Problems of African studies development in Ukraine (short historiographical review)

  • Ilona Melnyk The State Institution «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine»
Keywords: Africa, African countries, African studies, historiography

Abstract

Modern world is characterized by close interaction, interdependence and considerable inequality of modern civilization development. Despite humanistic ideals of modern society, the subjects of these relations relate to the directions, forms and content of world changes in different ways. They are based on their own cultural and civilization principles and socio-economic tasks. In this difficult process African countries constitute a significant and influential component of the world system. Huge part of planet’s population live here and it has a complex of economic, demographic, socio-cultural problems, but in spite of this Africa is a treasury of cultural, religious and historical achievements of humanity and world’s future will depend on successful solutions of African problems. Modern development trends should also consider history, cultural and civilization features of African society.

This article is the first attempt to make a short review of Ukrainian historiographical achievements in the study of the past and present of African countries. It is submitted works written by Ukrainian scientists during Soviet period and period of Ukrainian independence. The author noticed their main and specific features

All works of Ukrainian scientists about African history were classified according to their subjects and, as a result, a few relative groups of them were distinguished.

The author realized a short analysis of dissertations of the last decades, which were devoted to African studies.

References

1. Луценко С. М. Німецькі колоніальні співтовариства в Африці: формування і повсякденне життя (1884 – 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02; Національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 28 c.
2. Долід В. В. Відображення англо-німецького протистояння на півдні Африки на сторінках європейської преси // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2008. – № 5 (61) вересень – жовтень. – С. 14 – 19; Долід В. В. Ставлення англійських лібералів до колоніальної політики консерваторів у Південній Африці в середині 90-х рр. ХІХ ст. // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2008, № 6 (62) листопад – грудень. – С. 97 – 101;
3. Tavshunskyy O. M. The factor of public opinion in history of the Congo Free State (CFS) // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – Вип. 3. – P. 177 – 181; Тавшунський О. М. Американський аспект в історії Незалежної держави Конго // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2008. – С. 58– 59;
4. Гура В. К. Социально-политическое развитие Марокко (1956 – 1975 гг.): дис. канд. истор. наук № 07.00.03; Институт истории АН УССР, 1976. – 209 с.; Гура В. К. Солідарність Марокко з боротьбою інших арабських народів проти ізраїльської агресії // Український історичний журнал. – 1977, № 6. – C. 114 – 117; Гура В. К. Проблемы и пути развития освободившихся стран Африки. – К.: Наукова думка, 1981. – 192 с. (у співавт.); Гура В. К. Африка: інтеграційна складова перебудови засад соціально-економічного розвитку // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К., 2004, Вип. 26. – С. 3 – 16; Гура В. К. Політичні процеси, державний устрій та суспільний прогрес у країнах Субсахарської Африки: проблеми і перспективи продуктивної сумісності // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К., 2004, Вип. 30. – С. 38 – 74; Гура В. К. Культурний фактор і соціально-економічний прогрес: порівняльний аналіз розвитку країн Азії і Африки у другій половині XX ст. // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К., 2007, Вип. 38. – С. 3 – 54; Гура В. К. Субсахарська Африка в ХХІ ст.: чинники господарського прогресу і перспективи співпраці з Україною // Гілея. К., 2014, Вип. 84. – С. 124 – 129.
5. Юрченко К. О. Інтеграційні процеси в Африці як чинник уніфікації підходів африканських країн до завдань постколоніальної розбудови // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К., 2007, Вип. 38. – С. 54 – 78; Княждвірська К. О. Енергоресурси країн Африки в контексті запитів України // Економіка України. – К., 2009, № 3. – С. 73 – 79; Княждвірська К. О. Вплив ідейно-політичної спадщини панафриканського національно-визвольного руху на організаційне оформлення єдності незалежних африканських держав // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2013. – С. 362 – 371; Княждвірська К. О. Субсахарська Африка: соціально-економічний прогрес як фактор зміцнення суспільно-політичної стабільності африканських держав на початку ХХІ ст. // Глобальна периферія в XXI ст. : засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В. К. Гура та ін. – К., 2014. – С. 173 – 201; Княждвірська К. О. Демократія та економічна модернізація: шляхи взаємодії в країнах Субсахарської Африки // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К., 2015. – С. 520 – 528.
6. Буренков В. В. Демократичні системи країн Субсахарської Африки в контексті досвіду постколоніального розвитку 1960 – 1980-х років // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 37 / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2006. – С. 14 – 29; Буренков В. В. Процеси демократизації суспільно-політичного життя країн Субсахарської Африки: проблеми і перспективи // Дослідж. світ. політики : Збірник наукових праць. Вип. 38 / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2007. – С. 78 – 93; Буренков В. В. Політичні системи країн Субсахарської Африки: гібридні типи стабільності // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 42. // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2008. – С. 192 – 218; Буренков В. В. Субсахарська Африка: фактори прогресу в контексті глобальних трансформацій сучасності // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 2 (63) // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К. 2013. – С. 243 – 252.
7. Тур Е. В. Украинско-магрибские связи на современном этапе // Східна Європа та світове співтовариство: історія і сучасність. – Донецьк. – 1996. – С. 69 – 71. Бикла Е. В. Геополитические особенности Западной Сахары // Історичні та політологічні дослідження. – № 2 (4). – Донецьк. – 2000. – С. 165 – 173; Бікла О. В. Участь Сполучених Штатів у західносахарському конфлікті // Схід. – № 4 (35). – Донецьк. – 2000. – С. 55 – 59; Бікла О. В. Головні проблеми «пісочного» конфлікту // Схід. – № 5 (36). – Донецьк. – 2000. – С. 64 – 68; Бікла О. В. Історіографія проблеми Західної Сахари // Схід. – № 5 (42). – Донецьк. – 2001. – С. 77 – 83;
8. Несук М. Д. Народ Зімбабве в боротьбі за свободу // Український історичний журнал, 1975, № 2. – C. 89 – 97; Несук Н. Д. Проблемы и пути развития освободившихся стран Африки. – К.: Наукова думка, 1981. – 192 с. (у співав.); Несук Н. Д. Противоположность политики государств-членов СЭВ и «общего рынка» по отношению к развитию освободившихся стран Африки (конец 60-х – 70-е гг.): дис... канд. ист. наук: 07.00.03; Институт истории АН УССР. – Киев, 1978. – 201 с.
9. Косенко Ю. А. Ботсвана: фактор успішності // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня та ін. – К., 2015. – С. 191 – 196.
10. Гладченко С. В. Гендерний аспект модернізації туніського суспільства: автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 16 c.
11. Ліщинська О. С. ООН: початок всесвітнього діалогу за гендерну рівність // Історичні і політологічні дослідження: зб. ст. Т.1. / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2007. – №3/4 (33/34). – С. 410 – 414; Лищинская О.С. Программа «Десятилетие женщины ООН» в странах Ближнего Востока и Магриба (1975 – 1985 гг.) // Наука. Релігія. Суспільство: зб.ст. / Гол. ред. А. І. Шевченко. – Донецьк, 2008. – №3. – С. 35 – 39;
12. Юрченко К.О. (Княждвірська К. О.) Інтеграційні процеси в Африці: фактори, рівні, спрямованості та закономірності розвитку (1960 – 2005 рр.): автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.04; НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2006. – 17 c.
13. Буренков В.В. Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в постколоніальний період: автореф. дис.канд.політ.наук: 23.00.04;НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К.,2013. – 17c.
14. Ліщинська О. С. Діяльність ООН у сфері захисту прав жінок у країнах Близького Сходу та Магрибу (1975 – 1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02; Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – 20 с.
15. Бікла О. В. Трансформація західносахарського національного питання у 1956-1991 рр.: дис... канд. істор. наук: 07.00.02; Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – 295 с.
16. Долід В. В. Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895 – 1896 рр.): автореферат дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2010. – 20 с.
17. Тавшунський О. М. Бельгія та колоніальний поділ Африки (1876 – 1918 рр.): автореферат дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02; Харківській національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 28 c.
Published
2018-12-19
How to Cite
Melnyk, I. (2018). Problems of African studies development in Ukraine (short historiographical review) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 377-382. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/56