The Activity of the Samostiynyky Brotherhood in the Russian Ukraine in 1914 – February, 1917

  • V. O. Magas
Keywords: Youth Union, Youth organization, Ukranian nationalism ideology, secret organization, Samostiynyky Brotherhood

Abstract

The peculiarities of the Samostiynyky Brotherhood activity in the Ukrainian provinces of the Russian Empire are studied. The organization‟s existence, in particular, is still the subject of the scientific discussion of the domestic researchers because of the lack of the information about the organization. According to the evidence by R. Bzhesky, the activity of the Brotherhood was totally secret that based on the ideas of the Ukrainian nationalism. Taking into consideration the fact that the Brotherhood consisted of small number of the members, it did not create its own opened unions, but tried to propagandize its ideas among the newly created and active organizations by delegating its representatives there.

References

1. Характерник. Згадки з минулого (1916-1921 рр.) / Характерник // Літературно-науковий вісник. – 1924. – Річник XXIII, Т. LXXXIII, Книжка VII-IX. – С. 285-298.
2. Х.Д. Братство самостійників / Х.Д. // Сурма. Видання закордонних частин ОУН. – 1949. – Ч. 8. – 15 червня. – С. 9-11.
3. Млиновецький Р. Історія українського народу: нариси з політичної історії / Р. Млиновецький. – Мюнхен: Українське наукове видавництво, 1953. – 643 c.
4. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917-1918 рр; (Про що “історія мовчить”). В 2-х т. / Р. Млиновецький – Торонто: Друкарня Видавничої Спілки “Гомін України”, 1970. – Т. 1. – 573 с.
5. Бжеський Р. Присяга у соборі (публікація М. Андраде-Бжеської, В. Бойка, Т. Демченко) / Р. Бжеський // Сiверянський лiтопис. – 2015. – № 3 (123). – С. 111-121.
6. Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і Слово / Ф. Турченко. – К.: Генеза, 2006. – 320 с.
7. Робак І. Валентин Отамановський – борець за українську державність / І. Робак // Вісник КНЛУ. Серія Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 154-160.
8. Робак І.Ю. Валентин Отамановський – революціонер, вчений, організатор науки / І.Ю. Робак, З.С. Савчук. – Х.: Колегіум, 2013. – 184 с.
9. Солдатенко В.Ф. Ідейний опонент М. Грушевського (полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка “Микола Міхновський: життя і слово”) / В.Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2006. – Вип. 5 (№ 470). – С. 98-110.
10. Верстюк В.Ф. Українська центральна рада: період становлення / В.Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2007. – Вип. 2 (№ 473). – С. 23-46.
11. Кот С. Валентин Отамановський / Сергій Кот // Крути. Січень 1918 року: док., матеріали, дослідж., кіносценарій / [Упоряд. Я. Гавриляк]. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2008. – С. 663-674.
12. Бойко В. Злам Еллана-Блакитного / В. Бойко // Сіверянський літопис. – 1995. – № 6. – С. 48-56.
13. Центральний державний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 3275. – 1045 арк.
14. Листівки українських політичних партій між двома революціями (червень 1907 – початок 1917 рр.) / [Упоряд. Б.І. Корольов, І.С. Михальський]. – Луганськ: СУДУ, 1999. – 164 с.
15. ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 3700. – 426 арк.
16. Демченко Т. Син Чернігівщини – Роман Бжеський / Тамара Демченко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 4. – С. 68-78.
17. ЦДІАК України. – Ф. 336. – Оп. 4. – Спр. 36. – 281 арк.
18. Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Монографія / С.О. Наумов. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – 344 с.
19. Соловей Д. Розгром Полтави: спогади з часів визвольних змагань українського народу 1914-1921 / Д. Соловей. – Вінніпег : Вид. Спілка Тризуб, 1974. – 207 с.
20. “Українське питання” в Російській імперії (кінець XIX- початок ХХ ст.): колективна наукова монографія: [В 3 ч.] / [Ред. В. Г. Сарбей]. – К.: Ін-т історії України, 1999. –Ч. 2. – 488 с.
21. Філоретова Л.М. Діяльність української учнівської організації “Юнацька спілка” в роки Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - Ін-т історії України НАН України. - К., 2002. - Вип. 4. - С. 183 - 196.
22. Кодацький М. Нотатки до біографії Блакитного / М. Кодацький // Ні слова про спокій! Василь Еллан-Блакитний: Спогади. Матеріали / [Упоряд. М. В. Вовчик-Блакитна]. – Київ: Дніпро, 1989. – С. 23-43.
23. Брік Я. У матері Василя Блакитного (До 4-х роковин смерті Василя Блакитного) Я. Брік // Всесвіт. – 1928. – № 49. – С. 12-13.
24. Демченко Т. Аркадій Казка: поет розстріляного покоління // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4/5. – С. 193-200.
25. Шкварчук В. Винуватий, бо українець. За матеріалами слідчої справи № 4748 Одеського окрвідділу ДПУ, ДАЧО, сп. 3208 / В. Шкварчук // Сіверщина. – 2004. – 16 січня. – С. 9-10.
26. Злотополець В. Син України: іст. повість у 3-х ч. з ілюстр. та мапою / [Сюжет, опрацюв. та ред. Вал. Злотопольця; компонували: І. Федів, В. Злотополець]. – К.; Кам’янець; Відень: Вернигора, 1919. – 223 с.
27. Гермайзе О.Ю. Матеріали до історії українського руху за світової війни // Український археографічний збірник. – К.: Друкарня Української Академії Наук. – Т. 1. – С. 271-354
28. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали / [Упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник]. – Мюнхен: Сучасність, 1983. – 510 с.
29. Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина / Анна Франко-Ключко. –Торонто: Друкарня Видавничої Спілки “Гомін України”, 1956. – 130 с.
30. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія, проза, драма, есей / Ю. Лавріненко. – Париж: Instytut literacki, 1959. – 980 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Magas , V. O. (2020). The Activity of the Samostiynyky Brotherhood in the Russian Ukraine in 1914 – February, 1917. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 137-141. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/471