The solution of the food problem in the 1960–1980-ies: the place and role of USSR consumer cooperatives

  • A. S. Sydorovych
Keywords: harvesting, the food problem, consumer cooperation

Abstract

The place and role of consumer cooperation of Ukraine in solving the food problem in the 1960-80s is analyzed. The main directions of activity of consumer cooperation system in providing the population with agricultural products are defined. Those were aimed at the procurement activity among individual producers. The main legislative decisions of the Party and the government are defined, in which the place and role of consumer cooperation in overcoming food shortages were mentioned.

References

1. Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) / Л.В.Ковпак. – Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003. – 250 с.
2. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-их – середина 1950-х рр.) / [П.Бондарчук, Т.Вронська, О.Коляструк та ін.]. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. – 351 с. – (у 2-х книгах, 3-х частинах. – Кн. 1, ч. 1-2).
3. Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення [Текст]: монографія / [М. Аліман та ін. ; за заг. ред. С. Гелея]. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. – 972 с.
4. Історія споживчої кооперації України: підручник [для студентів кооперативних вузів] / [Аліман М.В., Бабенко С.Г., Гелей С.Д. та ін.]. – Львів: Укоопспілка, інститут українознавства НАНУ, 1996. – 383 с.
5. Сидорович О.С. Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту у перші повоєнні роки (1945- 1950 рр.) / О.С. Сидорович // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 103 (№12) – С. 41-44.
6. Сидорович О.С. Роль Укоопспілки у продовольчому забезпеченні міст УРСР у післявоєнний період / О.С. Сидорович // Вісник аграрної історії: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 8-9. – С. 138-144.
7. Сай М.П. Споживча кооперація України в семирічці / Микола Петрович Сай. – К.: Радянська Україна, 1961. – 48 с.
8. Сидорович О.С. Комісійна торгівля сільськогосподарськими продуктами в системі споживчої кооперації УРСР в 1950-их рр. / О.С. Сидорович // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 листопада 2015 р. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 228 с.
9. Лехова З.Н. Развитие заготовительной деятельности потребительской кооперации СССР / Зинаида Наумовна Лехова. – М.: Издательство Центросоюза 1961. – 134 с.
10. Про покращення організації збуту лишків сільськогосподарських продуктів колгоспників і колгоспів. Постанова ЦК КПРС та Ради міністрів СРСР від 25.02.1961 № 176. – Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5659.htm
11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО), ф. 296, оп. 8, спр. 4151
12. ЦДАВО, ф. 296, оп. 8, спр. 3721
13. ЦДАВО, ф. 296, оп.8, спр. 3992
14. Сидорович О.С. Особливості торгівлі сільськогосподарською продукцією споживчої кооперації УРСР у 1960 – 1970-х рр. / О.С. Сидорович // Вісник аграрної історії: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 13-14. – 302 с. – С. 134-140.
15. ЦДАВО, ф. 296, оп.8, спр. 4302
16. Центральний державний архів громадських обєднань України (далі – ЦДАГО), ф.1, оп.31, спр. 3342
17. ЦДАГО, ф. 1, оп. 24, спр.6168
18. ЦДАВО, ф. 296, оп. 8, спр. 3627
19. ЦДАВО, ф. 296, оп. 8, спр. 1565
20. ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 2784
21. ЦДАГО, ф. 1, оп. 1, спр. 1921
22. ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 2778
23. ЦДАГО, ф. 1, оп. 2, спр. 433
24. Про подальший розвиток і покращення діяльності споживчої кооперації. Постанова ЦК КПРС та Ради міністрів СРСР від 11.11.1979 № 1003. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10113.htm
25. Про додаткові заходи по збільшенню виробництва сілсьськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян. Постанова ЦК КПРС та Ради міністрів СРСР від 08.01.1981 № 176. – Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10608.htm
26. ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 838
27. ЦДАГО, ф. 1, оп. 32, спр. 1780
Published
2020-07-09
How to Cite
Sydorovych , A. S. (2020). The solution of the food problem in the 1960–1980-ies: the place and role of USSR consumer cooperatives. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 291-294. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/501