The folk attire of Ukrainians from Bukovyns’ke Podillіa : the specific of classification

  • L. A. Ivanevich
Keywords: addition to the clothes, belts, adornment, shoes, headwear, upper and shoulder clothes, belt, body, classification, Ukrainians from Bukovyns‘ke Podillia, traditional clothes, folk attire

Abstract

As a result of analysis of famous and unknown works and fund collections of museums the problem of investigation the subjects of folk attire the Ukrainians from Bukovyns‘ke Podillia of the ХIXth – the first past of ХХth century is shown in the article. In connection with a necessity of the disposition of collected information in the convenient for her further accounting and search form and determination of the internal regularity and correlation of the characteristics of the mentioned objects for the first time the attempt of creation the expanded classification of the Bukovyns‘ke Podillia Ukrainians traditional clothes with taking into account the local and zone signs of their complexes is made.

References

1. Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля / Л.°Іваневич // Народна творчість та етнологія : №°5 / [голов. ред. Г.°Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім.°М.°Рильського. — Київ, 2013. — С.°88–100.
2. Вовк Х. Одежа / Х.°Вовк // Студії з української етнографії та антропології. — Прага, 1928. — С.°124–170.
3. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація / В.°Білецька // Матеріали до етнології й антропології. — Львів, 1929. — Т.°ХХІ—ХХІІ. — Ч.°І. — С.°43–109.
4. Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис / О.°Воропай. [Перевидання 1966°р. (Мюнхен)]. — Київ : Акціонерне видавничо-поліграфічне тов-во ―Оберіг‖, 1993. — 592°с.
5. Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.°Г.°Спаський. — Київ, 1970. — 167°с.
6. Матейко К. Український народний одяг / К.°Матейко. — Київ : Наук. думка, 1977. — 224°с. : іл.
7. Кара-Васильєва°Т.В. Українська сорочка. Альбом / Т.°В.°Кара-Васильєва. — Київ : ―Томіріс‖, 1994 — 30°с. : іл.
8. Ніколаєва Т. Історичні передумови формування традиційного одягу Поділля / Т.°Ніколаєва // Поділля. [Під ред. Артюх°Л.Ф., Балушка°В.Г., Болтарович°З.Є. та ін.]. — Київ : Видавництво НКЦ ―Доля‖, 1994. — С.°260–276.
9. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т.°Ніколаєва. — Київ : Дніпро, 2005. — 320°с. : іл.
10. Білан М., Стельмащук Г. Українській стрій / М.°Білан, Г.°Стельмащук. — Львів : Фенікс, 2000. — 328°с.
11. Жіноча сорочка Борщівсько-Заставнівського Придністров‘я. Альбом / [Упор. Л.°Булгакова-Ситник, Т.°Лозинський]. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам‘яток при НТШ, 2013. — 336°с.
12. Васіна З.О. Український літопис вбрання : [Книга-альбом]. Т.°2. ХІІІ – початок ХХ°ст. : Наук.-худож. реконструкції. Текстівки, рез. англ., рос. / З.°О.°Васіна. — Київ : ―Мистецтво‖, 2006. — 448°c. : іл.
13. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / О.°Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 119°с. : іл.
14. Косміна О. Традиційне вбрання українців / О.°Косміна. — Київ : Балтія-Друк, 2008. — Т.°І. Лісостеп. — 160°с. : іл. Рез. англ.
15. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – поч. ХХ°ст. / Г.°Врочинська. [Вид. 2-е, допов.]. — Київ : Родовід, 2008. — 230°с. : кольор. іл.
16. Стельмащук Г. Українські народні головні убори / Г.°Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 276°с.
17. Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг / Я.°Кожолянко. — Чернівці—Саскатун, 1994. — 262°с. : іл.
18. Костишена М. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність / М.°Костишена. — Чернівці : Рута, 1996. — 190°с.
19. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Монографія / Г.°Кожолянко. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — 384°с. : іл.
20. Костишина М. Особливості традиційного жіночого одягу буковинського Поділля / М.°Костишина // Народна творчість та етнографія. — 1976. — № 6. — С.°59–67.
21. Ластюк В., Чеботар Ю. Одяг селян с. Погорілівка в кінці ХІХ – І половині ХХ ст. / Віталій Ластюк, Юлія Чеботар // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького національного університету ім.°Ю.°Федьковича. — Чернівці, 2005. — С.°164–166.
22. Гордійчук М. Буковинський традиційний костюм (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Марія Гордійчук // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького національного університету ім.°Ю.°Федьковича. — Чернівці, 2005. — С.°160–164.
23. Кожолянко Г. Доповнювальні елементи традиційного народного костюма українців Буковини / Г.°Кожолянко // Народна творчість та етнологія : №°1 / [голов. ред. Г.°Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім.°М.°Рильського. — Київ, 2010. – С.°57–66.
24. Іваневич Л. До особливостей класифікації жіночого натільного одягу українців Поділля / Л.°Іваневич // Народна творчість та етнологія : №°3 / [голов. ред. Г.°Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім.°М.°Рильського. — Київ, 2013. — С.°91–98.
25. Іваневич Л. Локальні аспекти класифікації традиційних взуття, поясів і доповнень до одягу українців Поділля / Л.°Іваневич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.°Коцюбинського. Вип. 23. Серія : Історія : Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця : ДП ―Державна картографічна фабрика‖, 2015. – С.189-196.
26. Іваневич Л. Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля : класифікація та особливості // Л.°Іваневич / Народна творчість та етнологія : № 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2014. – С. 42-54.
27. Іваневич Л. Характерні особливості класифікації головних уборів українців Поділля ХІХ – першої половини ХХ століття / Л.°Іваневич // Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції : Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2013. – С. 129-141.
28. Фонди Національного музею українського декоративного мистецтва України (Київ). Група ―вишивка‖. В — 2189, 3905, 3924, 3998, 3999, 4000, 6676, 6771.
29. Фонди Українського центру народної культури ―Музей Івана Гончара‖ (Київ). Книга надходжень. КН — 219, 1314, 1316, 1317, 6470, 9763, 15460.
30. Фонди Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (Львів). Група ―етнографія і промисли‖. ЕП — 77731, 77858, 77861, 77888, 80529, 80530; група ―головні убори‖. ГУ — 120, 121, 309, 381.
31. Фонди Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Група ―історико-речова група ІІІ‖. ІІІ — 2027, 2036, 4141-4156, 4161-4164, 4270, 4277, 4585-4587, 5166-5174, 7333-7335, 7360-13036, 15247-15521, 16345, 16657, 16821-16825, 17001, 17163, 17547; група ―тканини‖. Т — 77-79, 136-140, 251, 259, 261, 262, 509, 573, 657, 881, 886.
32. Фонди Чернівецького обласного художнього музею. Група ―тканини‖. Т — 11, 31, 55, 56, 63, 77, 78, 101, 129, 148, 403, 1103, 1192, 1207, 1208, 1216, 1232, 1244, 1407.
33. Фонди Чернівецького музею народної архітектури та побуту. Група ―одяг і взуття‖. ОДВ — 35-134, 259-261, 275, 327-333, 683-685, 962-973, 1051-1095, 1182, 1275, 1364-1370, 1493-1578, 1628-1650, 1695, 1974; група ―прикраси‖. ПР — 6, 21-41, 45, 46, 63.
34. Фонди Хотинського історичного музею (Чернівеччина). Група ―предмети‖. П — 3, 12, 65, 110, 126, 127, 129, 130, 132.
Published
2020-07-09
How to Cite
Ivanevich , L. A. (2020). The folk attire of Ukrainians from Bukovyns’ke Podillіa : the specific of classification. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 258-265. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/429