Polonia in Kharkiv in XIX – early XX centuries on the Pages of Polish Biographical Dictionaries

  • L. M. Zhvanko
Keywords: biographical dictionary of Polonia in Kharkiv, famous poles, Poland

Abstract

The article is prepared on the basis of materials of biographical dictionaries of various subjects and topics, published in Poland. It analyses the degree of reflection of biographical stories of the representatives of Kharkiv Polonia and prominent Poles, who at a certain stage of their lives were connected with the city. The author came to the conclusion that some of them are mentioned on the pages of biographical dictionaries published at different times by some Polish researchers and research institutions.

References

1. Piskorski J. M. Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie: monografia / Jan M. Piskorski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 339 s.
2. Lipiński Т. Polacy w Charkowie / Тeodor Lipiński // Znicz. Kalendarz informacyjny z działem literackim za rok zwyczajny 1905. – Moskwa, 1905. – S. 71 – 139.
3. Łukawski Z. Ludność polska w Rosji 1863 – 1914 / Zygmunt Łukawski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 230 s.
4. Kijas A. Polacy na uniwersytecie Charkowskim 1805 – 1917 / Artur Kijas. – Poznań : Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – 284 s.
5. Polski Słownik Biograficzny. Zasób elektroniczny. – Dostęp : http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/
6. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. IPSB. Zasób elektroniczny. – Dostęp : http://www.ipsb.nina.gov.pl/
7. Polski Słownik Biograficzny. Zasób elektroniczny. – Dostęp : https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_S%C5%82ownik_Biograficzny
8. Романова Н. П. Польський біографічний словник (Polski Slownik Biograficzny). Принципи побудови. Ucrainica / Н. П. Романова // Українська біографістика. [Ел. ресурс] – 1996. – Вип. 1. – С. 175 – 200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1996_1_43.
9. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. IV/1, zeszyt 16. – 1938. – 480 s.
10. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. V, zeszyt 20. – 1939-1946. – 480 s.
11. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. VII/1, zeszyt 31. – 1948-1948. – 480 s.
12. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Kraków-Warszawa : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. VIII. – 1959-1960. – 640 s. (том вийшов без поділу на зошити).
13. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. IX/1, zeszyt 40. – 1960-1961. – 632 s.
14. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Kraków-Warszawa : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. X/1, zeszyt 44. – 1962-1964. – 640 s.
15. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Kraków-Warszawa : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XI. – 1965. – 638 s. (том вийшов без поділу на зошити).
16. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. XIV/1, zeszyt 60. – 1968-1969. – 640 s.
17. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. XVI/1, zeszyt 68. – 1971. – 640 s.
18. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XX/1, zeszyt 84. – 1975. – 823 s.
19. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XXVI/1, zeszyt 108. – 1981. – 832 s.
20. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XXVII/2, zeszyt 113. – 1982. – 408 s.
21. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XVIII/1, zeszyt 116. – 1984. – 176 s.
22. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XVIII/4, zeszyt 119. – 1985. – S. 577 – 764.
23. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XXIX/3, zeszyt 122. – 1986. – S. 350 – 560.
24. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy Ossołińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. – T. XXX/1, zeszyt 124. – 1987. – 751 s.
25. Polski Słownik Biograficzny. – Kraków-Warszawa-Łódź-Poznań-Zakopane : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. – T. XXXII/2, zeszyt 132. – 1990. – S. 177 – 352.
26. Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa-Kraków : Instytut historii. – T. XXXVI/1, zeszyt 148. – 1995. – 640 s.
27. Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa-Kraków : Instytut historii. – T. XXXVII/1, zeszyt 152. – 1996. – 160 s.
28. Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa-Kraków : Instytut historii. – T. XXXVIII/4, zeszyt 159. – 1998. – 656 s.
29. Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa-Kraków : Instytut historii. – T. XLI/3, zeszyt 170. – 2002. – S. 321 – 480.
30. Franciszek Jan Pułaski. Zasób elektroniczny. – Dostęp: https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Jan_Pu%C5%82aski.
31. Słownik biograficzny historii Polski. – T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Felaksa Kiryka. – Wrocław-Warszawa-Kraków : wydawnitwo Zakład Naradowy im. Ossolińskich, 2005. – 816 s.
32. Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Felaksa Kiryka. – Wrocław-Warszawa-Kraków : wydawnitwo Zakład Naradowy im. Ossolińskich, 2005. – S. 818 – 1767 (сторінки у двотомнику об‟єднано однією нумерацією).
33. Druga Wielka Emigracja 1945-1990 : słownik biograficzny. T. 1, [A-F] / Jacek Krzysztof Danel. – Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. – 663 s.
34. Tadeusz Brzeziński (dyplomata). Zasób elektroniczny. – Dostęp: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Brzezi%C5%84ski_(dyplomata)
35. Bolesław Cybis 1895 – 1957: malarstwo, rysunek, rzeźba : twórczość lat dwudziestych i trzydziestych / oprac. Anna PrugarMyślik. Prugar-Myślik, Anna. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2002. – 136 s.
36. Uczeni polscy XIX-XX stulecia. W 5 tomach. T. 1, A-G / Andrzej Śródka. – Warszawa : Aries, 1994. – 622 s.
37. Uczeni polscy XIX-XX stulecia. W 5 tomach. T. 3, M-R / Andrzej Śródka. – Warszawa : Aries, 1997. – 622 s.
38. Słownik lekarzów polskich: obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. / ułożył Stanisław Kośmiński. – Warszawa : nakł. autora: skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1888. – 666 s.
39. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. W 6 tomach. T. 1 / Piotr Szarejko. – Warszawa : Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, 1991. – 652 s.
40. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. W 6 tomach. T. 2 / Piotr Szarejko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1994. – 360 s.
41. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. W 6 tomach. T. 3 / Piotr Szarejko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1995. – 432 s.
42. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. W 6 tomach. T. 4 / Piotr Szarejko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1997. – 472 s.
43. Słownik biologów polskich / red. Stanisław Feliksiak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 617 s.
44. Słownik historyków polskich / red. Maria Prosińska-Jackl. – Warszawa : Wiedza Powszechna 1994, 630 s.
45. Dubiecki Marian. Na Kresach i za Kresami : wspomnienia i szkice. 1. / Marian Dubiecki. – Kijów, Warszawa : nakł. Księgarni Leona Idzikowskiego, 1914. – 1914. – 253 s.
46. Słownik podróżników polskich / Wacław i Tadeusz Słabczyńscy. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1992. – 370 s.
47. Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego : 1918-1939 / Piotr Stawecki ; Wojskowy Instytut Historyczny, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. –Warszawa : Bellona, 1994. – 414 s.
48. Patelski M. Józefa Piłsudskiego studia na uniwersytecie w Charkowie. Przyczyny wyboru i opuszczenia uczelni oraz środowisko akademickie Polska / Mariusz Patelski // Rosji – Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego, Szymona Ossowskiego. – Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM – Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. – S. 105 – 111.
49. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku : słownik biograficzny / Wiktoria Śliwowska; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : “DiG”, 1998. – 835 s.
50. Słownik biograficzny teatru polskiego. [T. 1], 1765-1965 / [na podstawie materiałów Stanisława Dąbrowskiego oprac. red. Zbigniew Raszewski et al.]; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo. Naukowe, 1973. – 905 s.
51. Słownik Artystów Polskich. Zasób elektroniczny. – Dostęp: http://encyclopedia.1914-1918-online.net/home/
52. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1 / zespół red. Jolanta MaurinBiałostocka [et al.] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 417 s.
53. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 5 / zespół red. t. 5 / pod red Janusza Derwojeda; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. – 683 s.
54. Słownik malarzy polskich : Od średniowiecza do modernizmu. W 2 t. – Tom 1 / Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. – Warszawa : Arkady, 1998. – 231 s.
55. Słownik malarzy polskich : Od dwudziestolecia miȩdzywojennego do końca XX wieku. W 2 t. – Tom 2 / Anna LewickaMorawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. – Warszawa : Arkady, 2001. – 422 s.
56. Polscy muzycy w świecie : słownik biograficzny / Zbigniew Andrzej Judycki. –Warszawa : Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2015. – 309 s.
57. Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku : słownik biograficzny / Artur Kijas. – Warszawa : Pax ; Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000. – 405 s.
58. Kasperavičienė A., Surwiło J. Przechadzki po Wilnie : Zarzecze, Cmentarz Bernardyński / Audronė Kasperavičienė, Jerzy Surwiło. – Wilno : [s.n.], 1997. – 131 s.
Published
2020-09-04
How to Cite
Zhvanko , L. M. (2020). Polonia in Kharkiv in XIX – early XX centuries on the Pages of Polish Biographical Dictionaries. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 125-132. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/765