Tavern-keeping in the Hetmanate period of the XVIII century: the influence on behavioral strategy of ukrainian society

  • Olena Borodenko Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
Keywords: asocial behavior, komputs, taverns, heavy drinking, Rumiantsev census, tavern-keeping

Abstract

The article deals with the significance of taverns among people living in rural and urban society in the Hetmanate period of the XVIII century. The author tries to investigate the ambiguous attitude of the Ukrainians to taverns, and first of all their entertainment functions and asocial influence on behavioral strategies of humanity: increasing of fist fights, obscene language, gambling and heavy drinking; demonstrate the multiplicity of taverns; reveal some rules and regulations used to control taverns; explain the specific features of distillery and focus special attention on uncontrollable consumption of alcoholic drinks.

References

1. Словник української мови: у 11 т. - Т. 4 . (І-М) [І. К. Білодід, А. А. Бурячок та ін.] - К. : Наук. думка, 1973. - 840 с.
2. Полное собрание законов Российской империи, с 1646 года [в 45 т.]. – СПб.: Тип. ІІ Отд. Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1830. – Т. ХХІІ. – 1158 с.
3. Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Гіом Левассер де Боплан ; [пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця]. – Львів: Каменяр, 1990. – 301 с.
4. Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / Климентій Зіновіїв. – Київ: «Наукова думка», 1971. – 391 с.
5. Швидько Г. К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. / Г. К. Швидько. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 335 с.
6. Джерела з історії Полтавського полку (середина XVII-XVIII ст.): [Текст] / упоряд. коментарі, вступ, стаття – Мокляк В.О.; Полтав. краєзнавч. музей. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – Т. ІІІ: Компути та ревізії Полтавського полку. Ревізія 1723 р. Ревізія 1726 р. – 768 с.
7. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК України), ф. 57, оп. 2, спр. 520, 344 арк.
8. ЦДІАК України, ф. 57, оп. 2, спр. 252, 362 арк.
9. ЦДІАК України, ф. 57, оп. 2, спр. 526, 215 арк.
10. Лоха В. Етносоціальна структура міщан Переяслова за «Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.», Генеральним (Румянцевським) описом Малоросії 1765-1769 рр.» та іншими джерелами / В. Лоха // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький: 2014. - Вип. 34. – С. 10-19.
11. Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 рр. / [упор., вступ. ст. і ком. Ю. Волошина]. – К.: Наш час, 2012. – 576 с.
12. Сидоренко О. Ф. Історична метрологія Лівобережної України XVIII ст. / О.Ф. Сидоренко. – Київ: «Наукова думка», 1975. – 160 с.
13. Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. - Т. 1. - Електронний ресурс: http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/10909-ghuralnyk.html#show_point
14. Словник української мови: у 11 т. - Т. 2. (Г-Ж) [І. К. Білодід, А. А. Бурячок та ін.] - К. : Наук. думка, 1971. - 550 с.
15. Словник української мови: у 11 т. - Т. 9. (П-С) [І. К. Білодід, А. А. Бурячок та ін.] - К. : Наук. думка, 1974. - 916 с.
16. Українські народні прислів’я та приказки / [упоряд. В. Бобкова, Й. Багмут, А. Багмут]. – К.: Держ. вид-во худ. літератури, 1963. – 792 с.
17. ЦДІАК України, ф. 2007, оп. 1, спр. 119, 9 арк.
18. Діанинъ А. Малороссыйское духовенство во второй половине XVIII века (по пунктамъ малоросійського духовенства, представленнымъ въ екатерининскую комиссію для составленія новаго уложенія) / А. Діанинъ. – Кіевъ: Тип. И.И. Горбунова, 1904. – 91 с.
19. Полное собраніе постановленій и распоряженій по відомству православного исповеданія Россійской имперіи. Царствованіе государыни императрицы Екатерины Второй. – Санктпетербургъ: Сінодальная типографія, 1910. – Том І. 1762-1772 гг. – 803 с.
20. Статут Великого княжества Литовского 1588 года / Подг. О. Лицкевич. [Электрон. версія]. – Мн.: 2002- 2003. – Режим доступа: http://starbel.narod.ru/statut1588.htm.
21. Гольцев В. Законодательство и нравы въ России XVIII века / В. Гольцев. – Москва: Типографія А.И. Мамонтова и К°, 1886. – 146 с.
22. ПСЗРИ. – Т. ХІІ. – 960 c.
23. ПСЗРИ. – Т. ХІІІ. – 960 c.
24. ПСЗРИ. – Т. ХVІ. – 1121 c.
25. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 39, 93 арк; спр. 459, 55 арк.
26. ПСЗРИ. – Т. V. – 780 c.
27. ПСЗРИ. – Т. ІХ. – 1022 c.
28. ПСЗРИ. – Т. ХІІ. – 960 c.
29. ПСЗРИ. – Т. ХVІІ. – 1142 c.
30. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11610, 8 арк.
31. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 16350, 3 арк.
32. ПСЗРИ. – Т. Х. – 996 c.
33. Багалей Д. Генеральная опись Малороссии / Д. Багалей // Кіевская Старина. – К: 1883. – № 11. – С. 402-432.
34. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 6663, 4 арк.
35. ПСЗРИ. – Т. ХХ. – 1034 c.
36. Труды этнографическо-статистической экспедиции въ Западно-русскій край, снаряженной императорским русскимъ географическимъ обществомъ. Юго-западный отделъ. Материалы и изследования, собранные д. чл. П. П. Чубинскимъ. – Т. V. СПб., 1874.
37. Левицький О. Суд над матерями-злочинцями в давній Україні / О. Левицький. // Правник. Орган Українського Правничого Товариства в Києві. – К.: Ч. 2, 1918. – С. 8-14.
38. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис / О. М.Кравець. – К.: «Наукова думка», 1966. – 198 с.
39. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1221, 5 арк.
40. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1377, 26 арк.
41. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1885, 31 арк.
42. Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентіївським списком] Ізборник. - Електронний ресурс:http://litopys.org.ua/pvlyar/yar09.htm
43. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 575, 2 арк.
44. Державний архів Полтавської області, ф. 801, оп. 1, спр. 676, 2 арк.
45. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 611, 27 арк.
46. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1421, 7 арк.
47. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 504, 13 арк.
48. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 749, 69 арк.
49. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 448, 3 арк.; спр. 449, 1 арк.; спр. 453, 2 арк.
50. ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1154, 3 арк.
51. Волошин Ю. Суперечки в «государевих описних малоросійських розкольницьких слободах»: анатомія одного конфлікту XVIII ст. / Ю. Волошин. // Соціум. Альманах соціальної історії. – К.: 2007, Вип. 2. – С. 265-279.
52. Записка о усмотренныхъ въ Малой Россіи недостаткахъ и неустройствахъ, о исправленіи которыхъ Малороссійской коллегіи трактовать должно // Авсеенко В. Г. Малороссія въ 1767 году. Эпизод изъ исторіи XVIII столетия. По неизвестным источникам / В. Г. Авсеенко. – Кіевъ: Въ университетской типографіи, 1864. – С. 137-152.
53. Трегубов С. Религіозный бытъ русскихъ и состояніе духовенства въ XVIII в. по мемуарамъ иностранцевъ / С. Трегубов. – Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1884. – 207 с.
54. Маслійчук В. Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині у 80-х – 90-х рр. XVIII ст. (за матеріалами повітових судів Харківського намісництва) / В. Маслійчук. // Соціум. Альманах соціальної історії. – К.: 2005, Вип. 5. – С. 197-207.
55. Россія. Полное географіческое описаніе нашого отечества. Настольная и дорожня книга для русскихъ людей [Подъ ред. В.П. Семенова и В.И. Ламанскаго]. – Т. VII. – С.Петербургъ: Изд. А.Ф. Девріена, 1908. – 518 с. 56. ПСЗРИ. – Т. ХІ. – 991 c.
Published
2018-12-19
How to Cite
Borodenko, O. (2018). Tavern-keeping in the Hetmanate period of the XVIII century: the influence on behavioral strategy of ukrainian society. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 279-286. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/41