Development of Sugar Industry to Naddnepryans’ka Ukraine in the scientific heritage of academician K. G. Voblyi’s

  • M. Shevchenko National Mining University
Keywords: sugar industry, Naddnepryans’ka Ukraine, K.G. Voblyi

Abstract

The article describes the main factors development manufactures of sugar to Naddnepryans’ka Ukraine in creative heritage of academician K.G.Voblyi’s (1876-1947). In the article the state of scientific development of historiography of sugar industry is investigated. The contribution of the scientist to the organization of economic education and National Academic Science of Ukraine is determined. The directions of scientific work of the Seminar for studying the national economy of Ukraine are considered.

Manuscript works of academician K.G.Voblyi’s the scientist devoted to the study of the history of sugar production in Ukraine are investigated. The author analyzed the dynamics of increase of quantity of sugar factories and factors which assisted manufacture of sugar, in particular to Naddnepryans’ka Ukraine is investigated. The features of the geographical location of sugar factories are highlighted. The dynamics of development of sugar industry in the region is proved based on relevant statistics. The author the article defined the main aspects of the activities of large Ukrainian fair trade. The conditions of labor of workers in the sugar industry are investigated. The measures used by the tsarist government to subordinate the Ukrainian sugar industry to the Russian Empire are analyzed. The main stages of the technical revolution are highlighted on Ukraine in the second half of the 19th – the beginning of the 20th century. The main directions of development of technology and technology of sugar industry, offered by the academician are considered. Analyzed of scientific researches K.G. Voblyi’s the economic potential of Naddnepryans’ka Ukraine is revealed. Actuality of scientific works of academician K.G. Voblyi’s for modern scientific researches on economic and agrarian history of Ukraine is determined.

References

1. Пістун М.Д. Костянтин Григорович Воблий – видатний український економіко-географ / М. Д. Пістун. – К.: ВИД, 2006. – 34 с.
2. Матвієнко В.М. Науково-організаційна діяльність академіка К.Г. Воблого / В. М. Матвієнко // Вісник Київського університету. Географія. – К.: РВЦ « Київський університет», 1999. – Вип. 44. – С. 49-50.
3. Матвієнко В.М. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / В. М. Матвієнко. – К., 2000. – 20 с.
4. Романенко І.Н. Костянтин Григорович Воблий (До семидесятиріччя з Дня народження) / І.Н. Романенко // Вісті АН УРСР. – 1946. – № 5-6. – С. 35-43.
5. Вернигора Л. К. Г. Воблий – видатний український вчений-економіст (до 130-ї річниці від Дня народження) / Л. Вернигора // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка.– Вип. 86/87. – К., 2006. – С. 60-62.
6. Швидько Г.К. Орільський талант / Г.К. Швидько // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: Бібліогр. покажчик / Упоряд. І. Голуб . – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001. – C. 122-126.
7. Швидько Г.К. Нелегкий шлях до вершин науки / Г.К. Швидько // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік // У 2-х ч. Ч. І. / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010. – С. 140-143.
8. Романюк Н. Й. Наукова школа Костянтина Воблого: до 140-річчя з Дня народження вченого / Н.Й. Романюк // Історія науки і біографістики. – 2016. - № 1 – Режим доступу http://inb.dnsgb.com.ua/2016-1/14.pdf
9. Лебедь-Юрчик Х.М. Распределение дохода и оплата труда в сахарной промышленности / Х.М. Лебедь-Юрчик. – Ямполь, 1912. – С. 70-72.
10. Цехановский М.Ю. Исторический обзор свеклосахарной промышленности (1800-1904) / М.Ю. Цехановский. – Спб, 1904. – 267 с.
11. Мельник Л.Г. Технічний переворот в Україні у ХІХ ст. / Л.Г. Мельник. – К.: Вид-во Київського університету, 1972. – 240 с.
12. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60 – 90-х років ХІХ ст./ І.О. Гуржій. – К.: Наук.думка, 1968. – 192 с.
13. Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної форми промисловості і формування пролетаріату на Україні в кінці ХІХ і на початку ХХ ст. / О.О. Нестеренко – К.: 1952. – С.113.
14. Хромов П. А. Экономическая история СССР. Период промышленного монополистического капитализма в России / П. А. Хромов. – М.: Высшая школа, 1982. – 240 с.
15. Москалюк М. Розвиток обробної промисловості український губерній Російської імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття / М. Москалюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 75.
16. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ століття) / Гол. ред. Р. Стасюк. – К.: Вид-во «Арій», 2016. – 320 с.
17. Реєнт О.П. Сердюк О.В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 365 с.
18. Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості/ К.Г. Воблий. – Т. 1., Вип.1. Перед розкріпаченням селян 1861 року. – К.: Всеукраїнська Академія наук, 1928. – 248 с.
19. Воблий К.Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості /К.Г Воблий. – Т. 2., (1861/62-1894/95). – К.: Всеукраїнська Академія наук, 1930. – 400 с.
20. Воблий К. Г. Нариси з історії російсько-української цукробурякової промисловості / К.Г. Воблий. – Т. 3., Вип. 1. – К.: Всеукраїнська Академія наук, 1931. – 252 с.
21. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України (далі – ІР НБУВ). – Ф. 38, К. Г. Воблий. – спр. 54 – «Нариси з історії цукробурякової промисловості СРСР» – 236 арк.
22. ІР НБУВ. – Ф. 38, К.Г. Воблий. – спр. 52 – «Матеріали до IV тому «Нариси з історії цукробурякової промисловості СРСР» – 484 арк.
23. ІР НБУВ. – Ф. 38, К.Г. Воблий. – спр. 43 – «О капиталах, формах кредита в свеклосахарной промышленностти 1861-1897 гг.» – 112 арк.
24. ІР НБУВ. – Ф. 38, К.Г. Воблий. – спр. 57 «Нариси з історії цукробурякової промисловості СРСР» – 752 арк.
25. Праці Семінару для виучуваня народного господарства / За ред. К.Г. Воблого. Вип. 3. – К.: 1929. – 242 с.
26. Воблий К. Г. Відбудова цукрової промисловості УРСР і шляхи її дальшого розвитку / К.Г. Воблий. – К, Укрполітвидав, 1948. – С.3.
27. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К., 1962. – Ч. 2. – 579 с.
28. Тютюнник Ю.Г. До питання про перший цукровий завод в Україні / Ю.Г. Тютюнник // Питання історії науки і техніки –2015- № 1. – С. 76-79.
29. Воблый К. Г. Опыт истории свекло-сахарной промышленности СССР /К.Г. Воблый К. Г. – М.: Б/и., 1928. — Т. I. — 412 с.
30. Плевако О. З матеріалів до історії цукробурякової промисловості на Україні / О. Плевако // Праці Семінару для виучуваня народного господарства / За ред. К. Г. Воблого. Вип. 2. – К.: 1927. – С. 186-251.
31. Чабан. М. Економіст та письменник Олександр Плевако / М. Чабан // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 рік: Бібліогр. видання / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008. – С. 115-117.
32. Статистическое описание Киевской губернии / Изд. И. Фундуклея. – СПб, 1852. – Ч.ІІ: Обозрение сельского хазяйства и поземельной собственности. – С. 170.
33. Лазанська Т.І. Синдикат цукрозаводчиків [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Syndykaty_tsukrozavodchykiv
Published
2018-12-19
How to Cite
Shevchenko, M. (2018). Development of Sugar Industry to Naddnepryans’ka Ukraine in the scientific heritage of academician K. G. Voblyi’s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 432-438. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/64