Role of the government and people’s colonization of Southern Ukraine in the pre-reform time: historiography

  • O. V. Skorokhod
Keywords: settlement, colonization, pre-reform time, Ukraine Steppe, South Ukraine, Historiography

Abstract

This article reviews the study of the colonization of the Steppe Ukraine in the late 18th – the 1st half of 19th century. It is determined that there were two views on the specified issue in the historiography. The first one represented the imperial aspirations of Petersburg and argued that the most important role in the settlement of these territories is played by the Russian government. At the same time opposed this approach second historiographical direction emerged. It claimed the prevailing role of the masses in the development of Southern territories

References

1. Пірко В. О. Освоєння Півдня України в XVI-XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / Пірко В. О. – Донецьк, 1996. – 35 с.
2. Стешенко Н. Л. Українська і російська історіографія заселення Степової України в XVI–XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 ―Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
3. Турченко Г. Історичний вибір: Південна Україна чи Новоросія / Галина Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип.29. – С.77-87.
4. Турченко Г. Імперський проект ―Новоросія‖ : спроба реалізації царською владою та Тимчасовим урядом // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип.38. – С.88-96.
5. Турченко Г., Турченко Ф. Проект ―Новороссия‖ : 1764–2014. Юбилей на крови. – Запорожье: ЗНУ, 2015. – 140 с.
6. Ясь О. Південна Україна як об‘єкт історіографічного осмислення й політичних маніпуляцій // Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2016. – С. 111–162.
7. Василенкова-Полонська Н. Д. Історики Запорожжя ХVІІІ ст. / Н. Д. Полонська-Василенко // Юбілейний збірник на пошану академика Д.Й. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п‘ядесятих роковин наукової діяльности. – К., 1927. – С. 811-820.
8. Миллер Г. Известия о козаках запорожских // Сочинения и переводы для пользы и увеселения служащие. 1760, май. – С. 385-444.
9. Грибовський В. В. Г.Ф. Міллер і ліквідація Запорозької Січі або до питань про роль особистості історика в історії. / В. В. Грибовський //Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії укр. козацтва. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 6. – С.39-65.
10. Скальковский А. Изустные предания о Новороссийском крае. – СПб, 1838. – 29 с.;
11. Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. – Одесса, 1846. – Ч. ІІ. – 369 с.;
12. Скальковский А. Опыт Статистического описания Новороссийского края. Ч.І. География, этнография и народоисчесление Новороссийского края. – Одесса, 1850. – 366 с.
13. Скальковский А. Хронологическое обозрение Новороссийского края 1731-1823. – Ч.І. с 1731 по 1796 год. – Одесса : Городская типография, 1836. – с.251.
14. Гавриил, А. Х. и Т. Хронологико-историческое описание церквей епархии Херсонской и Таврической // ЗООИД. – Т.ІІ. – 1848. – С. 140–211;
15. Гавриил, А. Х. и Т. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый. Период от основания в Новороссийском крае Новой-Сербии, до учреждения наместничества Екатеринославского с учреждением губерний Новороссийской и Азовской, за коим последовало упразднение и Славянской епархии. С 1751 по 1786-й год // ЗООИД. – Т.ІІІ. – 1853.– С. 79-129.
16. Иванов П. Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии от Петра Великого и до наших дней. – СПб., 1864. – 317+26 с.
17. Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч.ІІІ. Опыт исследования инженерного искусства после Императора Петра І до Императрицы Екатерины ІІ. – СПб, 1865. – 1016 с.
18. Щебальский П. Потемкин и заселение Новороссийского края. – М.,1868. – 21 с.
19. Миллер Д. Заселение Новороссийского края и Потемкин. – Харьков, 1901.
20. Кеппен П. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России. – СПб., 1861. – 510 с.
21. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. – СПб.,1869. – Вып.1. – 455+114 с.
22. Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Исторический этюд. – К. : Тип. Корчак-Новицкого, 1889. – 115 с.
23. Ястребов В. Архив крепости св. Елисаветы / В.Ястребов // ЗООИД. – Т.ХV. – 1889. – С.548-593.
24. Протоиерей Василий Никифоров. Матерьялы для истории возникновения церквей в Александрийском уезде, Херсонской губернии // ЗООИД. – Т.ХХІІІ. – 1901. – С.49-69; Т.ХХVІ. – 1906. – С.1-40; Т.ХХVІІ. – 1907. – С. 1-56.
25. Иванов П. А. Матерьялы по истории Запорожья въ XVIII веке // ЗООИД. – Т.ХХ. – 1897. – С.60-100.
26. Хмарський В. Український історик П.А.Іванов: основні етапи біографії та наукова спадщина / О. Музичко, В. Хмарський // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 17. – С.155-176.
27. Писаревский Г. Г. Избранные произведения по истории иностранной колонизации в России. – М. : МСНК, 2011. – 224 с.
28. Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. : (По неизд. архив. документам). – М. : печ. А. И. Снегиревой, 1909. – XII, 342, 84 с.
29. Музичко О. Євген Олександрович Загоровський (1885–1938) : біоісторичний нарис / О. Музичко // Загартована історією : ювіл. зб. на пошану проф. Н. І. Миронець : з нагоди 80-ліття від дня народж. – К., 2013. – С.257-274.
30. Загоровский Е.А. Организация управления Новороссией при Потемкине в 1744–1791 гг. // ЗООИД. – Т.ХХХІ. – 1913. – С.52-82; Його ж. Взаимоотношения Запорожья и русской правительственной власти во времена Новой Сечи // ЗООИД. – Т.31. – 1913. – С.54-74;
31. Загоровский Е.А. Иностранная колонизация Новороссии в ХVІІІ в. – Одесса, 1913. – 34 с; Загоровский Е. Очерки по истории славянской колонизации в Новороссии в XVIII веке//Военно-исторический вестник.-1912.- Кн.1.-С.87-99; Кн.4.- С.125-148; 1913.-Кн.1.-С.63-85.
32. Загоровский Е. Очерк истории Северного Причерноморья. – Ч.1. – Одесса, 1922. – С.V, 99.
33. Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. – Харків : Союз, 1920 . – 112 с.
34. Загоровський Є. Людність Степової України колись і тепер // Степова Україна: Економічно-географічні нариси. – ХарківОдеса, 1930. – 71 с.
35. Полонська-Василенко Н. З історії останніх часів Запоріжжя // Записки Історико-Філологічного Відділу ВУАН. – К.,1926. – Т.9. – С.278-329.
36. Орлик В.М. До питання історії волошсько-молдавських поселень на Україні. – К. : КДЛУ, 1996. – 31 с.
37. Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина і Лизаветчина) // Записки ІсторичноФілологічного Відділу ВУАН. – 1929. – Кн. XXIV. – С.207-302.
38. Ткаченко М. Утворення Нової Сербії на запорізьких землях в 1752 р. // Україна. – 1926. – № 2-3. – С. 146-159.
39. Polons‘ka-Vasylenko N. D. The settlement of the Southern Ukraine (1734-1775). – N.Y., 1955. – 293 p.
40. Полонская-Василенко Н. Заселение Южной Украины в середине XVIII ст. // Историк-марксист. –1941. – №5. – С.30-46.
41. Редько Ф. Колонізаційна політика російського царизму в Південній Україні в кінці ХVІІІ ст. // Наукові записки Чернівецького державного педінституту. Історико-філологічний факультет. – Вип. І. – К. : Радянська школа, 1955. – С.15-39.
42. Голобуцький В. Запорозька Січ в останні часи свого існування. 1734-1775. – К., 1961. – 415 с.
43. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.,Вища школа, 1994. – 539с.
44. Голобуцький В. Чорноморське козацтво за Бугом // Наукові записки Інституту історії України АН УРСР. – К, 1952. – Т.4. – С.133-157.
45. Бачинський А.Д. Народна колонізація пониззя Дунаю: (Остання чверть XVШ – початок XIXст.) // Укр.іст.журнал. – 1964. – N2. – С.97-101.
46. Бачинський А.Д. Происхождение и состав украинско-русского населения Буджака и низовий Дуная конца XVIII – начала XIXвв. // Зап.Одесск.археолог.об-ва. –Одесса, 1967. – Т.2 (35). – С.136-150.
47. Бачинський А.Д. Народная колонизация Придунайских степей в XVIII – начале XIX ст.: Автореф. ... канд. истор. наук: №571. История СССР / Одесск.гос.ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 27 с.
48. Бачинська О.А., Самойлов О.Ф. А.Д. Бачинський – дослідник історії Південної України // Південна Україна XVIII – XIX ст. Записки науково дослідницької лабораторії ЗДУ. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 3. – С.150-154.
49. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье. 1775-1800 гг. – М. : АН СССР, 1959. – 279 с.
50. Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800-1825. – М. : Наука, 1970. – 383 с.
51. Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризисна феодализма. 1825-1860 гг. – М. : Наука, 1981. – 207 с.
52. Дружинина Е.И. Возникновение городов на юге Украины и США: общее и особенное // Новая и новейшая история. – 1976. – №2. – С.69-76.
53. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии) в XVIII – первой половине XIX века (1719–1858) / В.М. Кабузан. – М. : Наука, 1976. – 307 с.
54. Кабузан В.М. Крестьянская колонизация Северного Причерноморья (Новороссии) в XVIII – первой половине XIX вв. (1719-1857 гг.) / В.М. Кабузан //Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1964 г. – Кишинев, 1966. – С.313- 324.
55. Кабузан В.М. Чисельність та національний склад населення Новоросії в 60-80-х роках XVIII ст. /В. Кабузан // Український історико-географічний збірник. – К., 1971. – Вип.I. – С.135-150.
56. Ананян Ж.А. [Рецензія] В.М. Кабузан, Заселение Новороссии в XVIII – первой половине XIX века, М., 1976, 307 стр. // Պատմ ա-բ ան աս ի ր ակ ան հ ան դ ե ս . – 1979. – № 4. – С.245.
57. Кабузан В.М. Заселение Северного Причерноморья (Новороссии) в XVIII в. (1719-1795) /В. М. Кабузан // Сов. этнография. – 1969. - №6. – С.30-41.
58. Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII в. – К. : Наук. думка, 1984. - 219 с.
59. Бойко А.В. Напрямки колонізації Південної України в останній чверті XVIII століття // Український археографічний щорічник. – Вип. 5/6. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 242-262.
60. Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII ст.: аналіз джерел. – К., 2002. – 308 с.
61. Олійник О.Л. Зимівник в колонізаційних процесах Південної України періоду Нової Січі // Запорозька Старовина. – Вип. ІІ. – Київ-Запоріжжя, 2002. – С. 122-130.
62. Козирєв В.К. Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 197арк.
63. Мірущенко О. Економічний розвиток Запорозьких Вольностей періоду Нової Січі. – К., 2015. – 216 с.
64. Посунько О.М. Історія нової Сербії та Слов‘яносербії (1751-1764 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Посунько Ольга Миколаївна. – Д., 1997. – 212 с.
65. Дідик С.С. Новослобідський козацький полк(1753-1764 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дідик Сергій Сергійович. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
66. Серединський О.В. Чорноморські адміралтейські поселення (1790-1861 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Серединський Олександр Валентинович. – Миколаїв, 2006. – 195 с.
67. Пирко В. Заселения Донетчины в XIV-XVIII вв. // Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. - Донецк. - 1992. - Вып.1. - С.10-18.
68. Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель у ХVІІІ – поч. ХХ ст. (заселення та економічне освоєння). – О., 2002.
69. Подов В. И. Славяносербия (очерки истории заселения Донбасса в 18 в. Документы). – Луганск : GLOBUS, 1998. – 120 с.
70. Панфьорова М.А. Соціально- економічний розвиток Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Панфьорова Марина Анатоліївна. – Донецьк, 1999. – 221с.
71. Бровченко І.Ю. Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII-XVIII ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бровченко Інна Юріївна. – Х., 2004. – 20 с.
72. Чепіга Г.Г. Оборонні споруди Південно-Східної України та їхня роль у заселенні регіону в XVII – XVIII ст.: історіографія проблеми: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Г. Г. Чепіга. – Донецьк, 2011. – 20 с.
73. Ликова В.В. Дві колонізаційні кампанії на землі Південної України в першій половині ХІХ ст. // Волинські історичні записки. – 2009. – Т.2. – С.50-59.
74. Діанова Н.М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. – 1861 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Діанова Наталія Миколаївна. – О., 2003. – 15 с.
75. Семеняк Н.П. Про витоки міст Півдня України в радянській історіографії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – №1. – С.51-55.
76. Каюк Д. Г. Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХVІІІ – на початку ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01. – Дніпропетровськ, 2002. – 243 с.
77. Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина XVIII ст. – 1917 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Л. Ф. Циганенко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 48 с.
78. Яковлева Т. Гетманщина и еѐ инкорпорация в Российскую империю // Западные окраины Российской империи. – М., 2006. – С.33-54.
79. Пасько Е. А. Колонизационная политика России: Вторая половина XVIII – первая четверть XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2003. – 240 с.
80. Белова Е. В. Внутренняя политика российского правительства по заселению юга Российской империи (По материалам Новороссии и Бессарабии) 1751-1871 гг. : дис. … канд. ист. наук / 07.00.02. – М., 2004. – 254 с.
81. Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и украинцы (конец ХVIII – начало ХХІ в.). Этностатистический очерк. Выпуск 1. – Черкассы : Вертикаль. – 2007. – 48 с.
82. Бойко Я.В., Данилова Н.О. Формування етнічного складу населення Південної України (кінець ХУІІІ-ХІХ ст.) // Український історичний журнал. – К.: ―Наукова думка‖, 1992. – №9. – С.54-65.
83. Циганенко Л.Ф. До питання про етнічний склад дворянства Півдня України (кінець ХVIII-ХІХ ст.) // Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 67-83.
84. Гріза В.А. Етнічна історія Південно-Східної України (друга половина XVIII – початок XX ст.): історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гріза Віктор Анатолійович. – Донецьк, 2014. – 20 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Skorokhod , O. V. (2020). Role of the government and people’s colonization of Southern Ukraine in the pre-reform time: historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 240-247. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/426