Learning the craft in Lviv in the early modern period, apprentices and journeymen of a tailoring workshop in the XVI – early XVIII centuries

  • N. O. Paslavska
Keywords: Lviv, apprentice, journeyman, craftsman, tailoring workshop, craft, training

Abstract

The publication touches upon a theme of learning a craft in one of the tailoring workshops in Lviv. Both apprentices and journeymen were an integral part of a tailor craft. While formally neither belonged to the tailoring fraternity, they were under the care and supervision of their craftsmen. However, it should be emphasized that without the apprentices and journeymen transferring knowledge and experience between different generations would not have been possible. During the study period, professional skills, abilities and experience that would become the basis for a further professional career were acquired. Workshop statutes and privileges that govern admission to the training, conditions and duration of the training as well as the workshop record book, which greatly complements the demographic component of the history of a tailoring corporation, are the main topics covered by this research.

References

1. Arłamowski K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé / K. Arłamowski. – Przemyśl, 1931. – 252 s.
2. Bąkowski K. Dawne cechy krakowskie / K. Bąkowski. – Kraków, 1903. – 154 s.
3. Pachoński J. Zmierch sławietnych. Z życia miesycyan w Krakowie w XVII i XVIII wieku / J. Pachoński. – Kraków, 1956. – 532 s + 40 tabl.
4. Pazdro Z. Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich od drugiej połowy wieku XIV do połowy wieku XVII / Z. Pazdro. – Lwów, 1900. – 122 s. (Studya nad Historyą Prawa Polskiego. – T. 1. – Z. 4).
5. Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce / J. Ptaśnik. – Kraków, 1934. – 512 s.
6. Клименко П. Цехи на Україні / П. Клименко. – К., 1929. – Т. 1. – Вип. 1. – 200 с.
7. Kowalczuk M. Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich do r. 1772 / M. Kowalczuk. – Lwów, 1927. – 94 s.
8. Łoziński W. Złotnictwo lwowskie w dawnych czasach: 1384-1640 / W. Łoziński. – Lwów, 1889. – 112 s.
9. Mańkowski T. Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku / T. Mańkowski. – Lwów, 1936. – 126 s. (Biblioteka Lwowska. T. 36).
10. Білецький С. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. / С. Білецький // З історії західноукраїнських земель. – К., 1960. – Т. 5. – С. 15-24.
11. Крип’якевич І. Боротьба нецехових ремісників проти цехів у Львові (1590-1630) / І. Крип’якевич // З історії західноукраїнських земель. – К., 1957. – Вип. 1. – С. 5-14.
12. Соціальна боротьба в місті Львові в XVI–XVIII ст.: Збірник документів / Під ред. Я. П. Кіся. – Львів, 1961. – 444 с
13. Яценко Г. Розклад цехів м. Львова в 1740-1770-х рр. / Г. Яценко // З історії західноукраїнських земель. – Львів, 1957. – Т. 2. – С. 67-77.
14. Horn M. Towarzysze cechόw lwowskich w walce z wyzyskiem mistrzόw w I połowie XVII w. / M. Horn // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa, 1959. – R. 61. – Zesz. 2. – S. 379-401.
15. Charewiczowa Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej / Ł. Charewiczowa. – Lwόw, 1929. – 196 s.
16. Кісь Я. Промисловість Львова у період феодалізму (XIII–XIX ст.) / Я. Кісь. – Львів, 1968. – 224 с.
17. Коваленко О. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. / О. Коваленко // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 130-135.
18. Крапивний Р. Розвиток ремісничих спеціальностей на території Ніжинського полку у середині XVII–XVIII ст. / Р. Крапивний // Український історичний збірник. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 58-67.
19. Мельник Б. Львівські зброярі. 2. Мечники / Б. Мельник // Записки Львівського історичного музею. – Львів, 2000. – Вип. 9. – С. 67-74; 2001. – Вип. 10. – С. 25-32.
20. Голездренко О. Львівський цех мечників / О. Голездренко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. IX. – С. 194-201.
21. Щербина С. Кравецькі та ткацькі цехи на території Північного Лівобережжя у XVII – на початку XVIII ст. / С. Щербина // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. – Ніжин, 2012. – Вип. 70: Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. – С. 46-56.
22. Щербина С. Ремісничі цехи Північного Лівобережжя у XVII–XVIII ст. [Текст]: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. Щербина. – К., 2011. – 20 с.
23. Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. / М. Капраль. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл.
24. Капраль М. Навчання ремеслу у Львові а ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих цехів / М. Капраль // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. – Kraków, 2010. – S. 551-573.
25. Капраль М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. / М. Капраль // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність: Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 28-30 жовтня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 346-351.
26. Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упоряд. М. Капраль. – Львів, 2007. – 816 с.
27. Центральний державний історичний архів України у м. Львові: Ф. 52 (Магістрат м. Львова). – Оп. 2. – Спр. 1005. – 310 арк.
28. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників / В. Балушок. – К., 1993. – 120 с.
29. Зіморович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex / Б. Зіморович; ред. О. Шишка. – Львів, 2002. – 224 с.
30. Wiśniewska H. Trybować, trybowny i trybówka – zapomniane nazwy kary cechowej w Przemyślu (XVII w.) / H. Wiśniewska // Język polski. Współczesność. Historia / Red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda. – Lublin, 2003. – S. 355-366.
Published
2020-07-09
How to Cite
Paslavska , N. O. (2020). Learning the craft in Lviv in the early modern period, apprentices and journeymen of a tailoring workshop in the XVI – early XVIII centuries. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 24-29. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/450