Development of financial and legal sciences in Novorossiya university (1865-1907)

  • N. O. Pasichnik
Keywords: budget, taxes, monetary system, currency, political economy, financial law, finance

Abstract

The article examines the formation and development of Financial Law science in Novorossiya University (Odessa) in the light of scientific heritage of its first teachers of Financial Law in this educational establishment – I.I. Patlayevsky and S.I. Ilovaisky. Their work led to the solution of the urgent problems of financial theory and practice and to the development of their own categorical-conceptual apparatus and methodological tools and institutionalization of financial law as an independent sphere of scientific research. The scientific activity of professors I.I. Patlayevsky and S.I. Ilovaisky allows to consider them as the founders of Novorossiya School of finance

References

1. Юридический институт Одесского государственного университета: исторический очерк. / Под ред. акад. А.С. Васильева. – Одесса: АО БАХВА, 1996.
2. Історія Одеської національної юридичної академії / Гол. ред. С.В. Ківалов. – Одеса: Юридична література, 2002. – 340 с.
3. Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета: ист. зап. / А. И. Маркевич. Академические списки. – Одесса: Эконом. тип., 1890.
4. Одесский университет за 75 лет (1865–1940) / Отв. ред.: К.П. Добролюбский. – Одесса: Б.и., 1940. – 197 с.
5. Історія Одеського університету за 100 років / ОДУ ім. І.І Мечникова; відп. ред.: О. І. Юрженко. – Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1968. – 423 с.
6. Анишин А. Ю. К эволюции взглядов на предмет финансового права: от истории к современному состоянию / А.Ю. Анишин // Финансовое право. –2004. – № 3. – С. 3–7.
7. Труба В.І. Юридична та економічна освіта на півдні України (ХІХ–ХХ ст.) / В.І. Труба // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2012. Т. 17. Вип. 1/2 (16/17). – С. 7– 17.
8. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. словник. Т. 3: К–П. – 2-ге вид., доп. / Відп. ред. В.А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2005. – 600 с.
9. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. словник. Т. 2: А–І. – 2-ге вид., доп. / Відп. ред. В.А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2005. – 512 с.
10. Орлик В. М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / В. М. Орлик // Історія науки і біографістика. – 2010. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf
11. Орлик В. М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія / В.М. Орлик. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. – 631 с.
12. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В.В. Небрат. – К., 2013. – 584 с.
13. Хохуляк В. В. Інокентій Патлаєвський та наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси / В. В. Хохуляк // Право України : Юридичний журнал. – 2012. – № 8. – С. 334–340.
14. Хохуляк В. В. Наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси (кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / В. В. Хохуляк // Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”: Зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.). – Одеса: Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.75–86.
15. Хохуляк В. В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси: (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) / В.В. Хохуляк // Право України. – 2013. – № 1/2. – С. 171–178.
16. Российская школа финансового права: портреты нафоне времени: монография / М.В. Лушникова, А.М Лушников; ЯрГУ. – Ярославль, 2013.– 639 с.
17. Пасічник Н.О. Професор І.І. Патлаєвський: нариси біографії та наукового доробку. / Н.О. Пасічник // Історія науки і біографістика. – 2016. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-1/13.pdf
18. Пасічник Н.О. Курс фінансового права професора І.І. Патлаєвського. / Н.О. Пасічник. // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Суми, 24 – 25 березня 2016 року). У 2-х частинах. Частина ІІ / За ред. В.С. Бугрія – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 79 – 82.
19. Пасічник Н.О. Історико-економічне дослідження І.І. Патлаєвського. / Н.О. Пасічник. // Україна в гуманітарних і соціальноекономічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29–30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 90–91.
20. Пасічник Н.О. Іловайський С.І. про монетну регалію в Російській імперії / Н.О.Пасічник. // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 червня 2016 р. – Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 90–91.
21. Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. – Спб, 1881. – 474 с.
22. Федосов В.М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3.– С. 3–30.
23. Патлаевский И. И. Денежный рынок в России от 1700 до 1762 года / И. И. Патлаевский // Зап. Имп. Новорос. ун-та. – 1868. – Т. 2.
24. Патлаевский И. И. Теория денежного обращения Рикардо и его последователей / И. И. Патлаевский // Зап. Имп. Новорос. ун-та. – Одесса, 1871. – Т. 6.
25. Патлаевский И. И. О подоходных налогах / И. И. Патлаевский // Сб. государственных знаний / под ред. В. П. Безобразова. – СПб., 1877. – Т. 4.
26. Патлаевский И. Курс финансового права / Патлаевский И. – Одесса: Тип. “Одес. вестн.”, 1885. – 279 с.
27. Козырин А.Н. В.А. Лебедев и развитие финансово-правовой науки в России // Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. – М.: Статут (в серии “Золотые страницы финансового права России”), 2000. – 461 с.
28. Иловайский С.И. Учебник финансового права. Одесса. – 1912. – Т. 1. – Вып. 1.
29. Иловайский С. И. Определение, содержание и значение науки финансового права в связи с кратким очерком Финансового Положения Главнейших государств / С.И. Иловайский. – Одесса, Типография “Одесского Вестника”,1887. – 16 с.
30. Иловайский С.И. Косвенное обложение в теории и практике / С.И. Иловайский. – Одесса: Тип. Шт. войск Одес. Воен. Окр., 1892. – 202 с.
31. Иловайский С.И. Казенные монополии как способ обложения предметов потребления / С.И. Иловайский. – Одесса, 1896. – 165 с.
32. Иловайский С.И. Конспект лекций по финансовому праву, читанных в 1888/89 академическом году в Императорском Новороссийском университете / С.И. Иловайский. – Одесса: Типография Е. И. Фесенко, 1889. – 251 с.
33. Иловайский С.И. Краткий учебник финансового права / С.И. Иловайский. – Одесса: Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1893. – 297 с.
34. Иловайский С.И. Учебник финансового права (издание 4-е) / С.И. Иловайский. – Одесса, типо-хромолитография А.Ф. Соколовского, 1895. Иловайский С.И. Учебник финансового права (издание 4-е) / С.И. Иловайский. – Одесса, типо-хромолитография А.Ф. Соколовского, 1904.
Published
2020-07-09
How to Cite
Pasichnik, N. O. (2020). Development of financial and legal sciences in Novorossiya university (1865-1907). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 106-109. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/464