Special military service of Kuban Cossacks in the late XIX – early XX centuries (on example of Cossack Zakhar Lohvynovych Nizhynets)

  • V. V. Zadunayskiy
Keywords: postponement, medical commission, support team, regiment, cavalry, Cossacks, Kuban Cossacks

Abstract

Peculiarities of military service of Kuban Cossacks with health problems in the late XIX - early XX century are considered in the article. It is proved that the decision to delay the service and benefits taking institutions Military Medicine. The important role played by Cossacks local governments. During the First World War, Cossacks reservists involved in supporting military service. Z.Nizhynets in 1916-1917 successfully served in the Cossack officer school. During the war, even Cossacks patients involved objection to military service supporting the war.

References

1. Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего Войска. В 2-х т. / Ф.Щербина. – Краснодар: Советская Кубань, 1992.
2. Щербина Ф.А., Фелицин Е.Д. Кубанское казачество и его атаманы/ Ф.А.Щербина, Е.Д Фелицин. – М.: Вече, 2008.
3. Авраменко А. Козацьке військо на Кубані / А.М.Авраменко, Б.Є.Фролов, В.К.Чумаченко // Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін.. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – Т. ІІ. – С. 364-414.
4. Петренко Е.Д., Петренко И.Е. Исторические очерки Западного Закубанья в 1768-1917 гг. / Е.Д.Петренко, И.Е. Петренко. – Краснодар: ЭДВИ, 2012.
5. Малукало А. Кубанское казачье войско в 1860 – 1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус / А.Малукало. – Краснодар: “Кубанькино”, 2003.
6. Матвеев О.В. Герои и войны в исторической памяти кубанского казачества / О.В.Матвеев. – Краснодар, 2003.
7. Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Очерки истории форменной одежды кубанских казаков (конец XVIII в. – 1917 г.) / О.В.Матвеев, Б.Е.Фролов. – Краснодар: Изд-во “Крайбибколлектор”, 2000.
8. Фролов Б.Е. Оружие кубанских казаков / Б.Е.Фролов. – Краснодар: Традиция, 2009.
9. Шахторин А.А. Подготовка казаков Кубанского казачьего войска во второй половине ХІХ – начале ХХ веков / А.А.Шахторин. – Краснодар: КВВАУЛ, 2008.
10. Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XX ст. / В. Задунайський. – Донецьк : Норд-Прес – ДонНУ, 2006.
11. Задунайський В. Володіння холодною зброєю у військових формуваннях України, Росії та Польщі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / В.Задунайський. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2008.
12. Задунайський В. Військова організація та бойові дії донських і українських кубанських козаків під час революції 1917- 1921 рр. / В.Задунайський // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2008. – № 3-4. – С.46-52.
13. Задунайський В. Кліматичні та епідеміологічні умови військової служби кубанських козаків на початку ХХ ст. / В.Задунайський // Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії. Випуск 5. / Укл. А.М.Авраменко. – Краснодар-Київ: ЕДВІ, 2011. – С. 211-215.
14. Задунайський В. Вишкіл в учбових командах полків І черги Кубанського козацького війська на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського Кошового Отамана Сидора Білого полку) / В. Задунайський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. 32. – С. 175-179.
15. Задунайський В. Шашка у бойовій підготовці козаків у полках І черги Кубанського козацтва на початку ХХст. / В.Задунайський // Історія зброї. Альманах / Гол. ред. В.Г.Шлайфер. – Запоріжжя, 2012 – № 5-6/2012. – С. 82-94.
16. Задунайський В. Військово-організаційна структура кавалерії Кубанського козацького війська напередодні Першої світової війни / В.Задунайський // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. – Вип. 23. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – С. 424-430.
17. Zadunaiskyi V. Basic Features of the Ukrainian Cossacks Paramilitary Life in the Late 19th and Early 20th Centuries / V.Zadunaiskyi // Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 5, Supplement, pp. 46-57 © Verbum 2014 (Slovak Republik).
18. ДАКК. Ф. 396, оп. 1, спр. 9265.
19. ДАКК. Ф. 434, оп. 1, спр. 15.
20. Реєстри всього Війська Запорозького після Зборівського договору. Доступний: http://uk.wikisource.org/wiki/Реєстри_всього_Війська_Запорозького_після_Зборівського_договору
21. “Із козацької минувшини” (спогади українських кубанських козаків) / Упоряд. В.В.Задунайський. – Донецьк: ООО “Норд Компьютер”, 2006.
22. Польовий Р. Про походження назв деяких куренів Запорозької Січі й Чорноморського козацького війська. Доступно: http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1015214/3/Poloviy_-_Kubanska_Ukraina.html
23. Новоминская станица // Михайлов Н.Т. Справочник по Ставропольской губернии и Кубанской области 1911 г. [Електронний ресурс] Доступно:http://www.okorneva.ru/naselennyie-punktyi-stavropolskoy-gubernii-i-kubanskoyoblasti/novominskaya-stanitsa--eyskiy-otdel/
24. Русские законы о всеобщей воинской службе // http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/01.htm
25. Казачьи войска. Хроника / Оформ. Н.Саута. – М.: АО “Дорваль”, 1992.
Published
2020-07-09
How to Cite
Zadunayskiy , V. V. (2020). Special military service of Kuban Cossacks in the late XIX – early XX centuries (on example of Cossack Zakhar Lohvynovych Nizhynets). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 83-86. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/458