Zolochiv domain in the L‟viv Land of Rus‟ Voivodship: land owners, territory and population in the 16th century (by fiscal sources)

  • B. V. Smereka
Keywords: historical geography, fiscal sources, private estates, Commonwealth, Polish Kingdom

Abstract

The colonization processes, infrastructure and proprietary relationships in one of the largest private domains of L‟viv land of Rus‟ voivodship with center in Zolochiv are studied by the analysis of statistical documents of 16th century. Revealed, that during this period, there was a foundation of large number of new settlements on the territory of estates. At the same time, stressed that this “surge” could be the result of specific of sources. The idea is there was deliberate deception by owners about the number of their settlements as the result of imperfection of juridical acts in the tax system. Thus, in addition to historical and geographical research of investigated problem, the study of sources, juridical and personal aspects also include in the article.

References

1. Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku (z mapą). – Lwów, 1939. – VIII, 337 s., 1 mapa.
2. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Т. VII: Netrebka-Perepiat. – Warszawa, 1886. – 960 s.
3. Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codocibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. – Varsoviae, MCMXV. – Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). – Volumen 3-um: Acta vicecancellariorum, 1535-1548. – 440 p.
4. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. – Lwów, 1878. – T. VII.– 326 s.
5. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. – Lwów, 1876. – T. VI. – 302 s.
6. Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. – Warszawa, 1845. – T. II, cz. 2. – [4], 547-1431, [1], VIII s.
7. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Т. XIV: Worowo-Żyżyn. – Warszawa, 1895. – 930, 8 s.
8. Charewiczowa L. Dzieje miasta Złoczowa. – Złoczów, 1929. – 191 s.
9. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1959-1960. – T. VIII, cz. 3 / Red. Kazimierz Lepszy. – Zesz. 38. – S. 199-291.
10. Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1959-1960. – T. VIII, cz. 4 / Red. Kazimierz Lepszy. – Zesz. 39. – S. 292-407.
11. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – Kraków, 1858. – 977 s.
12. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ... ozdobiona ... podana przez X. Kaspra Niesieckiego. – T. IV. – Lwów, 1743. – 820 s.
13. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ... ozdobiona ... podana przez X. Kaspra Niesieckiego. – T. I. – Lwów, 1728. – 406 s.
14. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ), ф. 9 (Львівський гродський суд), оп. 1, спр. 353, 1114 с.
15. ЦДІАУЛ, ф. 3 (Буський гродський суд), оп. 1, спр. 10, 1706 с.
16. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD). Archiwum Skarbu Koronnego (далі – ASK), Dzial I, sygn. 20, 663 k.
17. Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg, 1:115 000. – Wien, 1855. – Bl. 23 (Olesko, Podkamień, Złoczów und Załośce);
18. Mapa Taktyczna Polska, Skala 1:100 000. – Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1924. Pas 49, Słup 40 (Złoczów);
19. Mapa Taktyczna Polska, Skala 1:25 000. – Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny, 1934. Pas 49, Słup 40-H (Trościaniec Mały).
20. AGAD. ASK, Dz. I, sygn. 19, 916 k.
21. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К., 1989. – XVI+591 с.
22. Бучко Д. Украинские топонимы на -івці, -инці: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Львов, 1972. – 20 c.
23. Волянюк І. Ойконіми північної Тернопільщини зі слов‟янськими іменами у основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 162-171.
24. Морошкинъ М. Славянскій именословъ или собраніе славянскихъ личныхъ имѐнъ в алфавитномъ порядкѣ. – СПб., 1867. – 213 с.
25. Археографическій сборникъ документовъ относящихся къ исторіи Сѣверо-Западной Руси, издаваемый при управленіи Виленскаго учебнаго округа. – Вильня, 1867. – Т. 1. – Х, 410 с.
26. Horn M. Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwona. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964. – 233 s.
27. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 377, 1734 с.
28. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 357, 1594 с.
29. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 615, 1752 с.
30. Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів, ф. 4, оп. 1, спр. 1042.
31. Pamiętniki o Samuelu Zborowskim. Zebrane z współczesnych dzieł i rękopismów biblioteki kórnickiej przez L[ucjana] S[iemieńskiego]. – Poznań, 1844. – XXIII, 79 s.
32. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Тоm VI: Malczyce-Netreba. – Warszawa, 1885. – 960 s.
33. 33. Źródła dziejowe. – Warszawa, 1903. – T. XVIII, cz. 2. Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno-statystycznym. T. VII, cz. 2: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona / Wyd. A. Jabłonowski. – V, 491 s., 33 s.
34. Barącz S. Założce. – Poznań, 1889. – 31 s.
35. Relacje arcybiskupów lwowskich 1595-1794 / wydał Teofil Długosz. – Lwów, 1937. – 208 s.
36. ЦДІАУЛ, ф. 52 (Магістрат, м. Львів), оп. 2, спр. 1156, c. 125.
37. Оконченко О. Архітектура фортифікацій замків Західной України середини XVІ – кінця XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. архітектури / Ольга Михайлівна Оконченко. – Львів, 2015. – 20 c.
Published
2020-09-04
How to Cite
Smereka , B. V. (2020). Zolochiv domain in the L‟viv Land of Rus‟ Voivodship: land owners, territory and population in the 16th century (by fiscal sources). Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 17-26. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/749