Serhiiy Pylypenko: example of knight spirit in period of the «Executed Renaissance»

  • L. V. Turchyna
  • I. M. Spudka
Keywords: a literary discussion, “Plough” Executed Renaissance, Serhiy Pylypenko

Abstract

Serhiiy Pylypenko, who celebrated his 125th birthday in this year, is one of the main figures in Ukrainian literature of the Executed Renaissance. His active life, his desire to achieve a high level of Ukrainian culture, organizational skills and editorial activities are the subject of this article in our research work. The most significant event of S. Pylypenko‟s life is to participate in literary discussions in 1925-1928 as the main opponent of M. Khvylovy, Ukrainophile mood of this writer, participation in many research projects as editor led to his arrest and unjust verdict is death.

References

1. Історія української літератури: У 8 т. / За ред. Є.П. Кирилюка. – К.: Наукова думка, 1970. – Т.6. – 514 с.; Тростянецький А. Шляхом боротьби та шукань: процеси ідейно-творчої консолідації письменницьких сил Радянської України (1917‒1932) / А. А. Тростянецький; [відп. ред. Л. М. Новиченко]; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. ‒ Київ : Наукова думка, 1968. ‒ 255 с.; Пригодій М. І. Всесоюзна консолідація літератур: іст.-літ. нарис / М.І. Пригодій. – К.: Рад. письменник, 1972. - 390 с.
2. Лавріненко Ю. Література вітаїзму 1917-1933 // Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма – есей / Упорядкув., передм., післям. Ю. Лавріненка; Післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2007. – 976 с.
3. Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років / М. Шкандрій [Пер. з анг. М. Климчука]. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 384 с.
4. Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія / С. Д. Павличко. – К.: Либідь, 1997. – 360 с.
5. Пилипенко С. Вибрані твори / С. Пилипенко ; упоряд., передм., прим. Р. Мельникова. – К.: Смолоскип, 2007. – 887 с.
6. Пилипенко С. Життєпис / С. Пилипенко // Про Сергія Пилипенка : Спогади сучасників / [упоряд. і післямова О. Мукомели]. – К.: Мартиролог України, 1992. – 212 с.
7. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 44228. – Т. 7.
8. Спілка селянських письменників “Плуг” // Плуг: Селянський двотижневик Головполітосвіти УСРР. – Харків, 1922. – Збірник перший. – 15 квітня.
9. Пилипенко С. Про читабельну книжку // Культура і Побут (додаток до газети “Вісті ВУЦВК”). – 1925. – № 33.
10. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – К.: ВД “Стилос”, 2008. – 544 с.
11. Ваплітянський збірник: З нагоди п’ятдесятріччя ВАПЛІТЕ / Під ред. Ю. Луцького. – 2-ге вид., доп. – Едмонтон : Видавництво Канадського інституту Українських Студій; Торонто: Мозаїка, 1977. – 260 с.
12. Лейтес А. Десять років української літератури (1917–1927): у 2-х т. / А. Лейтес, М. Яшек. – Х.: ДВУ, 1928–1930. – Т. ІІ: Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури. – 750 с.
13. Комуніст. – 1927. – 26 січня.
14. Вечірнє радіо. – 1929. – 3 жовтня.
15. Вапліте. – 1927. - №5.
16. Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди) / Р.В. Мельників. – Харків: Майдан, 2013. – 256 с.
17. Плуг. – 1931. – № 5–6.
Published
2020-07-09
How to Cite
Turchyna , L. V., & Spudka , I. M. (2020). Serhiiy Pylypenko: example of knight spirit in period of the «Executed Renaissance». Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 205-208. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/486