Labour specialized education school of youth in Ukraine in 60-80 –ies of XXth c

  • K. O. Bogatyrchuk
Keywords: profile, work placements, schooling, school, education

Abstract

The article analyzes the development and of formation an labour profile education in schools Ukrainian SSR. The features and contents of profile education in schools are characterized. Practical experience in schools and defined organizational forms of professional-oriented education in the study period are systematized. The attitude of party-state leadership to reform secondary schools is analyzed. The main disadvantages of specialized education in the schools of the USSR are considered. The condition of scientific development of the topiec in the historiography of the history of Ukraine is highlighted.

References

1. Макарчук В. В. Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60-70-ті роки ХХ століття): автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Марчук. – Київ, 2006. – 17 с.
2. Маринич О. Знання і праця поруч ідуть. – М.:Політвидав, 1977. – 142 с.
3. Курило В. С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – 460 с.
4. Мироненко Н. В. Взаємозв’язок науково-технічного забезпечення кабінетів трудового навчання з науководослідницькою роботою УРСР 1970-1980-х рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 25. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-204
5. Трудове виховання учнів у середній школі № 129 м. Києва. – К., 1961. – 94 с.
6. Романчук А. Особливості впровадження трудового профільного навчання в загальноосвітніх закладах України в різні історичні періоди: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // library. udpu. org. Ua / library_files / zbirnuk_nayk_praz / 2010 / 2010_3_20.pdf
7. Трудове виховання: з досвіду роботи середніх шкіл. – К., 1978. – 56 с.
8. Демянчук С. П. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх шкіл України (1945-1999 рр.): Дис. … канд.. пед.. наук: 13.00.01/ Тернопільський експериментальний ін.-т педагогічної освіти. – Т., 2000. – 163 с.
9. Вихрущ А.В. Трудова підготовка учнів у загальноосвітній школі України (історико-педагогічний аналіз та перспективи): Дис....д-ра пед. наук. – К.,1994. – 473 с.
10. Трудове виховання – ключове завдання реформи школи. – К., 1985. – 16 с.
11. Державний архів міста Києва – Ф. 144. – Оп. 9. – Спр. 1955. – Стенограма обласної науково-практичної конференції з питань професійної орієнтації та трудового виховання учнів від 31 березня 1975 р. – 95 арк.
12. Трудове виховання учнів сільських шкіл. – К.,1982. – 64 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Bogatyrchuk , K. O. (2020). Labour specialized education school of youth in Ukraine in 60-80 –ies of XXth c. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 278-281. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/498