Czechs colonists relations with the local population in the Volyn province

  • Yu. I. Voychun
Keywords: religion, life, the economy, ethnic relations, Czechs colonists, Volyn province

Abstract

The article highlights some aspects of international relations in the Volyn province in second half XIX - early XX century оn example of relations between Czechs colonists with the local population. The impact of cultural and economic traditions of Czechs оn the Ukrainian peasantry is shown. The multidirectional Ukrainian-Czech relations in the Volyn province are emphasized and focuses on the importance of further research into the life of the Czech minority in Volyn.

References

1. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. VIII. Волынская губернія. – СПб, 1904. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3374910
2. З листів до професора Є. Рихліка // Хроніка – 2000, Україна-Чехія. – Вип. 29-30. – Ч. 2. – К., 1999. – 308 с.
3. Погребняк О. Традиції та взаємовпливи у міжетнічному діалозі: історія ―волинських чехів‖ / О. Погребняк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наукових праць. – Вип. 9, Ч. І. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 201 . – С. 334-348.
4. Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796-1914 рр.) / М. Бармак. – Тернопіль, 1999. – 208 с.
5. Надольська В. Процеси етнокультурної взаємодії в історичному розвитку Волині / В. Надольська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - Вип. 6. - С. 236-240
6. Шмид О. Роль підданства в колонізаційному русі німців та чехів на Волині в пореформений період / О. Шмид // актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ. – 2011. – Вип. 22. – С. 48-50
7. Савчук П. Господарська діяльність чехів на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / П. Савчук // Чехи на теренах Волині. Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, 24 лютого 2016 р.- Рівне: Дятлик М., 2016. – 108 с.
8. Іванюк О. Передумови проведення загального перепису 1897 р. в Наддніпрянській Україні і потреби у визначенні етнічного складу населення / О. Іванюк // Київські історичні студії. Науковий журнал. – 2016. - №1. – С. 60-70
9. ДАЖО. – Ф. 19. – Оп. 2. – Спр. 44. – Арк.96
10. Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. – СПб., 1872. – Т.7. – С. 308-311
11. ЦДІАК. – Ф. 442. – Оп. 535. – Спр. 322. – Арк. 3
12. Czas. – 1870. – 10 marca. – S. 32.
13. Pospìšl I. Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezenì žánru / I. Pospìšl. – Brno: Blok, 1986. – 193 s.
14. Романюк Н. Сільські підприємці і підприємництво: 1861-1914 рр. (за матеріалами Київської, Подільської та Волинської губерній) / Н. Романюк. – Житомир: Полісся, 2012. – 600 с.
15. Vaculik J. Dejiny volyňských čechů (1868-1914) / J. Vaculik. – Praha, 1997. – 104 s.
16. Квасницкий П. Чешские поселки на Волыни. Мирогоща / П. Квасницкий // Волынские епархиальные ведомости. – 1894. - №5. – С. 152-157
17. Ярошевич А. Очерки экономической жизни Юго-Западного края / А. Ярошевич. Вип.IV.- К., 1911. – 45 с.
18. Бойко Б. Етноконфесійна структура населення Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. / Б. Бойко // Збірник навчальнометодичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. – 2008. – С. 12-16
19. Костюк М. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Костюк. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2003. – 384 с.
20. ДАРО. – Ф. 278. – Оп. 1. – Спр. 3. – 53 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Voychun , Y. I. (2020). Czechs colonists relations with the local population in the Volyn province. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 79-82. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/391