Eradication of illiteracy among the female population on the territory of the Lviv oblast in the first post-war year

  • H. V. Chornij
Keywords: school, workshop, Lviv oblast, illiteracy, education, female population

Abstract

The article discusses the principles of organization of the activities, connected with the eradication of illiteracy among the female population in Lviv, in 1945. Based on the analysis of the archives, documents and scientific literature, the article reveals the basic peculiarities of process of the reestablishment and renovation of the activities of cultural and educative institutions on the territory of Lviv oblast and the issues of female participation in them. The article defines the positive and negative sides of process of the eradication of illiteracy among the female population in the first post-war year.

References

1. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 251. – 139 арк.
2. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 264. – 145 арк.
3. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 265. – 155 арк.
4. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 266. – 140 арк.
5. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 267. – 210 арк.
6. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 323. – 97 арк.
7. ДАЛО. – Ф. П–3. – Оп. 1. – Спр. 324. – 131 арк.
8. Кучеренко Г. В. Ліквідація неписьменності та малописьменності дорослого населення у післявоєнний період (1944– 1950 рр.) / Г. Кучеренко, В. Мельниченко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – 2010. – Вип. 192. – Ч. 1. – С. 97–102.
9. Стародубець Г. Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944 – 1946 рр.) / Галина Стародубець // Наукові записки [Національного університету ―Острозька академія‖]. Історичні науки. – 2013. – Вип. 20. – С. 49–53.
10. Збори жінок / Ленінська перемога. Орган Поморянського Райкому КП (б) У та Районної Ради Депутатів Трудящих. – 1 липня 1945. – № 30. – С. 1.
11. Підготувати школи до нового навчального року / Сталінська перемога. – 6 серпня 1945. – № 57 (542). – С. 1.
12. Киданюк А. Культурно-освітні процеси в західноукраїнському селі у 1944–1950 рр. / Андрій Киданюк // Історичні студії Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2010. – Вип. 3. – С. 106–111.
13. Вознюк О. Відновлення освітньо-культурної сфери західних областей УРСР на завершальному етапі Другої світової війни та перші повоєнні роки в контексті реалізації політичних пріоритетів сталінського тоталітарного режиму / О. М. Вознюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 4. – С. 44–48.
14. Кошарний І. Я. У сузір‘ї соціалістичної культури. Культурне будівництво у возз‘єднаних областях Української РСР (1939– 1958) / І. Кошарний – Л.: Вища школа, 1975. – 239 с.
15. Чорній Г. Становище жінки на території Західних областей Української РСР у середині 1940-х на початку 1950-х років: соціально-економічний аспект / Галина Чорній // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року / [редакториупорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, 2016. – С. 70–72.
Published
2020-07-09
How to Cite
Chornij , H. V. (2020). Eradication of illiteracy among the female population on the territory of the Lviv oblast in the first post-war year. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 156-159. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/409