The main categories of of illegal migrants in the Ukrainian segment of the Soviet-Polish border in the 1920‒1930-ies

  • S. L. Humennyi
Keywords: categories of illegal migrants, refugees, illegal migration, state border of the USSR, the Holodomor of 1932‒1933, Border Protection Corps (KOP), the Second Polish Republic

Abstract

We classify the main categories of illegal migrants in the Ukrainian segment of the Soviet-Polish border in the 20‒30-ies. XX century on the basis of archival documents. A deep stratification of groups of refugees for chronological-age-classification, on the basis of their social status, the territorial criterion, religion or political views was made

References

1. Мизак Н. За тебе свята Україно. Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН-УПА / Н. Мизак. – Чернівці: ―Буковина‖, 1998. – 447 с.
2. Снайдер Т. Криваві землі. Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія / Т. Снайдер. – Київ: Грані-Т, 2011. – 448 с.
3. Папуга Я. Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років: Морально-політична і матеріальна допомога постраждалим / Я. Папуга. – Львів, 2008. – 248 с.
4. Лазарович М. В. Чорна тінь голодомору 1932‒1933 років над Тернопіллям / уклад. М. В. Лазарович, Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с.
5. Razyhrayev Oleh. Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921-1924 / Oleh Razyhrayev // Pamięć i Sprawiedliwość. – 2010. – vol. 9. – issue 1 (15). – s. 211‒231.
6. Ćwięk Henryk. Działalność Korpusu Ochrony Pogranicza w systemie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej / Henryk Ćwięk // Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics), [Електронний ресурс]. – 2010. – vol. 5. – issue 1. – pages 5–16. – Режим доступу: http://econpapers.repec.org
7. Бортник Л. В. Особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння з органами державної влади Речі Посполитої на території Волинського воєводства у 1924–1939 рр. / Л. В. Бортник // Сторінки історії. – 2014. – Вип. 37. – С. 139–148.
8. Sperka Z. Zarys organizacji i działalności Polskiej Straży Granicznej w latach 1928–1939 / Z. Sperka // Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny. ‒2014. ‒ nr. 2. – s. 94–107.
9. Гуменний С. Проблема переходів радянсько-польського кордону на сторінках західноукраїнської та емігрантської преси 30-х рр. ХХ ст. / С. Гуменний // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 109–112.
10. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 316, оп. 1, спр. 349, 13 арк.
11. Куток пограничника // Червоний кордон. – 14 вересня. – 1924. – Ч. 40. – С. 2.
12. Напад польської банди на радянську заставу // Червоний кордон. – 18 січня. – 1925. – Ч. 75. – С. 2.
13. Документ із інформацією про життя в селі Скала. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/12411/
14. Збігці із СРСР // Діло. – 23 березня. – 1930. – С. 3.
15. Анкета складання протоколів біженців із УССР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/12409/
16. Котляр О. І. Визначення поняття ―біженець‖ у міжнародних документах / О. І. Котляр // Адвокат. ‒ 2013. ‒ № 6. ‒ С. 36‒40.
17. Кузенко В. М. Поняття та сутнісні характеристики категорії ―мігрант‖ / В. М. Кузенко // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 14/15. – С. 88–95.
18. Собрание законов СССР. – 1934. ‒ № 33. ‒ С. 255.
19. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 2113, 9 арк.
20. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху / Т. Бульба-Боровець. ‒ Вінніпег: Волинь, 1981. – 326 с.
21. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 2113, 21 арк.
22. ДАТО, ф.283, оп. 1, спр. 109, 2 арк.
23. ДАТО, ф.283, оп. 1, спр. 109, 6‒11 арк.
24. Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХмО), ф. П-459, оп. 1, спр. 47, 68‒99 арк.
25. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 58, 1‒2 арк.
26. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 189, 2 арк.
27. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 216, 1‒16 арк.
28. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 2113, 15 арк.
29. ДАТО, ф.316, оп. 1, спр. 349, 44 арк.
30. ДАТО, ф. 316, оп. 1, спр. 349, 32 арк.
31. ДАТО, ф.283, оп. 1, спр. 109, 42 арк.
32. Радянська шпіонка перед львівським судом // Свобода. – 1930. – 30 вересня. – Число 227. – С. 1.
33. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 1878, 18, 191 арк.
34. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 128, 12 арк.
35. ДАТО, ф.283, оп. 1, спр. 109, 29 арк.
36. ДАТО, ф.316, оп. 1, од. зберіг 109, 4 арк.
37. Ріст і розвиток людини: підручник / В. С. Тарасюк, Н. В. Титаренко, І. Ю. Андрієвський – К.: Медицина, 2008. – 400 с.
38. ДАТО, ф.281, оп. 1, спр. 158, 3 арк.
39. ДАТО, ф.231, оп. 1, спр. 2113, 24 арк.
40. ДАТО, ф.316, оп. 1, спр. 322, 1 арк.
41. Гуменний С. Л. Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ століття / С. Л. Гуменний // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 62–67.
42. Тимошенко Б. Другий Зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар / Б. Тимошенко. – К.: Фундація ім. О. Ольжича. – 1995. – 244 с.
43. ДАХмО, ф. П-458, оп. 1, спр. 326, 8 арк.
44. Ивницкий Н. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930 / [Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы]. – М.: ―Российская политическая энциклопедия‖ (РОССПЭН), 2000. – 927 с.
45. ДАХмО, ф. П-458, оп. 1, спр. 324, 8 арк.
46. ДАХмО, ф. П-458, оп. 1, спр. 326, 4–8, 18 арк.
47. Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1919 – березень 1930 рр.) / В. Васильєв, Л. Віола. ‒ Вінниця, 1997 – 536 с.
48. Місінкевич Л. ―Великий терор‖ 1937–1938 рр. на Хмельниччині / Л. Місінкевич // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. ‒ 2007. ‒ № 1 (28). ‒ С. 121‒135.
49. ДАТО, ф. 283, оп. 1, спр. 123, 20 арк.
50. ДАТО, ф. 231, оп. 1, спр. 1878, 11 арк.
51. ДАТО, ф. 231, оп. 1, спр. 1878, 103–104 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Humennyi , S. L. (2020). The main categories of of illegal migrants in the Ukrainian segment of the Soviet-Polish border in the 1920‒1930-ies. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 112-117. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/400