The role of the Slovenian policy in the signing of the Concordat and the „Concordat Crisis‟ (1930-1937).

  • K. V. Malshina
Keywords: Anton Koroshets, Slovenian People‟s Party, Concordat, Slovenia

Abstract

Article is devoted to the negotiations, signing and ratification of the Concordat of the Kingdom of Yugoslavia and the Holy See in 1930-1937 and the role of Slovenian politicians in these processes. The position of the parties on the content of the agreement, in particular, of the Slovenian People‟s Party and its leader A.Koroshets, Minister of Internal Affairs in times of „Concordat Crisis in 1935-1937, King Alexander and his successor‟s plans, the reasons for the failure of the Concordat are searched. Stages of the Concordat problem, their brief characteristics in terms of the participation of Slovenian politicians and its consequences for Slovenia are considered.

References

1. Mithans G. Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937 / Gańper Mithans // Zgodovinski časopis. - 2011. - Ńt. 1-2. - Str. 120–151.
2. Ratej M. Korońčevo razumevanje demokracije (1935–1938) / Mateja Ratej // Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941. - Ljubljana: SAZU, 2007. - Str. 137–170.
3. Ratej M. Odtenki politizacije Rimskokatoliske in Srbske pravoslavne cerkve / Mateja Ratej // Prispevki za novejso zgodovino. - 2008. - Ńt. 2. - Str. 35-52.
4. Kuńej R. Konkordat: ustava in verska ravnopravnost/ Rado Kuńej.- Ljubljanа: Blasnik, 1937.
5. Okroņnica Pija XI. Divini redemptoris o brezboņnem komunizmu / Aleń Uńeničnik: Prevod, pripombe in pojasnila. - DomņaleGroblje: Misijonska tiskarna, 1937.
6. Okroņnica Pija XI. Quadragesimo anno: o obnovi druņbenega reda / Aleń Uńeničnik: Prevod in razlaga. - Domņale-Groblje: Misijonska tiskarna.
7. Pirjevec J. Vatikanski arhivi / Joņe Pirjevec // Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941. - Ljubljana: SAZU, 2007. -Str. 305–317.
8. Korońec A. Odnos izmeĎu crkve i drņave / A. Korońec // Nova Evropa.- 1923.- Ńt. 1.- Str. 21-23.
9. Ahčin I. Komunizem : največja nevarnost nańe dobe / Ivan Ahčin. - V Ljubljani : Zveza fantovskih odsekov, 1939.
10. In der Maur G. Die Jugoslawen einst und jetzt / Gilbert in der Maur. - Wien: Wirtschaft und Kultur Payer & Co., 1938.
11. Jutro: politični dnevnik (1920–1945)
12. Slovenec: političen list za slovenski narod (1873–1945)
13. Пауновић С. Крвава православна литија у Београду / С. Пауновић. - Београд: s. n., 1937.
14. Cemović M. Konkordat izmeĎu Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije / Marko P. Cemović. - [Beograd: s. n.], 1937.
15. Ilić M. Pred konkordatom : povodom zakonskog predloga upućenog Narodnoj skupńtini / Mihailo Ilić. - Beograd: A. M. Popović, 1937.
16. Jovanović М. I opet o konkordatu / Platon, episkop. - Karlovci: [b.i.], 1937.
17. Jovanović М. Primedbe i prigovori na projekat Konkordata izmeĎu nańe drņave i Vatikana : parafiranog 25.VII.1935 god / Platon, episkop. - U Srem. Karlovcima: [b. i.], 1936.
18. Konkordat i kritika konkordata. - Beograd : t. “Privredni pregled”, 1937.
19. Krvava litija; istina o dogaĎajima kod Saborne crkve / С. M. - Beograd: s. n., 1937.
20. Pravoslavlje i konkordat: kritički osvrt na poslednje dogaĎaje. - Beograd: samozaloņba, 1935.
21. Simić S, Jugoslavija i Vatikan / Sima Simić. - Zagreb: [s. n.], 1937.
22. Dr. Anton Korońec in Tiskarna sv. Cirila v Mariboru / r.j. // Zbornik Svobodne Slovenije 1971-1972. - Buenos Aires. - Str. 280- 287.
23. Moscatello N. Konkordat i kritika konkordata Moscatello / Nikola Moscatello. - Beograd: Privredni pregled, 1937.
24. Smiljanić D. Sečanja na jednu diktaturu / Dragoslav Smiljanić. - Beograd: Rad, 1955.
25. Stojadinović, Milan M. Ni rat ni pakt : Jugoslavija izmedju dva rata / Milan M. Stojadinović. - Buenos Aires : El Economista, 1963.
26. Ņivojinović D.R., Lučić D.V. Varvarstvo u ime Hristovo: prilozi za Magnum Crimen / Dragoljub R. Ņivojinović, Dejan V. Lučić. - Beograd: Nova knjiga, 1988.
27. Misović М. Srpska crkva i konkordatska kriza / Miloń Mińović. - Beograd: Sloboda, 1983.
28. Gligorijevič B. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929) / Branislav Gligorijevič. - Beograd: Institut za savremenu istoriju: Narodna knjiga, 1979.
29. Pantić D. Srpska pravoslavna crkva u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941 / Dragan Pantić. - Beograd: samozaloņba, 1987.
30. Manojlović-Pintar O. Joń jednom o konkordatskoj krizi / Olga Manojlović-Pintar // Tokovi istorije, 2006. - Ńt. 1–2. - Str. 157–171.
31. Krońelj J. Borba za konkordat in dr. Korońec / Janko Krońelj // Zbornik Svobodne Slovenije 1966. - Buenos Aires: Svobodna slovenija, 1966. - Str. 181–202.
32. Smith Pavelić A. Dr. Ante Trumbić / Ante Smith Pavelić. - München: Kniņnica HR, 1959.
33. Majcen S. Spomini na dr. Korońca / Stanko Majcen // Narodna in univerzitetna knjiņnica Ljubljana, Відділ рукописів, оп. 10/70, д. 1., лист 18.
34. Sagi-Bunić T. Katolička crkva i ekumenizam / Tomislav Sagi-Bunić // Vjerske zajednice u Jugoslaviji / Zlatko Frid (ur.). - Zagreb: Binoza, 1970. - Str. 104-108.
35. Falina M. Between “clerical Fascism” and Political orthodoxy/ Falina Maria // “Clerical Fascism” in Interwar Europe. - London, New York: routledge, 2008. - Str. 35–46.
Published
2020-07-09
How to Cite
Malshina , K. V. (2020). The role of the Slovenian policy in the signing of the Concordat and the „Concordat Crisis‟ (1930-1937). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 384-391. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/511