The organization of educational process in agricultural higher education institutions in the first half of 1950s (using the example of Holosiivski higher education institutions in Kyiv)

  • O. M. Kropyvko
Keywords: in-service training, academic teaching staff, learning activity, student body, Kiev Forestry Institute and Institute of Veterinary, Kiev Agricultural Institute

Abstract

The activity of agricultural institutes of high school in the first half of the 1950s is analysed in the article using the example of Holosiivski higher education institutions in Kyiv. Characteristic tendencies are reflected in the development of institutes according to the change of the directions of an agricultural policy of the state. It‟s specified that in the early 1950s requirements of student‟s youth and academic staff was solved insufficiently quickly, which negatively influenced both the development of higher education institutions and the process in educational sphere in general. The main attention is paid to aspects of educational process – opening new professions, introduction of amendments to distribution of teaching time in favour of increasing the number of hours at in-serve training of students, introduction to curricula of new courses, strengthening of educational and research base, increasing of auditorium and housing stocks, opening of correspondence departments at faculties of higher education institutions; organization of advanced training courses, scientific activities, formation of academic teaching staff, student body, organization of educational and industrial practices. The influence of new tendencies in education sector and agricultural sphere of educational activity and student‟s day-to-day activities and faculty members of Holosiivski higher education institutions is analysed. It‟s in detail considered the structure of the student body of Kiev Agricultural Institute, Kiev Forestry Institute and Institute of Veterinary. Considerable attention is paid to practical training of students – the educational and industrial practices in instructional and research farms. It was concluded that despite chronic lack of funding, generally it is possible to ascertain the dynamic development of the Holosiivski higher education institutions during the period of 1950 to 1954.

References

1. Падалка С.С. Аграрна політика в Україні: Формування, шляхи реалізації та соціально-економічні наслідки (друга половина 60-х -80-ті рр. ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. Наук / Падалка Сергій Семенович. – Київ, 2005. – 420 с.
2. Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні. Нариси. / Вовк Л.П. – К.: УДПУ, 1994. – 228 с.
3. Зайчук В.О. Проблеми підготовки кадрів у профтехучилищах сільськогосподарського профілю в Україні: 1969-1995 рр. / Зайчук В.О. – К.: Генеза, 1998. – 171 с.
4. Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.). / Сворак С.Д. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 239 с.
5. Черевичний Г.С. Вища освіта в Україні на зламі епох (1985-1991) / Черевичний Г.С. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 123 с.
6. Аніщенко О.В. Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія і сучасність / Аніщенко О.В. – Ніжин: НаукаСервіс, 2003. – 251 с.
7. Курило В.М. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки / Курило В.М. – К.: Деміург, 2006. - 432 с.
8. Сігаєва Л.С. Розвиток освіти дорослих в Україні (др.пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Сігаєва Л.С. – К.: ЕКМО, 2010. – 419 с.
9. Пыжиков А.В. Реформирование системи образования в СССР в период “оттепели” (1953-1964 гг.) / А.В.Пыжиков // Вопросы истории. –2004. – № 9. – С. 95-104.
10. Майборода С.В. Тенденції державної політики у розвитку освітньої галузі України (1950-1960) / С.В.Майборода, О.C. Жабенко // Збірник наукових праць УАДУ. – 2001. – Вип.2. – с.334-342.
11. Васильчук Т.В. Відновлення та розвиток вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст.наук / Тетяна Василівна Васильчук. - Запоріжжя, 2007. – 20 с.; Васильчук Т.В. Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст.наук. / Тетяна Василівна Васильчук. – Запоріжжя, 2007 – 272 с.
12. Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х рр. ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст.наук / Ніна Сергіївна Брехунець. – К., 2006. – 19 с.
13. Сергійчук О.М. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя (1953-1964 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст.наук / Олена .Миколаївна Сергійчук. – Переяслав-Хмельницький, 2002. - 229 с.
14. Жабенко О.С. Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 – 2001 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління) / Олександр Вікторович Жабенко. – Київ, 2003. – 212 с.
15. Нікілєв О.Ф. Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви (середина 40-х – середина 60-х рр. ХХ ст. ) / Нікілєв О.Ф. – Донецьк: Дніпропетр. ун-т, 2004. – 208 с.;
16. Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / Романюк І.М. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с.; Романюк І.М. Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. : дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст.наук / Романюк Іван Миколайович. – К., 2006. – 412 с.
17. Кучеренко Г.В. Організація освіти сільської молоді у повоєнний період (1943-1950) / Кучеренко Г.В.// Український селянин. – Черкаси, 2010. – Вип.12. – с.87-90/
18. Ніколаєць Ю.О. Підготовка кадрів для сільського господарства в роки хрущовської відлиги / Ніколаєць Ю.О.// Український селянин. – Черкаси, 2006.- Вип.10. – с.80-84.
19. Алещенко М.І. Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут / Алещенко М.І., Бабинін В.В., Бахмат В.І. – Хмельницький: Поділля, 1994 – 70 с.
20. Дубляни: історія аграрних студій у спогадах 1946-1996 / [за заг.ред. О.Семковича] – Львів: Львівський державний аграрний університет, 1996 – 224 с.
21. Власенко В.М. Білоцерківський аграрний університет: від витоків до сьогодення / Власенко В.М., Стародуб О.В., Чернецький Е.А. – Біла Церква, 2005. – 224 с.
22. Дніпропетровський державний аграрний університет / [під ред. В.І.Шевманьова] – Дніпропетровськ: ТОВ “ЕНЕМ”, 2007. – 220 с.
23. Писаренко В. Полтавська державна аграрна академія. Історичний нарис (1920-2010) / Писаренко В., Аранчій В., Опара М. – Полтава: РВВ Полтавської державної аграрної академії, 2010. – 296 с.
24. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т.2. 1941-1976 / [за заг. ред. В.І.Юрчука]. – К.: Політвидав України, 1977. – 1083 с.
25. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.Р-27, оп.№19, спр. 1062 Звіт про навчальну роботу Київського сільськогосподарського інституту за 1953/54 н.р. на 148 арк.
26. Данильченко О.П. Вклад трудящих Української РСР в освоєння цілини/ Данильченко О.П., Рубльов С.О. // Український історичний журнал. – К., 1982. – Вип.2. – с.34-43.
27. Державний архів м.Києва – Ф. Р-357. – Оп.2. – Спр. 296. Накази №№1-96 директора інституту по основній діяльності і особовому складу за 1950 р. 3.01.1950-30.04.1950 р. на 242 арк.
28. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф.1. – Оп.1. – Спр. 932. Протокол №8 Пленума ЦК КП(б) У 16-18 листопада 1950 р. на 48 арк
29. Державний архів м.Києва. – Ф. Р-357. – Оп.2. - Спр. 297. Накази №№97-191 директора інституту по основній діяльності і особовому складу за 1950 р. 4.05.1950-31.08.1950 р. на 252 арк.
30. ЦДАВО України. – Ф.Р-27. - Оп.19. – Спр. 1060. Звіт про навчальну роботу Київського ветеринарного інституту за 1953/54 н.р. на 115 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kropyvko , O. M. (2020). The organization of educational process in agricultural higher education institutions in the first half of 1950s (using the example of Holosiivski higher education institutions in Kyiv). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 272-277. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/497