The emergence of civil society in the environment urban socium of Ekaterinoslav second half XIX – early XX century

  • V. V. Romanchenko
Keywords: deputies, duma, society, Ekaterinoslav, south Ukraine

Abstract

The article, on the basis of an array sources, highlights and analyzes aspect emergence of civil society in the urban space of the south Ukraine second half XIX – early XX century in context of the activities of representatives of local government. Attention is focused on the work of the deputies of the Ekaterinoslav city duma, their relationship with the executive authorities, ties with the urban population. Will be proven conscious positioning of deputies representative role within the framework of the society is proved.

References

1. Верменич Я. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Верменич Я. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с.
2. Дмитрієв В. Градоначальства півдня України в XIX – на початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / Дмитрієв В. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с.
3. Донік О. Купецтво України в імперському просторі (XIX ст.) / Донік О. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 271 с.
4. Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 роки) / Константінова В. – Запоріжжя: ―АА Тандем‖, 2010. – 596 с.
5. Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860 – 1914 рр. (Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) / За ред. О.М. Доніка. – Київ – Донецьк: ТОВ ―ВПП ―ПРОМІНЬ‖, 2008. – 496 с.
6. Марченко О. Міське самоврядування на Півдні України за реформою 1870 року: сутність, функції та діяльність / Марченко О. // Записки науково - дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун - ту: Південна Україна XVIII – XIX ст. – Запоріжжя: РА ―Тандем – У‖, 1999. – Вип. 4 (5). – С. 179 – 187.
7. Каппелер А. Мала історія України / Каппелер А. – К.: ―К.І.С.‖, 2007. – 264 с.
8. Держархів Дніпропетровської обл., ф. 368 ―Катеринославська палата кримінального суду‖, оп. 1, спр. 15: ―Укази Урядуючого Сенату про заснування Губернських казначейств, про приписку засланих у віддалені губернії, про порядок судочинства та ін.‖. – 131 арк.
9. Європейські традиції міського самоврядування в Україні / [упоряд. Бойко В. М.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – 84 с.
10. Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) / Миронов Б. – [2 - е изд., испр.]. – СПб: Изд - во ―Дмитрий Буланин‖, 2000. – Т.2. – 2000. – 568 с.
11. Держархів Дніпропетровської обл. (ДАДО), ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 2: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 08, 10, 15, 22 та 29 січня, 05, 08, 12, 19, 21, 25 та 28 лютого, 07, 14 березня, 04, 11, 16, 18, 23 та 30 квітня 1885 р.‖. – 168 арк.
12. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 3: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 04 та 23 травня, 11 та 26 червня, 09, 10, 17, 23, 29 та 30 липня, 07, 21 та 22 серпня 1885 р.‖. – 116 арк.
13. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 4: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 02, 10, 16, 23 та 30 вересня, 07, 10, 15, 17, 21, 24, 28 та 30 жовтня, 11 та 18 листопада 03, 10, 18 та 30 грудня 1885 р.‖. – 213 арк.
14. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 5: ―Журнал Катеринославської міської думи. 1888 рік‖. – 337 арк.
15. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 12: ―Журнали Катеринославської міської думи. Січень – березень 1900 р.‖. – 113 арк.
16. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 1: ―Журнал Катеринославської міської думи. 03 січня 1879 р.‖. – 14 арк.
17. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 9: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 16, 23, 30 травня, 11, 12, 14, 18, 19, 21 червня, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 31 липня, 13 серпня 1890 р.‖. – 112 арк.
18. Ахиезер А. Труды / Ахиезер А. – М.: ―Новый хронограф‖, 2006. – 480 с.
19. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 8: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 29, 30 січня, 05, 07, 27, 28 лютого, 06, 07, 08, 15, 21 березня, 30 квітня 1890 р.‖. – 90 арк.
20. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 17: ―Журнали Катеринославської міської думи. Жовтень – грудень 1904 р.‖. – 258 арк.
21. ДАДО, ф. 469 ―Катеринославська міська дума і управа‖, оп. 1, спр. 10: ―Журнали Катеринославської міської думи. Засідання 04, 19, 20, 27 вересня, 04, 11, 18, 29 жовтня, 15, 19, 28 листопада, 10, 20 грудня 1890 р.‖. – 130 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Romanchenko , V. V. (2020). The emergence of civil society in the environment urban socium of Ekaterinoslav second half XIX – early XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 52-57. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/385