Soviet power struggle with the ideology of “Ukrainian bourgeois nationalism” in the history of the USSR during the 70‟s of the XXth century

  • N. M. Kindrachuk
Keywords: monopoly, censorship, dissidents, bourgeois ideology, historical science, patriotism, nationalism, the Ukrainian national idea, Ukrainian

Abstract

The article examines the struggle of the Soviet authorities with the ideology of “Ukrainian bourgeois nationalism” in the history of the USSR during the 70‟s of the XXth century. The author has analyzed deepening dependence of the historic research on the political course of the Central Committee of the Ukrainian Communist Party, has highlighted the historical development in well-established by the party ideological framework showing the removal of “unreliable” decision implementers of the then government. The totalitarian state regarded history as a tool for maintaining current political needs of the ruling party leadership. The fight against manifestations of nationalism and the Ukrainian “bourgeois-minded” historians was one of the leading units and the characteristics of the central party organs. The authors who in their works did not consider the history of Ukraine in close connection with the history of the Russian people and mentioned the Ukrainian statehood idea were accused of anti-Soviet activity. Nationally oriented Ukrainian historians were persecuted and harassed.

References

1. Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР 1917–1991 / Т.М. Горяева. – М. : РОССПЭН, 2002. – 400 с.
2. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм / П.П. Кононенко. – К. : Міленіум, 2005. – 358 с.
3. Коцур А.П. Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та російської еліти кінця ХVІІІ–ХХ ст. / А.П. Коцур, М.В. Мандрик. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 203 с.
4. Малишевський І. Монолог над могилою Головліту / І. Малишевський // Вітчизна. – 2000. – № 9/10. – С. 114–122.
5. Сенченко М. І. Книжкова палата України: історія і сьогодення / М. І. Сенченко. – К. : Кн. палата України, 2004. – 164 с.
6. Ткаченко В.М. Про “історичну істину” в часі та просторі / В.М. Ткаченко // Україна – Європа – Світ : Міжнародний збірник наукових праць. – Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 8. – С.232–240.
7. Яремчук В.П. Як боролися проти “націоналістичних” тенденцій в історичній науці України у 1970-і роки / В.П. Яремчук // Грані. – 2008. – № 3. – С. 42–47.
8. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду : Збірник документів в 2-х т. / [Ред. кол. О.В. Килимник та ін.]. – К. : Держполітвидав УРСР, 1961. – Т. 2 (червень 1941–1960 рр.) – 665 с.
9. Матеріали республіканської наради істориків у ЦК Компартії України // УІЖ. – 1975. – № 2. – С. 7–58.
10. Историография истории Украинской ССР / Н. Барановская, С. Березанская, Н. Варварцев и др. – К. : Наукова думка, 1986. – 555 с.
11. Коваленко Л. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції : навч. посібник для студентів історичних ф-тів пед. ін-тів / Л. Коваленко. – К. : Вища школа, 1983. – 118 с.
12. Калакура Я. Українська історіографія / Я. Калакура. – К. : Генеза, 2004. – 497 с.
13. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГОУ). – Оп. 32. – Спр. 1453. – 24 арк.
14. Бордюгов Г. Национальная историческая мысль в условиях советского времени / Г. Бордюгов, В. Бухараев // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. – М., 1999. – С. 21–73.
15. Навеки вместе: материалы и документы о праздновании 325-летия воссоединения Украины с Россией. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 125 с.
16. ЦДАГОУ. – Ф. 39. – Оп. 3. – Спр. 1438. – 86 арк.
17. ЦДАГОУ. – Ф. 39. – Оп. 3. – Спр. 1520. – 44 арк.
18. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3141. – 97 арк.
19. Інститут історії України НАН України. Друге двадцятиріччя (1957–1977): документи і матеріали / [Упоряд. О. С. Рубльов]. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 464 с.
20. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4537. – 120 арк.
21. Вєдєнєєв Д. Політичні репресії 1920–1980-х та проблеми формування національної пам’яті / Д. Вєдєнєєв // Українська правда. Історична правда. – 2012. – 26 грудня. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/26/105584/
22. Рубльов О.С. “Український історичний журнал”: історія офіційна й залаштункова (1957–1988 рр.) / О.С. Рубльов // УІЖ. – 2007. – № 6. – С. 18–55.
23. Хмара С. Сьогодні про минуле / С. Хмара. – Львів : Б. в., 1993. – 123 с.
24. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років / Г. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.
25. Орач Н. Головний науковий співробітник / Н. Орач // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 2. – С. 27–31.
26. ЦДАГОУ. – Ф. 4605. – Оп. 1. – Спр. 138. – 80 арк.
27. Ісаєвич Я. Зі спогадів про Івана Крип’якевича та його синів Петра Богдана й Романа / Я. Ісаєвич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 654–669.
28. Нариси історії архівної справи в Україні / С. Абросимова, В. Бездрабко, В. Болдирєв та ін.; [За заг. ред. І. Матяш та К. Климової]. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 612 с.
29. Білокінь С.І. На полицях спецфондів у різні роки / С.І. Білокінь // Слово і час. – 1990. – № 1. – С. 69–76.
30. Стус В. Таборовий зошит: вибрані твори / В. Стус. – К. : Факт, 2008. – 452 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kindrachuk , N. M. (2020). Soviet power struggle with the ideology of “Ukrainian bourgeois nationalism” in the history of the USSR during the 70‟s of the XXth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 282-285. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/499