Research Sources of Life and Legacy of the Outstanding Ukrainian Civil Engineer A. Nerovetskyi (1884–1950)

  • G. Mykhailenko State University of Infrastructure and Technologies
Keywords: A. Nerovetskyi, civil-engineer, research sources, archival documents, primary sources (unpublished), published sources

Abstract

Research sources analysis of life and professional activity of the outstanding Ukrainian civil engineer Alexander Nerovetskyi was carried out in the article. Ukrainian academician Alexander I. Nerovetskyi is known as a talented engineer and scientist, specialist in the field of construction industrialization and fast-line construction. He was the head of considerable amount of projects in railway, industrial and civil engineering in Ukraine in the first half of the twentieth century. For effective investigation all published sources were classified into three groups: documentary materials; periodical publications, narrative sources. To accomplish all research targets a special attention was drawn to the analysis of the archival documents which served as primary (unpublished) sources.

References

1. Державний архів м. Києва (далі – Держархів м. Києва), ф. Р-356. оп. 9, спр. 86, Особова справа Неровецький О.І., 31 арк.
2. Російський державний архів літератури та мистецтва, ф. 2466. оп. 8. спр. 228, Особова справа: Неровецький О.І., 1884 р.н., 6 арк.
3. Фролов Д. Я. Інженер О. І. Неровецький / Д. Фролов. – К.: Будівельник, 1967. – 72 с. – (Видатні зодчі України).
4. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР: в 3 т. / АН УССР Центр исслед. Науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.Д. Доброва и др.: [отв. ред.В.Е.Ясиевич и др ]. – Киев: Наук. Думка, 1989-1990. – Т.2: Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1917-1941 гг. / Моисеенко В.П., Ясиевич В.Е., Ю.С., Жербин М.М. и др.: 1990. – 240 с.
5. Госгражданстрой СССР. Научно-исследовательский институт теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры в г. Киеве. Научно-технический отчет за 1984 год. Тема № 15-83-2 (Раздел «Выдающиеся ученые и инженеры-строители» Гл. II). – Киев, 1984. – 220 с.
6. Державний архів Російської Федерації, ф. Р- 5587, оп.27, спр.83, Протоколи засідань Президії Всесоюзного наукового інженерно-технічного товариства будівельників, арк. 5-5зв.
7. Ясиевич В. Е. Выдающиеся инженеры и ученые-строители / Ясиевич В. Е., Дехтяр С. Б., Сухоруков С. А. – Київ: Будівельник,1984. – 220 с.
8. На робочих нарадах інститутів Академії : наукові повідомлення // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1947. - № 2. – С.41-43
9. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип.5 / [гол. ред. М. М. Жербін]; АБУ; ДНАББ імені В. Г. Заболотного. – К.: КНУБА, 2002. – 100 с. – (Серія історичних нарисів).
10. Михайленко Г. Г. Внесок О.І.Неровецького у становлення та розвиток промислового та цивільного будівництва / Г.Г. Михайленко // [Гол. ред. О. Я. Пилипчук] // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 63(1172). – С. 67–71.
11. Михайленко Г. Г. Внесок О.І.Неровецького у становлення та розвиток промислового та цивільного будівництва / Г.Г. Михайленко / [Гол. ред. О. Я. Пилипчук] // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – Харків НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 63(1172). – С. 67–71.
12. Украинское научное инженерно-техническое общество строителей. План работы Украинского научного инженерно-технического общества строителей на 1941 г. [Текст] / Укр. науч. инж.-тех. о-во строителей «УкрНИТОстроителей». – Харьков : [б. и.], 1941. – 12 с. Без тит. л.; 13 см.
13. Неровецкий А. И. Железобетонное строительство на Украине / А. И. Неровецкий // Будівництво. – 1934. – № 1. – С. 4-10.
14. Неровецкий А. И. К сооружению Писаревского моста Волчанского района Харьковского округа / А. И. Неровецкий // Зодчество. – 1928. – №1-2. – С.37-38.
15. Неровецький О. І. Будівельні роботи взимку 1931-1932 р. / О. І. Неровецький // Будівництво. – 1931. – №10/11. – С. 8-9.
16. Укрстройобъединение. Зимние строительные работы. – Харьков, Техиздат, 1931 р.
17. Неровецкий А.И. Основы строительного производства / А.И.Неровецкий. – Харьков-Киев: Государственное научно-техническое издательство Украины, 1934. – 517 с.
18. Держархів м. Києва. – ф. 356, оп. 3, спр. Р-255, План навчально-методичної роботи, 27 арк.
19. Держархів м. Києва. – ф. 356, оп. 3, спр. Р-75, Кафедра будівельного виробництва. Протоколи засідань, 10 арк.
20. Держархів м. Києва, ф. 18, оп. 1, спр. 765, Список осіб, які закінчили інститут в 1907р., 44 арк.
21. Держархів м. Києва, ф. 18. оп 1. спр. 766, Список, дипломи та інша документація осіб, які закінчили інженерне відділення інституту у 1907 р., 168 арк.
22. Держархів м. Києва, ф. 18. оп 1. спр. № 767, дипломи, свідоцтва, 505 арк.
23. Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІАК України), ф.699. оп.1 спр.17-а, 130 арк.
24. ЦДІАК України ф. 699 оп. 7, спр. 15 арк.
25. ЦДІАК України ф.692, оп.51, спр.139, 39 арк.
26. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України), ф. Р-4802, оп.1, спр.13, 95 арк.
27. ЦДАВО України,ф. Р- 4802, оп.1, спр.4, 168 арк.
28. Центральний державний науково-технічний архів України (далі – ЦДНТА), ф.Р-2. К 3-4, оп.5, од.зб.267, Заключення № 42-27 до питання про використання в житбудівництві Магнітобуду склепінчастих перекриттів 1942 р., 6 арк.
29. ЦДНТА України, ф.Р-2. К 3-4, оп.5, од.зб.309, Технічні інструкції та вказівки № 43, 19. 1943 р., арк. 33-48 зв.
30. Державний архів харківської області, (далі – ДАХО), ф. 3934, оп.1, од. зб. 271, План науково-дослідної роботи, 78 арк.
31. ДАХО, ф.3934, оп.1, од. зб. 213, Накази, протоколи ХІБІ, 123 арк.
32. ДАХО ф. Р-6478, оп.3, спр. 4,Будинок Державної промисловості у період будівництва (м. Харків) 1927 р. копія фотографії, арк. 63.
Published
2018-12-19
How to Cite
Mykhailenko, G. (2018). Research Sources of Life and Legacy of the Outstanding Ukrainian Civil Engineer A. Nerovetskyi (1884–1950). Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 453-457. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/67