Ivan Vyhovsky‟s contacts with the Crimean Khanate in 1659-1664: reasons, content, consequences

  • O. M. Matskov
Keywords: protection, military-political Union, contacts, Mehmet Giray, Ivan Vyhovsky, the Crimean khanate, Cossack Ukraine

Abstract

The activity of ex-hetman Ivan Vyhovsky 1659-1664 is being researched in this article on archival documents, published resourses and works of home and foreign historians. It was made the effort to analyze the relationships between Kyivan voivod and the representatives of the priority aims of both sides. The author used the documents which are allowed to shed the light on Ivan Vyhovsky‟s behavior in his exhetman‟s period and his efforts to have back the power with the help of the khanate. The important aspect of the article is the presentment the reasons of his reorientation from Warsaw to Bahchisarai. Particularly relevant is the connection of governance‟s position with the Crimean khanate in 1659-1664 and also the foreign policy tasks which were very important for the khan and his nearest surrounding.

References

1. Костомаров М. І. Гетьманування Івана Виговського та Ю. Хмельницького / М. І. Костомаров. – Тернопіль, 1891. – 234 с.
2. Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів / М. І. Костомаров. – Львів, 1918. – 494 с.
3. Костомаров М.І. Руина // Историческая мононграфия / М. І. Костомаров. – СПб., 1905. –Т.15. – 695 с.
4. Герасимчук В.І. Виговський і Юрій Хмельницький / Герасимчук В.І. // Записки НТШ. - Львів, 1904. – Т.59-60.
5. Герасимчук В.І. Смерть Івана Виговського / В.І. Герасимчук // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. – Київ, 1928.
6. Газін В.В. Гетьман Павло Тетеря: соціально-політичний портрет / В.В. Газін. – Кам’янець-Подільський, Аксіома. – 2007. – 193 с.
7. Газін В.В. Іван Виговський і Павло Тетеря: з історії їхніх стосунків / В.В. Газін // Творчі вершини вченого: До 60-річчя від дня народження професора М. Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 166-172.
8. Газін В.В. Україна в зовнішньополітичних планах Речі Посполитої, Кримського ханства та Московської держави в першій половині 60-х рр. ХVII ст. / В.В. Газін // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річниці від дня створення ун-ту: вип. 2. - Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 11. – С. 44-46.
9. Газін В.В. Український гетьманат наприкінці 50-х – в першій половині 60-х рр. XVII ст. Боротьба навколо питання про суть та прерогативи гетьманської влади / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 13 – С. 49-61.
10. Горобець В.М. “Волимо царя східного…”. Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В.М. Горобець. - К., 2007. – 462 c.
11. Смолій В. А., Степанков В. С. Петро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К.: Темпора, 2011. - 632 с.
12. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.). / В.A. Смолій, В.C. Степанков. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – Т.VII. – 351 с.
13. Яковлева Т.Г. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.). / Т. Г. Яковлева. – К.: Основи, 2003. – 644 с.
14. Wojcik Z. Rywalizacja polsko-tatarska o Ukraine na przelomie lat 1660-1661 / Z. Wojcik // Pregrad Historyczny. – № 45. – 1954. – S. 610-634.
15. Wojcik Z. Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza / Z. Wojcik. – Warzawa, 1959. – 280 s.
16. Kubala L. Wojny dunski i pokoj oliwski. 1657-1660 / L. Kubala. – Lwow, 1922. – 652 s.
17. Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosynki z Polska w XV-XVIII w. / L. Podhorodecki. – Warszawa, 1987. - 308 s.
18. Національна бібліотека України імені В. Вернадського, Інститут Рукопису ( НБУ, ІР), Ф. ІІ. “Білгородський стіл”. – Спр. №15401.; Ф. VIII. “Колекція грамот університету Святого Володимира”. – Спр. №224/35.
19. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Dział V., “Archiwum Radziwiłłów”. – Spr. №18111.
20. Мицик Ю.А. З листування Івана Виговського / Ю.A. Мицик // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 511-531.
21. Памятники, изданные Киевской коммиссией для разбора древних актов. Изд. 2-е, с дополнениями. – К., 1898. - Т.3. – 600 с.
22. Памятники, изданные Временной коммиссией для разбора древних актов. –К., 1845-1859. – Изд. 1. – Т.ІV. – 464 с.
23. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Archiwum Koronny Warszawsky (AKW), Dział tatarski, karton 61, t.174, spr. №318.
24. Еліта козацької України у пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою (1654-1665 рр.) / В.М. Горобець. – К., 2001. – 533 c.
25. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. – СПб., 1853. – Т.5. – 288 с.
26. Степанков В.С. Оборона Могилева від поляків у лютому 1660 р. / В.С. Степанков // В кн.: Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція (жовтень 1996 р.). Могилів-Подільський, 1996. – С. 39-42.
27. Степанков В. В. Загадки Чуднова / В. В. Степанков // Київська старовина. - 2008. - № 1/2. - С. 51-63.
28. Мицик Ю.А. Україна XV – XVII століть у світлі тогочасної преси. (за матеріалами “летючих листків”) / Ю.А. Мицик // Записки НТШ. – Т.233: Праці історико-філософічної секції. – Львів, 1997. – С.30-46.
29. Biblioteka narodowa w Warszawie (BN), Dział mikrofilmów. – Spr. 35118.
30. Wojna polsko-moskiewska pod Czudnowem, odprawiona za panowania krola Jana Kazimierza pod wodzą Stanislawa Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszałka Koronnego w roku Pańskim 1660 // Tlum. M. A. Hnilko. – Warszawa, 1922. – T.III. – 125 s.
31. Polska Akademia Nauk w Krakowe (PAN Kr.), “Odpisy listow biskupa i kanclerza wielkiego koronnego M. Prazmowskiego z lat 1660-1661”. – №1065.
32. Мицик Ю.А. Козацька рада в Корсуні (листопад 1660 р.) в описі першої польської газети / Ю.А. Мицик // Корсунський часопис. - 2008. - № 20. – С. 3-8.
33. Чухліб Т.В. “Цісар турецький дозволяє козацькому війську та його державі плавати по Чорному морю…”. Політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи / Т.В. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі: Зб. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип. 9-10. – С. 93-135.
34. Мицик Ю.А. З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина XVI – початок XVIII століть) / Ю.А. Мицик // Записки НТШ. – К., 2000. – Т.240. - С. 473-501.
35. Kryszak A. Paweł Tetera – hetman kozacki / A. Kryszak. – Poznan, 2013. – 255 s.
36. Панащенко В.В. Кримське ханство у XVI – XVIII ст. / В.В. Панащенко // УІЖ. – 1989. – №1. – С. 54-64.
37. Abdullah Z. Z dziejow Krymu – рolityka, kultura, emigracja / Z. Abdullah. – Warszawa, 1938. – 112 s.
38. Kochowski W. Historia panowania Jana Kazimierza / W. Kochowski. – Poznań, 1840. – t. II. – 314 s.
39. Симоновский П. И. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах / Симоновский П. И. – М., 1847. – 217 с.
40. Jerlicz J. Latopisiec, albo Kroniczka Joachima Jerlicza / J. Jerlicz. – Warzawa; Petersburg, 1853. – Т. 2. – 213 s.
41. Mironowicz A. Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski / A. Mironowicz. – Białystok, 1998. – 62 s.
42. Волк-Карачевський В.В. Борьба Польши с козачеством во второй половине ХVІІ и начале ХVІІІ вв. / В.В. ВолкКарачевський. – К., 1899. - 362 с.
43. Jemiołowski M. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej choragwi ziemianina wojewodstwa Bielskiego obejmujacy dzieje Polski od r. 1648 do 1679, wspolczesnie porzadkiem lat opowiedziane / M. Jemiołowski. – Lwow, 1850. – 302 s.
44. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) /Матеріали до українського дипломатарію. – Київ-Львів, 2004. – 1084 с.
45. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Р. Іванченка. – К.: Т-во “Знання України”, 1992. – 192 с.
46. Memorabilis victoria de Szeremetho, exercitas Mosckoum Duce etc…ad Cudnowiam reportate A. D. MDCLXV Novembri scripta per Reverendum Ioannem Zielenievicium, ecclesiae parochiabis Casimirianae inferioris praepastum ibidemque decanum. – Cracoviae, 1668. – 168 s.
47. Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный комиссией для розбора древних актов. – К., 1888. – C. 1-69.
Published
2020-07-09
How to Cite
Matskov , O. M. (2020). Ivan Vyhovsky‟s contacts with the Crimean Khanate in 1659-1664: reasons, content, consequences. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 30-35. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/451