церкви в Україні // Український історичний Зб. Респуб. міжвідомч. наук. зб. – Харків : Вид-во «Основа» при Харків. держ. ун-ті. Вип. 37, 1992. С.20-30.
3. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна Вітчизна. 1989. № 12. С.166-175.
4. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. Дрогобич: Відродження, 1990. 93 с.
5. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні. Людина і світ. 1990. №5. С.19-24.
6. Ісіченко Ю. Українське православ’я: час вибору. Прапор. 1990. №12. С.136-152.
7. Ігнатуша О. М. Джерела історичних реконструкцій державно-церковних відносин в Україні 20–30-х рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С. 151-157.
8. Білокінь С. І. Православні єпархії України 1917–1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні. Зб. наук. пр. К. : Наук. думка, 1992. С.102-110.
9. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. К., 1999. 446 с.
10. Зінченко А. Л. Благовістя національного духу. (Українська Церква на Поділлі в першій третині ХХ ст.). К. : Освіта, 1993. 256 с.
11. Ігнатуша О. М. Українська Автокефальна Православна Церква (1917–1930) : дис. … канд. іст. наук / Харків. дерд. ун-т, Харків, 1993. 255 с.
12. Ігнатуша О. М. Церква та національне державотворення // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення. – Запоріжжя : Просвіта, 1998. С. 189-230.
13. Капелюшний В. П. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Історіографія : дис. ... д.і.н.: 07.00.06 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2004. 511 с.
14. Ульяновський В., Андрусишин Б. Церква в Українській Гетьманській Державі. Попередні нотатки та документи // Останній Гетьман. Ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського. К., 1993. С.285-302.
15. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посіб. К. : Либідь, 1997. 200 с.
16. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посіб. К. : Либідь, 1997. 320 с.
17. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР): Навч. посібн. К. : Либідь, 1997. 176 с.
18. Киридон А. М. Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії // Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 7. С.252-259.
19. Савченко С. Церква і революція 1917 року: проблема радянського історіографічного досвіду // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. Вип. 27. Львів : Логос, 2017. С.321-330
20. Штогрин І. Історіографічна база дослідження україно-ватиканських відносин 1919–1921 рр. Українське релігієзнавство. 2014. №71-72. С.155-160.
21. Ігнатуша О. М. Документи державних архівів України з історії Української автокефальної православної церкви (1917–1930 рр.). Архіви України. 1994. №1-6. С.44-56.
22. Боцюрків Б. Проблеми дослідження історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання // Український археографічний щорічник. Вип. І / П. С. Сохань (гол. ред.) та ін. К. : Наук. думка, 1992. С.285-294.
23. Плохій С. Від Якова Суші до Атанасія Великого (огляд видань римських джерел з історії української церкви) //Український археографічний щорічник. Вип. ІІ / П. С. Сохань (гол. ред.) та ін. К. : Наук. думка, 1993. С.6-14.
24. Історія християнської церкви на Україні. (Релігієзнавчий довідковий нарис) / відп. ред. О. С. Онищенко. К. : Наук. думка, 1991. 104 с.
25. Історія православної церкви в Україні : зб. наук. праць / П. Яроцький (відп. ред). К. : Четверта хвиля, 1997. 292 с.
26. Історія релігії в Україні: У 10 т. Т. ІІ. Українське православ’я / за ред. П. Яроцького. К. : Центр духовної культури, 1997. 376 с.
27. Інформація про роботу Відділення релігієзнавства ІФ НАН України протягом 2013 року Українське релігієзнавство. 2013. Вип. 68. С. 262-265.
28. Ільченко І. Церковні братства України в 1918–1919 рр. Людина і світ. 1996. №5. С.34-39.
29. Сергійчук Б. Уряд УНР і Вселенський престол. Людина і світ. 1997. №2. С.36-39.
30. Кабанець Є. Смерть митрополита Володимира. Людина і світ. 1997. №4. С.21-26.
31. Пилявець Л. «Мусимо устроювати нашу Церкву…»: ідея автокефалії Української церкви у 1917 році. Людина і світ. 1999. – №8. С.9-14.
32. Стародуб А. (Не)знята анафема. Людина і світ. 2003. №1. С.14-22.
33. Стародуб А. «Нічний Собор». Людина і світ. 2001. №7. С.30-32.
34. Стародуб А. Міністр-богослов. До 120-річчя з дня народження В. Зиньківського. Людина і світ. 2001. №8. С.11-18.
35. Гай-Нижник П. Гетьманський рух і Церква. Людина і світ. 2003. №4. С.10-16.
36. 1917: релігія, церква, суспільство. Людина і світ. 1997. №11-12. С.16-18.
37. Рибко О. С. Православна Церква на Волині в процесі суспільних перетворень початкового етапу Української революції (1917 рік) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. 2013. Вип. 8. С. 132–140.
38. Саган О. Помісна Церква: суспільний запит та проблемність становлення. Релігія та Соціум. 2015. №3 (19). С.28-33.
39. Іщук О. В. Роль політичної та духовної еліти у відродженні українського автокефального руху // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. 2015. Вип. 12. С.78-87.
40. Сініцький А. Ц. Релігійний фактор у формуванні національної ідентичності українства // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. 2012. Вип. 6. 372 с. С.255–263.
41. Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття : монографія. – К. : Знання України, 2005. 552 c.
42. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Львів : Вид-во УКУ. 2013. 504 с.
43. Єленський В. Є. Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). К. : Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 2002. 420 с.
44. Саган О. Н Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. К. : Світ знань, 2004. 910 с.
45. Саган О. Н. Національні прояви православ’я: український аспект. К. : Світ знань. 2001. 256 с.
46. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень – грудень 1918 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. статей. Вип. 5. К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. 340 с. С.177-206.
47. Бойко О. Життя Києва під владою білогвардійців (вересень-грудень 1919 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. статей. Вип. 6. К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. С. 229-256.
48. Бойко О. Українське життя у Києві під владою білогвардійців (1919 р.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. статей. Вип. 8. К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. С. 142-163.
49. Шип Н.А. Церковно-православний рух в Україні (поч. ХХ ст.) / НАН України; Ін-т історії України. К., 1995. 66 с.
50. Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900–1923 рр. К. : Пам’ятки України, 1991. 136 с
51. Історія релігій і церкви в Україні: Метод. рекомендації до спецсемінару / уклад. О. М. Ігнатуша. Запоріжжя : ЗДУ, 1998. 68 с.
52. Історія релігії в Україні: навч. посіб. / А. М. Колодний та ін. К. : Т-во Знання, КОО, 1999. 735 с.
53. Ісіченко Ігор, архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. Харків : Ред. газети «Сім», 2003. 472 с.
54. Преловська І. Історія Української Православної Церкви (1686–2000). Навч. посіб. для студентів богослов. учбов. закладів. К. : КПБА, 2010. 444 с.
55. Зінченко А. Л. Новітня історія релігійних спільнот в Україні : навч. посіб. для студентів спеціальностей напряму «Історія». К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. 408 с.
56. Ісіченко Ігор, архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. Харків : Акта, 2013. 760 с.
57. Пащенко В. О. Державна політика щодо православної церкви в Україні: (1917–1922 рр.). Полтава, 1992. 88 с.
58. Пащенко В. О. Українська автокефальна православна церква: Важкий шлях до визнання. К. ; Полтава : Рідний край, 1993. 79 с.
59. Пащенко В. О. «Ніч минула, а день наблизився...»: Держава і православ’я в Україні: 20-ті роки ХХ століття АН України, Гол. ред. колегія наук.-док. серії книг реабілітовані історією, Відділ АН України по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. К., 1994. 168 с.
60. Пащенко В. О. Держава і православ’я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. / Центр пам’яткознавства АН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії культури. К., 1993. 188 с.
61. Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х років / АН України ; Головна ред. колегія наук.-док. серії книг «Реабілітовані історією» К., 1994. 249 с.
62. Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917–1930-ті роки. Полтава : АСМІ, 2004. 336 с.
63. Силантьєв В. И. Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы / Харьков. гос. политех. ун-т. Харьков, 1998. 232 с.
64. Силантьєв В. І. Влада і православна церква в Україні (1917–1930 рр.): автореф. дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2005. 38 с.
65. Нестуля О. О. Визвольні змагання українського народу і охорона пам’яток культури (1917–1920 рр.). Полтава, 1993. 115 с.
66. Нестуля О. О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні. (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії). К. ; Полтава, 1994. 340 с.
67. Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. Ч. 1. 280 с.
68. Українські культурні цінності в Росії: перша спроба повернення, 1917–1918 / упоряд.: С. Кот, О. Нестуля Серія «Повернення культурного надбання України: документи свідчать». Вип. 1. К., 1996. 320 с.
69. Лупандін О. Питання реституції культурних цінностей в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918 р. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Зб. наук. статей. Вип. 5. К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. С. 287-314.
70. Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917–1923 роки : монографія. К. : К.І.С., 2006. 312 с.
71. Осташко Т., Соловйова В. Дипломатичні представництва УНР у країнах Західної Європи (1918–1921 рр.) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. С. 187-231
72. Соловйова В. В. Українська дипломатія у країнах центральної Європи 1917–1920 рр. Донецьк : ТОВ Вид-во «Юго-Восток, Лтд», 2004. 172 с.
73. Сергійчук Б., Сергійчук В. Проблеми визнання УАПЦ у листуванні уряду УНР та його посольства в Туреччині // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: Матер. наук. конф. Київ, 12 жовт. 1996 р. К. : Логос, 1997. С. 81-86.
74. Галуха Л. Особливості автокефалії та інституалізації православної церкви в Польщі (1918–1939 рр.) : автореф. … канд. іст. наук: 09.00.11 / Ін-т філософії НАН України. К., 1997. 24 с.
75. Ульяновський В., Андрусишин Б. Військове та флотське духовенство в Україні. Період національно-визвольних змагань 1917–1921 pp. Людина і світ. 2000. №5. С. 16-21
76. Забзалюк Д .Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2007. 19 с.
77. Атоян О. Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917–1919 годов. Луганск : РИО ЛАВД, 2003. 512 с.
78. Атоян О. Н. Воля к праву. Исследование махновщины и народного правосознания : монография. Луганск : РИО ЛАВД, 2003. 530 с.
79. Лозовий В. С. Селянська правосвідомість у добу Української революції (1917–1921 рр.). Український історичний журнал. 2005. №6. С.88-94
80. Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси. Дніпропетровськ, 2007. 456 с.
81. Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900–1922 рр.): Соціокультурні трансформації : дис. ... докт. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2009. 597 с.
82. Дровозюк С. І. Масовий релігійний рух в Україні у 20-х рр. ХХ ст. історіографія проблеми // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія : Історія. Вінниця, 2002. С.234-240
83. Горяча М. С. Роль релігійного фактора в політичному житті України : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2002. 19 с.
84. Гошуляк І. Л. Про причини поразки Центральної Ради. Український історичний журнал. 1994. №1. С. 31-44.
85. Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. в Україні. Український історичний журнал. 2008. №1. С.75-88.
86. Солдатенко В.Ф. Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917–1920 рр. в Україні // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. XXIV. С.93-103.
87. Солдатенко В. Новітні видання і дослідження з історії Української революції (1917–1920 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Зб. наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю. Ю. Кондуфора. К., 2004. Т.1. С.237-305
88. Горяча М. Релігія в політиці Українських урядів 1917–1920 років (Центральна Рада, Гетьманат, Директорія) // Ковчег: Науковий зб. із церковної історії / за ред. о. Бориса Гудзяка, Ігоря Скочиляса та Олега Турія. – Львів : Ін-т Історії Церкви ЛБА, 2001. Ч. 3. С. 334-346
89. Стародуб А. В. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917–1921 років: український аспект : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. К., 1999. 212 с.
90. Євсєєва Т. М. Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917–1921рр. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Ін-т історії України. К., 2002. 247 с.
91. Євсєєва Т. М. Російська православна церква в Україні 1917–1921рр. : конфлікт національних ідентичностей у православному полі. К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. 362 с.
92. Стародуб А. Українська державність 1917–1921 рр. «очима» центральної влади Російської Православної Церкви: еволюція несприйняття. // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. К., 1999. Вип.3. С.190-203.
93. Ткачук О. В. Український церковно-православний рух 1917–1921 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. С.18.
94. Потапова О. Б. Православне духовенство в суспільному житті України у 1917–1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2010. 20 с.
95. Потапова О. Б. Гартуючи віру в Україну : православне духовенство в суспільному житті України у 1917– 1920 рр. : монографія. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. 206 с.
96. Кукурудза А. Р. Інституційні риси автокефальних змагань в Україні 1917–1921 рр. // Збірник матеріалів Другої наук.-прак. міжвуз. конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблеми». Рівне : РДГУ, 2008. С.68-75.
97. Кукурудза А. Р. Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Рівнен. держ. гум. ун-т. Рівне, 2007. 218 с.
98. Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917–1920 рр. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2003. 236 с.
99. Димитрій (Рудюк), ігумен. Відродження Української церкви і національно-визвольні змагання 1917–1921 років // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Зб. статей. Вип. 5. К. : Рідний край, 1999. С. 230-234.
100. Сацький П. Основні чинники кризи релігійної свідомості українського суспільства у період революції 1917–1921 рр. // Волинський благовісник. – 2017. № 5. С. 119-125.
101. Ульяновський В. Міністерство ісповідань Василя Зіньківського. (До переоцінки діяльності в світлі нових архівних матеріалів) // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень IV круглого столу. К. ; Львів, 1994. С. 185-187
102. Андрій (Партикевич), архімандрит. «Молитва не була вислухана». Вселенська Патріархія та питання автокефалії Української Православної Церкви, 1919–1920 // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: Матер. наук. конф. Київ, 12 жовт. 1996 р. К. : Логос, 1997. С. 65-81.
103. Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917–1918 рр.) // Науковий Вісник Чернівецького університету : Філософія : Зб. наук. праць. Чернівці, 2004. Вип. 203-204. С.65-70.
104. Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні. Житомир : Полісся, 2000. 164 с.
105. Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник. Острог : Вид-во НаУОА, 2015. 264 с.
106. Смирнов А. Ставлення Української Центральної Ради до Православної Церкви // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). Острог, 2016. C. 201-202.
107. Ульяновський В. Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р.: два церковно-політичні контексти // Студії з архівної справи та документознавства. 1999. Т. 5. С 168-178.
108. Стародуб А. Всеукраїнський православний церковний Собор 1918 року: огляд джерел / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. К., 2010. 236 с.
109. Опря А. В. Єпархіальні з’їзди православного духовенства та мирян України в 1917 р. : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. 160 с.
110. Черенюк Я. Український церковно-визвольний рух після падіння самодержавства та ліквідація синодального управління РПЦ // Волинський благовісник. 2014. №2. С.109-123.
111. Лотоцький В. Місія міністерства ісповідань уряду Директорії щодо визнання автокефалії православної церкви в Україні на тлі перспективи сучасного діалогу з Константинопольською Вселенською патріархією та напередодні всеправославного собору // Андріївський вісник: іст.-богослов. щоріч. журнал Рівнен. Дух. семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Рівне, 2016. № 5. 288 с.; С. 25–38.
112. Ігнатуша О. М. Сучасна українська історіографія відносин православної церкви та радянської держави (1920–1930-ті рр.). Український історичний журнал. 2006. №2 (467). С.174-190.
113. Преловська І. М. Стислий нарис історіографії УАПЦ. Український церковно-історичний журнал. К. : Вид. Церк.-іст. наук. тов-ва, 2001. № 1. С.68-89.
114. Киридон А. М. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії // Лаврський альманах. Зб. наук. праць. К., 2003. Вип. 9. С.27-31.
115. Киридон А. М. Православна церква в Україні ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. Кам’янець-Подільський : Оіком, 2001. Т. 7(9). С. 710-715.
116. Зінченко А. Л. Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського. К. : Дніпро, 1997. – 423 с.
117. Зінченко А. Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. К. : Укр. Видавн. Спілка, 2003. 156 с.
118. Зінченко А. Життя і служіння митрополита Василя Липківського / Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського. – К. : Дуліби, 2017. 336 с.
119. Ульяновський В. Постріли у Києво-Печерській лаврі : маловідомі факти про вбивство митрополита Володимира. Трибуна. 1990. №7. С.41-43.
120. Ульяновський В. Смерть митрополита: проблеми справжні і вигадані. Трибуна. К., 1991. №9. С. 31-33.
121. Ульяновський В. Смерть митрополита: проблеми справжні і вигадані. Трибуна. К., 1991. № 10. С.30-32.
122. Завальнюк О. М. Сіцинський у 1917–1920 рр.: громадсько-політичний, культурно-просвітній і науковий аспекти // Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцинського та Володимира Січинського: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-краєзн. конференції, присв. 150-річчю від дня народження Ю. Сіцинського і 115-річчю від дня народження В. Січинського. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. С.23-29
123. Трембіцький А. М. Євфимій Сіцинський (1859–1937): наукова та громадська діяльність : монографія. Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2009. 300 с.
124. Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси / Держ. комітет архівів України, Центр. держ. іст. архів України. – К., 2003. 282 с.
125. Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник / НАН України ; Укр. міжнарод. комітет з питань науки і культури ; Ініціатив. комітет «Універсал». К., 1998. 256 с.
126. Гирич І., Ульяновський В. Релігія та церква в житті й творчості Михайла Грушевського // Грушевський М. С. Духовна Україна : зб. творів. К. : Либідь, 1994. С. 521–544.
127. Ульяновський В. І. В.О. Біднов. Український історичний журнал. 1992. №10-11. С.80-94.
128. Ульяновський В. Історик Церкви Василь Біднов // Дніпропетровський історико-археографічний зб. Вип.1. Дніпропетровськ, 1997. С.444–461.
129. Саламаха І. В. Громадсько-політична та наукова діяльність В.О. Біднова (кінець ХІХ ст. – 1935 р.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запоріз. держ. ун-т. Запоріжжя, 1998. 225 с.
130. Портнов А. В. У пошуках «Українського Гейдельбергу»: штрихи до наукової діяльності Василя Біднова (1918–1930-ті роки). Краєзнавство. 2003. №1-4. С.133-134.
131. Капелюшний В., Коваль О. Національна еліта в українській революції 1917–1921 років : інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників // Етнічна історія народів Європи. 2009. Вип. 30. С.23-26.
132. Євсеєва Т. М. Церковна еліта та її роль у процесі формування політичної самосвідомості в Україні. Український історичний журнал. 1999. №2. C.89-104.
133. Преловська І. М. Архієпископ УАПЦ Нестор Шараївський (короткий біографічний нарис). Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. К., 2001. №1(5). С.63-67.
134. Преловська І. М. Володимир Мусійович Чехівський (1876–1937) – видатний діяч Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) // Матеріали ХІІ Поділь. іст.-краєзн.ї конференції (22–23 листопада 2007 р.). Кам’янець-Подільський, 2007. С.464-480.
135. Преловська І. М. Марко Грушевський (1865–1938) – діяч на ниві українського Православ’я. Українознавство. №1(58). 2016. С.23-33.
136. Преловська І. М. Діяльність преосвященного митрополита Київського і Галицького Володимира (Богоявленського) під час розгортання руху за автокефалію Української Православної Церкви (1917–1918) // Православ’я в Україні: Зб. за матеріалами VII Міжнар. наук. конференції, присв. 25-літтю відновлення Київ. прав. богосл. академії (1992–2017) К. : КПБА, 2017. Ч.2. 441 с. – С. 37-47.
137. Ігнатуша О. М. Рафальський Василь Феофанович // Довідник з історії України. Т.3 (Р–Я) / за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. К. : Генеза, 1999. С.16.
138. Ігнатуша О. М. Чехівський Володимир Мусійович // Довідник з історії України. Т.3 (Р–Я) / за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. К. : Генеза, 1999. С.571-572.
139. Ігнатуша О. М. Чехівський Микола Мусійович // Довідник з історії України. Т.3 (Р–Я) / за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. К. : Генеза, 1999. С.572-573.
140. Преловська І. М. Мирянський рух як вияв соборноправності в період церковно-визвольних змагань у 1917–1921 рр. та як основа розбудови УАПЦ у 1921–1927 рр. // Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне. К. : Київ. Богоявленске Ставропійгійне Братство, 2017. С.122-132.
141. Лисий А. Нарис історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) єпархії. 1795–1995 рр. Вінниця, 1995. 120 с.
142. Опря А. В. Проблема автокефалії української православної церкви і спроба реалізації її на Поділлі в 1917–1920 роках // Матеріали ІХ-ої Поділь. іст.-краєзн. конференції. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського, 1995. С.255-258.
143. Сотник О. М. Сумщина християнська. (Нариси із історії релігійного життя). Суми : Козацький вал, 1999. 140 с.
144. Куриленко М. І. Прилуцьке благочиння: історія, трагедія, відродження. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2001. 432 с.
145. Форостюк О. Д. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917–1941 рр. : монографія. Л. : РВВ ЛІВС, 2000. 166 с.
146. Ігнатуша О. М. Церква і Українська революція: Катеринославщина доби Гетьманату Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХІІ. Запоріжжя : ЗДУ, 2000. С.59-81.
147. Міжконфесійні взаємини на Півдні України ХVІІІ–ХХ століття / А.В. Бойко та ін. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 1999. 252 с.
148. Тригуб О. П. РПЦ на Півдні України в часи національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. // Українська державність: проблеми історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури. Зб. наук. праць: в 2-х т. Миколаїв ; Одеса : Тетра, 2001. Т.1. С.287-292.
149. Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775–1918 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2001. 15 с.
150. Балягузова О. Ю. Розкол в українському православ’ї у 1921–1930 рр. (на матеріалах Півдня України) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2005. 217 с.
151. Релігійні організації на Миколаївщині: історія та сучасність: наук.-поп. довідник. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. 248 с.
152. Миколаївське духовенство на початку ХХ ст. // Релігійні організації на Миколаївщині: історія та сучасність: наук.-поп. довідник. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. 248 с. – Режим доступу : http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/149-elektronna-biblioteka/612-religini-organizatsiji-na-mikolajivshchini-istoriya-ta-suchasnistnaukovo-populyarni-dovidnik?showall=1&limitstart=.
153. Мартирологія українських Церков: у 4-х т. Т.І. Українська Православна Церква. Док., матер., христ. самвидав України / упоряд. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин. Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1987. 1207с.
154. Жилюк С. І., Костриця М. Ю. Монастирі Волині : іст.-краєзн. нарис. Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. 64 с.
155. Кукурудза А. Р. Національно-релігійна діяльність Володимирського духовного правління 1919–1921 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали І Всеукр. наук.-прак. конференції молодих науковців, здобувачів, аспірантів, магістрантів. Рівне, 2008. С.211-217.
156. Кукурудза А. Р. Діяльність Володимирського духовного правління в міжконфесійній ситуації на Волині 1919–1921 рр. // Болховітіновський щорічник. 2009. С. 86-93.
157. Борщевич В. Волинська єпархія 1917–1919 рр. : церковно-демократичний та національний виміри // Волинський благовісник. 2015. – №3. С.67-78.
158. Рожко В. Нарис історії Української Православної Церкви на Волині (870–2000). Луцьк: Медіа, 2001. 672 с.
159. Рожко В. Відродження Української Православної Церкви на Волині: (1917–2006 рр.). Луцьк : Волин. книга, 2007. 348 с.
160. Слободянюк П. Я. Українська церква: історія руїни і відродження / Поділ. відділення ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України; Держархів Хмельниц. обл. Хмельницький, 2000. 266 с.
161. Галамай О. Православ’я на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 4. Серія: Історія. Вінниця, 2002. С.89-92.
162. Несвіцький О. О. Полтава у дні революції та в період смути 1917–1922 рр. Щоденник / укладачі В. В. Коротенко, Т. П. Пустовіт, З. П. Яненко. Полтава : ДАПО, 1995. 280 с.
163. Українська революція 1917–1921 рр. на Придніпров’ї : Зб. документів і матеріалів / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. 372 с.
164. Адамський В. Р. Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в історіографічних дослідженнях його діяльності // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб. Хмельницький, 2015. Вип. 6. С. 17-34.
165. Завальнюк О. М. Випускники Київської духовної академії – викладачі Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. К., 2001. Вип. 58. С.58-62.
166. Завальнюк О. М. Іван Огієнко і підготовка богословів у Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918–1920) // Науковий збірник, присв. 125-річчю з дня народження митр. Іларіона Огієнка: зб. доповідей та матеріалів. К. : КПБА УПЦ КП, 2007. С.67-75.
167. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний український університет і церковне відродження Поділля (1919–1920 рр.) // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-теор. конференції «Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне». Вінниця : Вінн. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2008. С.95-100.
168. Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.) : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. 644 с.
169. Галамай О. М. Особливості радянської модернізації релігійного життя на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2006. 238 с.
170. Сніда Є. О. Катеринославська єпархія Російської православної церкви в 1917–1919 рр.: проблеми соборноправності та українізації церковного життя // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С.147-150.
171. Сніда Є. О. Катеринославська єпархія Російської православної церкви у суспільно-політичних процесах 1917–1920 рр. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпро, 2016. 208 с.
172. Щербань М. В. Відносини радянської влади і Російської православної церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917–1930 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2015. 269 с. С.50.
173. Тригуб О. Розкол Російської православної церкви в Україні (1922–39 рр.) : між державним політичним управлінням та реформацією : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 300 с. С.14.
174. Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-і рр. ХХ ст.). Запоріжжя : Полиграф. 2004. 440 с.
175. Киридон А. М. Час випробувань: держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. 384 с.
176. Киридон А. М. Держава – церква – суспільство: інверсна трансформація в Україні: моногафія Рівне : РІС КСУ, 2011. 216 с.
Published
2018-12-19
How to Cite
Ignatusha, O. (2018). The church inside the Ukrainian revolution 1917–1921 as the subject of the modern historical studies: the summary of twenty year long experience of the problem investigation. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 84-112. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/78