Social destructive trends in the realities of urban space of the Southern Ukraine second half XIX – early XX century

  • V. V. Romanchenko
Keywords: society, south Ukraine, corruption, criminality, alcohol

Abstract

The article, based on narrative sources, highlights and analyzes the destructive social trends, common among the urban population of the south Ukraine second half XIX – early XX century, namely problematic of abuse of power, corruption, alcoholism and criminality. By focusing on playback retrospective perception of these destructive trends in south ukrainian by contemporaries post - reform period of the Russian empire, as well as the sustainability of social problems in the context of comparison with modernity.

References

1. Записки Э. С. Андреевского: в 3 томах / под ред., с пред. и прим. С. Авалиани // Из архива К. Э. Андреевского. – Одесса: тип. Акционерного Южно - Русского о - ва Печатного Дела, 1913 – 1914. Т. 1. – 1913. – 373 с.
2. Одесский вестник. – № 93. – 28 апреля 1872 г. – С. 375.
3. Марченко О. Міське самоврядування на Півдні України за реформою 1870 року: сутність, функції та діяльність / Марченко О. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун - ту: Південна Україна XVIII – XIX ст. – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 1999. – Вип. 4 (5). – С. 179-187.
4. Одесский вестник. – 06 января 1884 г. – С. 4.
5. Держархів Одеської обл., ф. 335 “Котляревський Павло Петрович”, оп. 1, спр. 2: “Дневник П. П. Котляревского (9 мая 1905 – 15 октября 1909)”. – 233 арк.
6. Молчанов В. Корупція як соціальний чинник добробуту імперської адміністрації у підросійській Україні в XIX – на початку ХХ ст. / Молчанов В. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Ін - т історії України НАН України, 2008. – Вип. ХIV. – С. 247 – 267.
7. Карпенко В. Будем знакомы – Семендяев / В. Карпенко, А. Стариков. – Бердянск, 2012. – 32 с.
8. Милько В. Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906 – 1917 рр.) / Милько В. // Український історичний збірник. – К.: Ін - т історії України НАН України, 2010. – № 13 – С. 162 – 174.
9. Милько В. Обговорення в III Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст / Милько В. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Ін - т історії України НАН України, 2012. – Вип. ХХ. – С. 68 – 76.
10. Милюков П. Воспоминания (1859 – 1917) / Под ред. М. Карповича, Б. Элькина. Том 2. – Нью - Йорк, 1955. – 394 с.
11. Одесский вестник. – № 117. – 29 мая 1885 г. – С. 3.
12. Аверіна - Лугова Д. Крим наприкінці XIX – на початку ХХ століття: міська повсякденність: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / Аверіна - Лугова Д. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
13. Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько - російське прикордоння, 1870 – 1990 - і роки / Пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агеєв; Передм. Г. Немирі. – К.: Видавництво Соломії Павличко – “Основи”, 2002. – 510 с.
14. Одесский вестник. – № 255. – 11 ноября 1880 г. – С. 3.
15. Записки Э. С. Андреевского: в 3 томах / под ред., с пред. и прим. С. Авалиани // Из архива К. Э. Андреевского. – Одесса: тип. Акционерного Южно - Русского о - ва Печатного Дела, 1913 – 1914. Т. 2. – 1914. – 373 с.
16. Аверіна - Лугова Д. Харчовий раціон городян Кримського півострова наприкінці XIX – на початку ХХ століття (на прикладі м. Сімферополь) / Аверіна - Лугова Д. // Сумська старовина. – 2009. – № 26 – 27. – С. 120 – 128.
17. Одесский вестник. – № 282. – 25 декабря 1875 г. – С. 3.
18. Коковцов В. Из моего прошлого. Воспоминания 1911 – 1919 / Сост., авт. вст. ст., коммент., имен. указ. С. Волк. – М.: “Современник”, 1991. – 590 с.
19. Водотика Т. Південні та Східні губернії України як соціальний фронтир: до постановки проблеми / Водотика Т. // Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т 1. – Колективна монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 92 – 100.
20. Верменич Я. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Верменич Я. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с.
21. Одесский вестник. – № 6. – 11 января 1868 г. – С. 18.
22. Держархів Одеської обл., ф. 335 “Котляревський Павло Петрович”, оп. 1, спр. 1: “Дневник П. П. Котляревского (19 апреля 1903 – 7 мая 1905)”. – 118 арк.
23. Одесский вестник. – № 85. – 30 марта 1889 г. – С. 3.
Published
2020-07-09
How to Cite
Romanchenko , V. V. (2020). Social destructive trends in the realities of urban space of the Southern Ukraine second half XIX – early XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 110-113. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/465