How the Ukrainian Revolution returned to Ukrainian historiography (A look from Zaporizhzhia)

Keywords: Ukrainian revolution, historiography, «perestroika», independence, textbooks and manuals

Abstract

The article reveals the complex process of reconsideration of events which the Soviet historiography characterized as the Great October Socialist Revolution in Ukraine, also it reveals the circumstances of confirming in the scientific thought the point of view on this historical process as on the Ukrainian revolution. The socio-political aspects of confirming the concept of the Ukrainian revolution in the native historical science are considered. The historical literature on the given problem is analyzed, including scientific publications of the researchers from the historical faculty of Zaporizhzhia University, manuals and textbooks on the history of Ukraine for secondary schools.

References

1. Турченко Ф.Г., Турченко Г.Ф. Магістралі і глухі кути Української революції // Українська революція: 1917-початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення / Ред. Ф.Г. Турченко. Запоріжжя, 1998.
2. Яворський М. Проблема української національно-демократичної революції в 1917 р. Червоний шлях. 1927. №1-4.
3. Яворський М. Революція на Вкраїні в її головніших етапах. Харків : Держ. вид-во України, 1923.
4. Річицький А. Центральна Рада від лютого до жовтня. Нарис з історії української революції. Харків, 1930.
5. Свідзінський М. Курс історії України в його методичній розробці. Київ : ДВУ, 1929.
6. Сухино-Хоменко С. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні. Літопис Революції. 1928. №4.
7. Сухино-Хоменко С. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні. Літопис Революції. 1929. №2.
8. Скрипник М. Питання пролетарської революції на Україні. Статті і промови. Харків, 1931. Т.1.
9. Попов М. Нарис історії Комуністичної партії (більшовики) України. Харків : Пролетарій, 1929.
10. Горин П. О роли пролетариата в революционном движении Украины. Большевик. 1930. №1.
11. Манілов В. З приводу антиленінських концепцій з історії пролетарської революції на Україні. Літопис революції. 1930. №5.
12. Фрід Д. Про деякі питання історії КП(б)У та Жовтневої революції на Україні. Літопис революції. 1930. №3-4.
13. Рубач М. Проти ревізії більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 1917 року на Україні. Літопис революції. 1930. №5.
14. Рубач М. Треба дійсно виправити. (Рецензія на брошуру Андр. Річицького «Центральна Рада від Лютого до Жовтня. Нарис з історії української революції). Літопис революції. 1930. №3-4.
15. Резоцюція загальних зборів українського товариства «Історик-марксист». 22.II.1930 р. Літопис революції. 1930. №1.
16. Резоцюція про історичні праці тов. Свідзінського. Ухвалила Рада Українського товариства Істориків-марксистів 5.II.1931 р. Літопис революції. 1931. №1-2.
17. Гмиря А., Глущенко Є. Короткий огляд головної літератури з історії пролетарської революції на Україні. Літопис революції. 1932. №3-4.
18. Герман Ек. Пролетариат Украины в борьбе за Октябрь. История пролетариата СССР. Москва, 1934. Сб.3.
19. Городецкий Е. Легенда о «нейтралитете». (Из истории октябрських дней 1917 г. в Киеве). Историк-марксист. Москва, 1937. Кн. 4.
20. Городецкий Е. Центральная Рада – оплот всероссийской контрреволюции. (Рада и III Универсал). Историк-марксист. Москва,1935. Кн.8-9.
21. Затонський В. Нові перемоги ленінської національної політики. Більшовик України. 1933. №13-14.
22. Супруненко М. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. Київ: Держвидавництво політичної літератури УРСР, 1957.
23. История СССР с древнейших времен до наших дней. В друх сериях. В двенадцати томах. Первая серия / Председатель ред. совета Б. Пономарев. Москва, 1966. Т. 1.
24. Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. В 3-х томах. Київ, 1967. Т.1.
25. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. В 2-х. Київ,1967.
26. Верстюк В. Ф. Від «Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине (1917-1920)» до «Нарисів історії Української революції» і далі: історія змін дослідницької парадигми. Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.). Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1-2 червня 2017 р. Київ-Чернігів, 2017.
27. Гамрецький Ю.,Тимченко Ж., Щусь О. Триумфальное шествие Советской власти на Украине. Київ, 1987.
28. Турченко Ф. Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине. Киев ; Одесса, 1987.
29. Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе. Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій. Запоріжжя, 2009.
30. Білокінь С. Михайло Грушевський. Літературна Україна. 1988. 21 липня.
31. Лозинський М. Чи був Володимир Винниченко членом КП(б)У. Літературна Україна. 1989. 24 серпня.
32. Жулинський М. Володимир Винниченко (1880-1951). Літературна Україна. 1989. 30 листопада.
33. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна. Вітчизна. 1989. № 12.
34. Федченко П. Оцінюємо з класових позицій. Про політичне обличчя і художню творчість В. Винниченка. Київ. 1987. № 12.
35. Сарбей В. Як нам ставитися до М. Грушевського. Радянська Україна. 1988. 27 серпня.
36. Хміль І. С. Політична діяльність В. Винниченка. Український історичний журнал. 1989. № 7.
37. Винниченко В. Відродження нації. (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). Частина ІІІ. Київ-Відень, 1920.
38. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали / Ред. Гунчак Т., Сольчаник Р. Т.1. Б.м.: Сучасність, 1983.
39. Субтельний Орест. Україна. Історія. Київ :Либідь, 1991.
40. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Рік 1917. Історичні есе-хроніки. Т. 1. Харків, 2008.
41. Коваль М. В., С.В. Кульчицький, Ю.А. Курносов, В. Г. Сарбей. История Украины. Пробное учебное пособие для 10-11 классов средней школы / Под. ред. академика АН Украины Ю.Ю. Кондуфора. Київ: 1991.
42. Український історичний журнал. 1991. № 11.
43. Відомості Верховної Ради України. 1992. Квітень. № 29.
44. Програма з історії України. Проект. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1992. № 7-8.
45. Коваль М. В., Кульчицький С. В. Курносов Ю. О. Історія України. Матеріали для підручника для 10-11 класів середньої школи. Київ, 1992.
46. Андрусишин Б. В пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр. Київ, 1995.
47. Галенко О. І., Яневський Д. Б. Перший уряд демократичної України. – К., 1992.
48. Гриценко А. Українські робітники на шляху творення національної держави. (1-й Всеукраїнський робітничий з’їзд 11-14 (24-27) липня 1917 р.). Київ, 1992.
49. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. (Історико-генетичний аналіз). Київ, 1995.
50. Реєнт О., Андрусишин Б. З’їзд поневолених народів (8-15 (21-28) вересня 1917 р.). Київ, 1994.
51. Хміль І. Перший Всеукраїнський селянський з’їзд (28 травня – 2 червня 1917 р.). Київ, 1992.
52. Щусь О.Й. Всеукраїнські військові з’їзди 1917 р. Київ, 1992.
53. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. – К., 1992.
54. Українська державність: історія і сучасність. Матеріали наукової конференції. Січень, 1993. – К., 1993.
55. В’ячеслав Липинський: Історико-політогогічна спадщина і сучасна Україна. Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 110 роковини з дня народження вченого, 2-5 червня 1992 р. м. Київ, м. Луцьк, м. Кременць. Київ;Філадельфія, 1994.
56. Гунчак Тарас. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. Київ, 1993.
57. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття.- К., 1993.
58. Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917–1920 рр. : Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів. Київ: Ін-т історії України НАН України, 1994.
59. Симон Петлюра та Українська національна революція. Збірник наукових праць Другого конкурсу петлюрознавців України. Київ, 1995.
60. Реєнт О. Українська революція і робітництво: Соціально-політичні та економічні зміни. 1917-1920 рр. Київ, 1996.
61. Солдатенко В. Центральна Рада як чинник української революції. Центральна Рада на тлі української революції: науково-теоретичні читання в Інституті історії України НАН України, м Київ, 16 березня 1995 р. Київ, 1996.
62. Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. Матеріали Республіканської науково-теоретичної конференції 8-10 січня 1991 р. Запоріжжя. – Київ-Запоріжжя, 1991.
63. Україна: дослідження та інтерпретації, Тези VІ Республіканських суспільно-політичних читань. 22-25 травня 1991 р., м. Новгород- Сіверський. – К., 1991.
64. Див. Український історичний журнал. – 1991. - № 3.
65. Україна. Наука і культура. Видання АН України, т-ва «Знання» України. К., 1991. Вип. 25.
66. Українські національні партії (кін. ХІХ ст. – 1917 р.). Методичні вказівки до вивчення спецкурсу. – Запоріжжя, 1991.
67. Друга Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми історії національного руху на Україні (до 1917 р.)»: Тези доповідей. Частина І-ІІІ. Київ; Миколаїв, 1992.
68. Курас. І. Ф., Турченко Ф. Г., Геращенко Т. С. М. І. Міхновський: постать на тлі епохи. Український історичний журнал. 1992. № 9. С. 76-90; № 10-11.
69. Ідейно-теоретична спадщина Дмитра Донцова і сучасність. Матеріали науково-теоретичної конференції / Редколегія Ф. Турченко, С. Тимченко, В. Чабаненко та ін. Запоріжжя, 1998.
70. Sysyn F. Nestor Machno and the Ukrainian Revolution. The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution. Camridge, 1997.
71. Турченко Ф. Г. Новітня історія України (1917-1993 рр.). Навчальний посібник для середніх шкіл у семи випусках. Випуск перший. Українська національно-демократична революція (1917- поч. 1918 рр.). Запоріжжя, 1993.
72. Турченко Ф. Г. Новітня історія України (1917-1993 рр.). Навчальний посібник для середніх шкіл у семи випусках. Випуск другий. Україна в умовах боротьби за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.). Запоріжжя, 1993.
73. Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника. – Київ, 2016. С. 103.
74. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. (1917-1945 рр.). Підручник для 10 класу середньої школи. Київ, 1994.
75. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С. М. Новітня історія України. Частина друга. (1945-1994 рр.). Підручник для 10 класу середньої школи. Київ, 1995.
76. Історія України. Нове бачення. У двох томах / Під загальною редакцією академіка НАН України В. А. Смолія. К., 1996. Том 2.
77. Кульчицький С.В., Коваль М. В., Лєбедєва Ю. Г. Історія України Підручник для 10 класу середньої школи. – К., 1998.
78. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Концепція та історіографія. – К., 1997.
79. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
Published
2018-12-19
How to Cite
Turchenko, F. (2018). How the Ukrainian Revolution returned to Ukrainian historiography (A look from Zaporizhzhia). Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 13-36. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/74