Problem of Staff Supplying and Material of the “liknep” courses in Sumy Region in the 20s of the XXth century

  • L. I. Yepik
Keywords: national minorities, Ukrainian language, textbooks, the salary of the teachers, teaching, “liqnep” (liquidation of the illiteracy)

Abstract

The article is devoted to the formation of the organizational and methodological points in the system of “liknep” in Sumy Region in the 20th of the XXth century. Based on the documents from the State Archive of Sumy Region the courses of “liknep” with the teachers„ preparation and the level of teachers„ salary. The problem of supplying with textbooks and additional literature written in Ukrainian language and the languages of national minority groups is also taken into consideration. The perspectives of the further research in this problem are defined.

References

1. Тимчук Л.І.Освіта дорослих у навчальних закладах системи ліквідації неписьменності в Україні (20-30-і роки ХХ століття). [Електронний ресурс]/ Л.І. Тимчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(24), Issue: 48, 2015 www.seanewdim.com. – Режим доступу до журналу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/tymchuk_l.i._education_of_adults_in_educational_establishments_of_the_system_of_liquidation_of_illiteracy_in_ukraine_20-30th__of_century.pdf
2. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 1930-х років: соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. - К.: Глобус, Вік, Едмонтон: Канадський ін-т Українських студій Альбертського Університету, 1992.-176 с.
3. Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки / В.В. Липинський.- Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000.- 248 с.
4. Єфіменко Г. Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-і роки) / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. праць - Вип. 17. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. - С. 138- 161.
5. Борисов В.Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920–1933 р.: дисертація канд. іст. наук: спец. 07.00.01- історія України / В.Л. Борисов. - Дніпропетровськ, 2003. - 190 арк.
6. Стрижак Є.М. Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920–1930 років: дисертація канд. іст. наук: спец. 07.00.01- історія України / Є.М. Стрижак. - Черкаси, 2007. - 200 арк.
7. Свистович С.М.Діяльність громадсько-освітніх об’єднань України (1920 - початок 1930-х рр.). [Електронний ресурс] /С.М.Свистович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI. - Режим доступу до журналу: http://istznu.org/dc/file.php?host_ id=1&path=/page/issues/36/svystovich.pdf
8. Державний архів Сумської області (далі ДАСО). Ф. Р 4525.-Оп.2.-Спр.86.- 214 арк.
9. 9. ДАСО.- Ф. Р 5600.- Оп.1.-Спр.55.- 36 арк.
10. Єпик Л.І. Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921- 1923 рр.) /Л.І.Єпик // Сумська старовина, 2015. - №ХLVI.- С.106-112.
11. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.1667.- 112 арк.
12. ДАСО.-Ф.Р5600.-Оп1.- Спр.118.- 136 арк.
13. ДАСО.- Ф.Р4565.- Оп1.- Спр.819.- 43 арк.
14. ДАСО. - Ф. Р 4565.- Оп1.- Спр.819.- 43 арк.
15. ДАСО.- Ф. Р 4563.- Оп 1.- Спр. 1380.-144 арк.
16. ДАСО.- Ф. Р 4563. - Оп. 1.- Спр. 1380.- 144 арк.
17. ДАСО. - Ф. Р 4565.- Оп.1.- Спр.831.- 44 арк.
18. ДАСО. - Ф.Р 4565.- Оп.1.- Спр.906.- 63 арк.
19. ДАСО. - Ф.Р 4565.- Оп.1.- Спр.906.- 63 арк.
20. ДАСО. - Ф. Р 4565.- Оп.1.- Спр.902.- 29 арк.
21. ДАСО. - Ф. Р 5600. - Оп.1. - Спр.2. - 111 арк.
22. ДАСО. - Ф. Р 4525. - Оп.2. - Спр.86. - 214 арк.
23. ДАСО. - Ф. Р 4525. - Оп.2. - Спр.86. - 214 арк.
24. ДАСО. - Ф. Р 5600. - Оп.1. - Спр.2. - 111арк.
25. ДАСО. - Ф. Р 4525. - Оп.2. - Спр.104. - 157 арк.
26. ДАСО. - Ф. Р 5600. - Оп.1.- Спр.2. - 111 арк.
27. ДАСО. - Ф. Р 4525. - Оп.2. - Спр.86. - 214 арк.
28. ДАСО. - Ф. Р 4363. - Оп.1. -Спр.1667. - 112 арк.
29. ДАСО. - Ф. Р 4363. - Оп.1. - Спр.1667. - 112 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Yepik , L. I. (2020). Problem of Staff Supplying and Material of the “liknep” courses in Sumy Region in the 20s of the XXth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 183-186. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/482