Political activity of the PMU regional organizations in the South of Ukraine in the late of 1980s -1991

  • V. V. Mykhailov
Keywords: South Ukraine, election campaign, rallies, political activity, People‘s Movement of Ukraine

Abstract

In the article on the basis of the state regional archives, documents from private collections and periodicals the problematic of national revival process in the southern Ukraine in the late of 1980‘s – 1991 are considered. The author generalizes the known and introduces into the scientific circulation the new facts, which help to show the role of the People‘s Movement of Ukraine (PMU) regional organizations in the processes of modern state revival. The basic forms and methods of political activities of the PMU regional organizations are revealed. The regional specificity of functioning of the PMU regional organizations in the South of Ukraine during the collapse of the Soviet system in the late of 1980‘s – 1991 is defined.

References

1. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України / О. В. Гарань. – К.: Либідь, 1993. – 200 с.
2. Гончарук Г. І. Народний Рух України: Історія / Г. Гончарук. – Одеса: Астропринт, 1997. – 380 с.
3. Бондаренко С. В. Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80- х-на початку 90-х років ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01: ―Історія України‖ / С. В. Бондаренко. – Чернівці, 2006. – 21 с.
4. Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989–2002). – Одеса: Астропринт, 2006. – 176 с
5. Кіндрачук Н.М. Боротьба Народного Руху України за незалежність України: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. М. Кіндрачук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2010. – 16 с.
6. Ковтун В. Історія Народного Руху України / В. Ковтун. – К.: Генеза, 1995. – 395 с.
7. Кучерук М.С. Роль Народного руху України в об‘єднанні національно-демократичних сил у проведенні внутрішньої політики держави (2002-2009 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. С. Кучерук; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2013. – 15 с.
8. Мардаренко О.В. Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху України (1989-1998 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / О. В. Мардаренко. – Одеса, 2007. – 18 с.
9. Овсієнко С.Л. Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 - 2002 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Л. Овсієнко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 2008. – 18 с.
10. Шановська О.А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989 - 1996 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.А. Шановська ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 2003. – 20 с.
11. Тиский М.Г. Народний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80 – 90-х років: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / М. Г. Тиский. – Л., 2005. – 20 с.
12. Піпаш В.В. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.: закарпатський регіональний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / В. В. Піпаш. – Ужгород: Б.в., 2009 . – 20 с.
13. Білецький В. С. Історія Донецької крайової організації Народного Руху України (1989–1991 рр.). / В. Білецький. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с.
14. Шипотілова О. П. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України на території Миколаївщини (1989 - 1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / О. П. Шипотілова. – Миколаїв, 2013. – 20 с.
15. Квасновський В. Пробудження: 1989 рік: публіцист. нарис / В. Квасновський. – Тернопіль: Терно-граф, 2005. – 256 c.
16. Боротьба за незалежність України у 1989 -1992 рр.: Чернігівська крайова організація Народного Руху України за перебудову: Зб. документів і матеріалів/ [упоряд. С.В. Бутко, С.В. Соломаха]. – Чернігів: КП ―Видавництво ―Чернігівські обереги‖, 2009. – 432 с.
17. Програма Народного Руху України за перебудову // Літературна Україна. – 1989. – № 7 (4312). – 16 лютого.
18. Секо Я. П. Тернопільська крайова організація Народного руху України в період становлення (березень 1989 – березень 1990 рр.) / Я. П. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Серія ―Історія‖. – 2009. – Вип. 1. – С.95-101.
19. Друмов В.І., Цимбал Л.М. Народний Рух за утвердження державності на Миколаївщині / В.І. Друмов, Л.М. Цимбал // Український південь. – 1995. – № 1. – 5 січня.
20. Звездун О.М. До питання про створення Одеської обласної організації НРУ за перебудову / О. Звездун // Інтелігенція і влада. – 2010. – № 20. – С.130-137.
21. Проект програми установчої конференції Кримської КО НРУ // Архів В.Д. Фесенка, колишнього голови Кримської крайової організації НРУ.
22. Нелегали на Хортиці // РУХ (Запоріжжя). – 1989. – №2-3. – Вересень.
23. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. Р-4094, оп. 8, спр. 3.
24. Про перший несанкціонований мітинг НРУ // РУХ (Запоріжжя). – 1989. – №1. – серпень.
25. Почти последние новости // Пробуждение. – 1990. – №16.
26. В прокуратуре г. Мелитополя // Пробуждение. – 1990. – №16.
27. Что будет завтра? // Вечерний Николаев – 1990. – № 10 – 16 ноября.
28. Гореньков И. Рух и госбезопасность // Вечерний Николаев. – 1990. – № 3. – 21-28 сентября.
29. До членів Руху та до всіх громадян України // Літературна Україна. – 1990. – № 10. – 8 березня.
30. Козаченко О. М. Боротьба Одеської Крайової Організації Народного Руху України проти підписання нового союзного договору у 1990-1991 роках // Інтелігенція і влада. – 2012. – № 24. – С.120-127.
31. Михайлова В. В предбаннике истории // Знамя коммунизма. – 1990. – 29 сентября.
32. Авраменко Л. И дождь не погасил страстей // Знамя коммунизма. – 1991. – 25 июня.
33. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. П-11, оп. 152, спр. 68.
34. ДАОО, ф. П-11, оп.153, спр. 34.
35. Бриченко А. Мелітополь на початку 90-х… / А. Бриченко. – Мелітополь-Черкаси. – 2011. – 57 с.
36. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. п-46, оп. 47, спр. 569.
37. Спогади В.Д. Фесенка, колишнього голови осередку НРУ в м. Сімферополі про мітинги напередодні проголошення незалежності / Написано 2011 р. // Архів автора.
38. Резолюція, ухвалена делегатами Другої Кримської крайової конференції НРУ // Архів В.Д. Фесенка, колишнього голови Кримської крайової організації НРУ.
39. Заявление от Фесенка В.Д. прокурору Крымской АССР Тесаку З.Д. // Архів В.Д. Фесенка.
40. Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України / [Упоряд.: В. Лозинський, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 454 с.
41. Обращение к избирателям // Прямая Речь. – 1989. – №2.
42. ДАХО, ф. р-4094, оп. 8, спр. 4.
43. ДАХО, ф. р-4094, оп. 8, спр. 3.
44. К жителям Николаева и области // Поточний архів Миколаївської КО НРУ.
45. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. П-7, оп. 89, спр. 163.
46. Про кандидатів у вибори // Чорноморія. – 1990. – № 5 (лютий).
47. Домашенко В. Рух рвѐтся к власти // Чорноморія. – 1990. – № 5. – лютий.
48. ДАМО, ф. Р-6077, оп. 1, спр. 11.
49. Козир М. Ще раз про співробітництво, або дещо про мітинг 11 лютого // Чорноморія. – 1990. №5.
50. Веревкин А. Анонимная идеология // Прямая Речь. – 1990. – №3.
51. Турченко Ф.Г. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Турченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368с.
52. Державний архів Запорізької області, ф. П. 102, оп. 38, спр. 279.
Published
2020-07-09
How to Cite
Mykhailov , V. V. (2020). Political activity of the PMU regional organizations in the South of Ukraine in the late of 1980s -1991. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 199-205. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/419