Haidamaka “Divulgence” of 1750

  • O. M. Pasichnyak
Keywords: report, Zadneprski places, Haidamaka rebellion, order, Zaporozhian Cossacks, haidamak movement

Abstract

The article examines the problem of existence of the Kosh Otaman pseudo-order of 1750 among of the Zaporozhian Cossacks. This pseudo-order permitted to commit robbery and plunder in the Polish–Lithuanian Commonwealth. The emphasis has been placed on an ideological component of the imaginary permission. The author has attempted to indicate backgrounds for emergence of the Kosh permission to rob imagined by the Zaporozhian Cossacks. The author has indicated peculiarities of the haidamaka rebellion in 1750 and highlighted common and distinctive features of the pseudo-orders of 1750 and 1768.

References

1. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф.51. – Генеральна військова канцелярія. – Оп.3. – Спр.10286.
2. Мільчев В.І. “Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було”: універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини / В.І. Мільчев // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – С. 41 – 48.
3. Кулаковський В. Архівні матеріали про гайдамацький рух 50-х років ХVІІІ ст. / В. Кулаковський // Архіви України. – 1968. – № 1. – С.83 – 88.
4. Антоновичъ В. Изслѣдованіе о гайдамачествѣ по актамъ 1700 – 1768 г. / Сост. В. Антоновичъ. – К.: Въ Университетской типографіи, 1876. – 128 с.
5. Сенатскій архивъ. Протоколы Правительствующаго Сената 1750, 1751 и 1752 г.г. – СПб.: Типографія Правительствующаго Сената, 1897. – Т. VІІІ. – 746, 32 с.
6. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.: Зб. док. / під. ред. І.Л. Бутича та Ф.П. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1970. – 660 с.
7. Андріевскій А.А. Дѣла, касающіяся запорожцевъ, съ 1715 – 1774 г. / Сост. А.А. Андріевскій // Записки Императорскаго Одесскаго общества исторіи и древностей. – Одесса: Тип. А. Шульце, 1886. – Т. ХІV. – С.281 – 719.
8. Скальковскій А. Наѣзды гайдамакъ на Западную Украину въ XVIII столетіи. 1733 – 1768 / А. Скальковскій. – Одесса: Въ Городской типографіи, 1845. – 230, II с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. карт.
9. Л. [Лазаревский] А. Лѣтописныя замѣтки о событіяхъ въ Новороссіи (1740 – 1806) / А.Л. [Лазаревский] // Кіевская старина. Т.ХХVІІІ. – Приложенія. – 1890. – Мартъ. – С.60 – 64.
10. Мордовцевъ Д. Гайдамачина: Историческая монографія / Д. Мордовцевъ. – 2-е изд., исправ. – СПб.: Типографія Н.А. Лебедева, 1884. – VІІІ, 345 с.
11. Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного: антифеодальне народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768- 1769рр. / Г.Ю. Храбан. – К.: Вид-во при КУ, 1989. – 173 с.
12. Скальковскій А. Нѣсколько документовъ къ исторіи гайдамаччины / А. Скальковскій // Кіевская старина. Т.ХІІ. – 1885. – Октябръ. – С. 277 – 318.
13. Изъ дѣлъ о гайдамакахъ // Историческіе матеріалы изъ Архива Кіевскаго губернскаго правленія / Сост. Ал. Андріевскій. – Выпускъ 9-й. – К.: Въ типографіи губернскаго правленія, 1885. – С.112 – 154.
Published
2020-09-04
How to Cite
Pasichnyak , O. M. (2020). Haidamaka “Divulgence” of 1750. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 44-49. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/751