Social and religious activity of Olexander Voronin (1926–2013) as a subject of historical research

  • G. О. Ignatusha
Keywords: Diaspora, national revival, historical sources, biographical studies, Olexander Voronin

Abstract

This article is devoted to the substantiation of actuality and possibility in studying of Olexander Voronin‟s (1926– 2013) activity – the one from Ukrainian patriotic intellectuals. This activity took its place in several stages which were connected with Ukraine and the Ukrainian Diaspora in Europe and USA. Also this activity characterized by chronological duration. An author makes a conclusion that O. Voronin combined such features in his personality: as a faithful patriot of his homeland, as a religious leader, as a writer and finally as a scientist – promoter of historical knowledge and moral Christian virtues. His purposeful sacrificial work has accumulated a rich experience and the deep traditions of national education, also the Christian virtues and a high education. It was oriented on the national revival of Ukraine, its liberation from imperial enslavement in form of Soviet political system.

References

1. Севрюк С. В. Володимир Олександрович Замлинський – історик, джерелознавець, педагог (1930–1993 рр.) : дис… канд. іст. наук : 07.00.06 / С.В. Севрюк ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ, 2011. – 295 с.
2. Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928) : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / М.В. Лашко ; Київ ун-т ім. Бориса Грінченка, К., 2015. – 307 с.
3. Гончаренко Д. В. Громадсько-політична діяльність Юліана Павликовського : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Д.В. Гончаренко ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2015. – 206 с.
4. Ляшко С. М. Поняття “Наукова біографія” у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття “наукова біографія” та тотожними із ним у практиці біографістики / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – С. 25–47.
5. Чорнописька В. З. Релігійна та громадська діяльність Климентія Шептицького (1869–1951 рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. З. Чорнописька ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 265 с.
6. Ходак І. В. Просвітницька та суспільно-політична діяльність ієрархів греко-католицької церкви Східної Галичини у першій половині ХХ ст. : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. В. Ходак ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 248 с.
7. Дем’янчук В. А. Громадсько-політична діяльність Івана Геля (1987–1991 рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. А. Дем’янчук ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2015. – 202 с.
8. Гураль О. В. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. XIX ст. – поч. XXI ст.) : автореф... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. В. Гураль ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – 20 с.
9. Андрєєв В. Історик “другого плану” в персональній ієрархії українського історичного співтовариства / В. Андрєєв // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / [гол. ред. В. Смолій, відпов. ред. І. Колесник]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – Вип. 4. – С. 295–302.
10. Ляшко С. М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – С. 27–50.
11. Маслійчук В. Л. Межі й безмежжя української біографістики (кілька міркувань) / В. Л. Маслійчук // Харківський історіографічний збірник / гол. ред.: С. І. Посохов ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : НМЦ “СД”, 2003. – Вип. 6: Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 33–41.
12. Попик В. І. Biography – біографіка – біографістика – біобібліографія: понятійний арсенал історикобіографічних досліджень / В. І. Попик // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 122–137.
13. Чишко В. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України / НАН України; Національна бібліотека України імені В.  І. Вернадського. Ін-т біографічних досліджень. – К. : БМТ, 1996. – 238 с.
14. Чухлій С. О. “Історик другого плану” як історіографічний концепт / С. Чухлій // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі : [міжвуз. зб. наук. праць] / ред. кол. : О. І. Журба (відп. ред.) [та ін.]. − Д. : ЛІРА, 2014. – С. 158–167.
15. В тени великих: образы и судьбы: Сб. науч. статей. Серия “Человек второго плана в истории” / Отв. ред. Л. П. Репина / Общество интеллектуальной истории, Южный федеральный ун-т. – СПб. : Алетейя, 2010. – 400 с.
16. Публічна лекція Ольги Бертелсен “Розстріляне Відродження: Будинок “Слово” // Східний інститут українознавства імені Ковальських [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://keui.wordpress.com/2015/05/16/публічна-лекція-ольгибертелсен-роз/.
17. Турчин-Дувірак Д. Про долі мешканців харківського Будинку “Слово” у добу Великого Терору / Даґмара Турчин-Дувірак // Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ntsh.ca/про-долімешканців-харківського-буди.
18. Щедрик Р. Таємничий мешканець будинку “Слово” / Роман Щедрик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hi-phi.org.ua/index.php/97-roman-shchedryk-taiemnychyi-meshkanets-budynku-slovo.
19. Українська біографістика. Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень. – Вип. 11 / НАН України ; НБУ ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 410 с.
20. Маркусь В. Воронин Олександр // Енциклопедія української діяспори / В. Маркусь [гол. ред.], спів-ред. Д. Маркусь. – Нью-Йорк ; Чикаго, 2009. – Кн. 1. – С. 132.
21. Українська діаспора : літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / [упор. В. А. Просалова]. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 516 с.
22. Мацько В. П. Білий цвіт на калині / В. П. Мацько. – Хмельницький : Просвіта, 2001. – 174 с.
23. Українська Православна Церква св. Тройці 1951–1981 / Олександр Воронин, мґр. [мовна редакція] ; Накладом Української Православної Церкви св. Тройці. – Боффало-Чіктоваґа, Н-Й., 1981. – 126 с.
24. Степовик Д. Патріарх Мстислав: життя і архіпастирська діяльність / Дмитро Степовик. – К. : Мистецтво, 2007. – 448 с.
25. Зелененко Л. Церква у Костянці: коли настане спокій у Божому домі? [Електронний ресурс] / Лариса Зелененко // Прес Центр. Громадсько-політичне видання. – Черкаси. – 2011. – 30 березня. – № 13 (297). – Режим доступу : http://prescentr.ck.ua/print/news-17828.html.
26. Освячено новий храм УАПЦ у Каневі [Електронний ресурс] // Наша Віра. Всеукраїнська православна газета. – 2007. – № 8 (232). – Режим доступу : http://nashavira.ukrlife.org/08_2007.html.
27. Мартирологія українських Церков : [у 4 т.] – Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1985 – .–Т. І. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / [упоряд. і ред. Зінкевич О., Воронин О.]. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1987. – 1207 с.
28. Воронин О. О. Історичний шлях УАПЦ / Олександер Воронин. – Кенсінґтон, США : Воскресіння, 1992. – 136 с.
29. Воронин О. Автокефалія Української Православної Церкви / О. О. Воронин. – Кесінґтон, США : Воскресіння, 1990. – 64 с.
30. Воронин О. Коротка історія Української Православної Церкви / Олександр Воронин. – Саут Баунд Брук, Нью-Джерсі : Українська Православна Церква у США, 1989. – 35 с.
31. Воронин О. Була, є і буде! (Для інформації тим, хто відкидає існування тисячолітню історію Української Автокефальної Православної Церкви) / Олександр Воронин. – Саут Баунд Брук, Нью-Джерсі : Українська Православна Церква у США,1989. – 29 с.
32. Воронин О. Ідемо до першої сповіді і Святого Причастя / Олександр Воронин. – [2-е вид.]. – К. : Воскресіння, 1992. – 39 с.
33. В[оронин] О. “Христос на землі” – новинка у видавництві “Воскресіння” [Електронний ресурс] / О. В. // Свобода. Український щоденник. – Джерзі Сіті ; Нью Йорк. – 1994. – Ч. 52. – 18 березня. – С. 3. – Режим доступу : http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1994/Svoboda-1994-052.pdf.
34. Михаїл, митрополит. Поширений катехизис Православної Церкви Христової / митрополит Михаїл. – [2-е вид.]. – Кесінґтон : Воскресіння, 1992. – 176 с.
35. Великодній дар від 1 квітня до 15 травня 1980 // Українське Православне Слово. Саут Баунд Брук. – 1980. – Ч. 7/8. – С. 32.
36. З Листів до владики митрополита // Українське Православне Слово. Саут Баунд Брук. – 1989. – № 3. – С. 18.
37. Климовський Я. Богом обдарований мистець [Електронний ресурс] / Яр. Климовський // Свобода. Український щоденник. – Джерзі Сіті ; Нью Йорк. – 1994. – № 188. – С. 2. – Режим доступу : http://www.svobodanews.com/arxiv/pdf/1994/Svoboda-1994-188.pdf.
38. Конференція у Бавнд Бруку започаткувала наукове відзначення Тисячоліття Хрищення Руси-України // Свобода. – 1985. – № 122. – 28 червня. – С. 1, 7. – Режим доступу : http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1985/Svoboda-1985-122.pdf.
39. Жила В. Зусилля гідне пошанування тисячоліття / Володимир Жила // Свобода. Український щоденник. – Джерзі Сіті; Нью Йорк. – 1989. – 23 березня. – Ч. 54. – С. 2-3. – Режим доступу : http://www.svobodanews.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-054.pdf.
40. Тисячоліття Християнства в Україні. Урочистості 1988 року / [гол. редактор Осип Зінкевич; голова редкол. д-р. Юрій Солтис]. – Нью-Йорк : Крайовий комітет Тисячоліття Християнства в Україні, 1992. – 524 с.
41. Освячено новий храм УАПЦ у Каневі [Електронний ресурс] // Наша Віра. Всеукраїнська православна газета. – 2007. – № 8 (232). – Режим доступу : http://nashavira.ukrlife.org/08_2007.html.
42. Голуб Н. Ієрархи УКП-КП наносять шкоду Українському Православію [Електронний ресурс] / Ніна Голуб // Успенська Вежа. Щомісячна Всеукраїнська газета ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозванного. Львів. – 2008. – № 7 (193). – С. 3, 6. – Режим доступу : http://stavropigia.lviv.ua/fileadmin/YB/193.pdf.
43. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. с англ. Коробочкин М. Л. – М. : Весь мир, 2000. – 296 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Ignatusha G. О. (2020). Social and religious activity of Olexander Voronin (1926–2013) as a subject of historical research. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 197-204. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/485