The peculiarities of the Soviet election campaign preparation in West Ukrainian regions in the postwar period

  • O. I. Stasiuk
Keywords: postwar period, pre-election measures, soviet elections campaigns, Western Ukrainian regions, Ukrainian SSR

Abstract

The peculiarities of the preparation of the elections to the Supreme Rada of the USSR, Ukrainian SSR and local government bodies in 1946–1947 are found out. The features of election in West Ukraine compare to other Ukrainian regions were shown too. This article underlined a different social-political situation in this region and a peculiar role and tasks of the election campaigns, difficulties in the realization of the pre-election measures. Undemocratic and illegitimate character of the process was emphasized.

References

1. Бандурка О., Древаль Ю. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: монографія / О. Бандурка, Ю.Древаль. – Харків, 1999. – 133с.
2. Єрмолаєв В. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження): дис. докт. юрид. наук / В.Єрмолаєв ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 402 с.
3. Журавський В. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В.Журавський. – К.: Парлам. вид-во, 2002. – 344 с.
4. Вайз Ч. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду / Ч.Вайз, П. Кислий. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.
5. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. (Под ред. чл.-кор. РАН, проф. М. В. Баглая). – М.,: “Норма”, 2004. – 819 с.
6. Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) / В. Даниленко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2010. – Вип. 36. – С.88-125.
7. Єкельчик С . Перший кандидат і його вірні діти : Як висували в депутати в повоєнному Києві / Сергій Єкельчик // Histor!anS ̶ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1302-serhiiyekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-v
8. Центральний Державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф.1. – Оп.20. – Спр.4.
9. Докаш О. Політика відновлення органів влади та управління західних областей УРСР на завершальному етапі Другої світової війни: структурно-кадровий зріз / Оксана Докаш // Наука і сучасність: виклики глобалізації – Частина IІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 25 травня 2013 р. Центр наукових публікацій. – К., 2013.
10. Стасюк О. Радянські виборчі кампанії повоєнного періоду та політика радянізації західноукраїнського суспільства / О.Стасюк // Радянські виборчі кампанії в ЗахіднійУкраїні (1946-1951 рр.) / [Відп. ред. Стасюк О.] (Упор. М.Р.Посівнич, М.І.Гавришко та ін.). НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Галузевий державний архів Служби безпеки України. -- Львів, 2011. – 725 с.
11. Центральний Державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 1. – Оп. 215. – Спр. 393.
12. ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2966.
13. ЦДАВО України. Ф.1. – Оп.20. – Спр.72.
14. Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф.13. – Спр. 376. – Т. 38.
15. ЦДАВО України. Ф.1. – Оп.18. – Спр.50.
16. ЦДАВО України. Ф.1. – Оп.17. – Спр.16.
17. ЦДАВО України. Ф.1. – Oп.20. – Cпр.59.
18. ЦДАВО України. Ф.1. – Оп.20. – Спр.75.
19. Молдавская Т. Вибори до обласних Рад депутатів: організаційні аспекти (на прикладі південних областей УРСР) / Т. Молдавская // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/71950/30-Moldavska.pdf?sequence=1
Published
2020-07-09
How to Cite
Stasiuk , O. I. (2020). The peculiarities of the Soviet election campaign preparation in West Ukrainian regions in the postwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 264-267. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/495