Preservation of the Ukrainian Cultural Heritage in Poland in the Period between the Wars: Source Data.

  • O. Havryliuk
Keywords: cultural heritage, western ethnic Ukrainian lands, Second Rzeczpospolita, collection of documents and materials, periodicals, memoires, archive

Abstract

This article is devoted to the review of a number of written sources that reveal the problem of the preservation of the Ukrainian historical cultural artefacts and monuments in the Second Rzeczpospolita (1918– 1939). It has been pointed out that such sources are mainly the collections of documents and materials, periodicals, some works and memoires of the Ukrainian and Polish participants of the artefacts preservation activities. The materials of cultural, social and political character that were kept in the Ukrainian archives were described also. These archives are the Central State Historical Archive of Ukraine, city of Lviv, state archives of the Ukrainian western provinces the territories of which belonged to Poland during the period between the wars. It was concluded that there were reliable thematic corpora of the written sources completely revealing the defined problem.

References

1. Бандрівський М. С. Пам‘яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець ХІХ–ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖. Львів, 2001. 20 с.
2. Кінд-Войтюк Н. В. Джерела з вивчення краєзнавчої та пам‘яткоохоронної роботи на Західній Волині (1920-і – 1930-і роки) // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДУ імені Лесі Українки. Луцьк, 2006. Вип. 11. С. 76–81.
3. Кінд-Войтюк Н. В. Історико-краєзнавчі дослідження і пам‘яткоохоронна робота на Волині у 1920-х – 1930-х роках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖. Чернівці, 2007. 20 с.
4. Заставецька Н. І. Збереження пам‘яток історії та культури в Західній Україні (1920–1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖. Львів, 2010. 20 с.
5. Завадська О. Р. Діяльність краєзнавчих товариств у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 ―Історія України‖. Луцьк, 2010. 20 с.
6. Ковальчук Є. І. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2012 роки): Монографія. Луцьк: Волинські старожитності, 2013. 296 с., іл.
7. ―Роде наш красний…‖ / Волинь у долях краян і людських документах /. Т. І. Луцьк: ―Вежа‖, 1996. 444 с., іл.
8. ―Роде наш красний…‖: Волинь у долях краян і людських документах. Т. ІІІ. Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. 906 с.
9. Звіт Національного музею у Львові за 1924 р. [І. Свенціцький]. Львів: Вид. спілка ―Діло‖, [б. д.]. 4 с.
10. Звіт Управи Національного музею у Львові за 1928 рік [І. Свенціцький]. Львів: Друкарня вид. спілки ―Діло‖, 1929. 16 с.
11. Звіт з діяльности Національного Музею за рік 1938 [Іларіон Свенціцький, єпископ Іван, о. Олекса Базюк] // Літопис Національного музею за 1939 рік. 1939. С. 86–92.
12. Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Звідомлення pp. 1921–1922. Львів: НТШ, 1922. Ч. 65–66. 114 с.
13. Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові за час від 1.01.1935–25.12.1937. Львів: НТШ, 1937. Ч. 73. 126 с.
14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami // Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze półrocze 1928 r. № 29. Poz. 265. Warszawa: Drukarnia Państwowa: Tłoczono z polecenia Ministra Sprawedliwości, 1928. S. 537–542.
15. Zbiór przepisów dotyczących ochrony i konserwacji zabytków. Zestawił i opracował Władyslaw Sieroszewski. Wyd II. Uzupełnione i poprawione. Warszawa: Ministerstwo kultury i sztuki: Zarząd muzeów i ochrony zabytków, 1971. 85 S.
16. Музей Наукового Т-ва ім. Шевченка [Я. П. (Ярослав Пастернак)] // Новий час. 1929. 8 лип.
17. Володимир К. Руйнування старовинної церкви в Холмщині [Володимир Кохан] // Діло. 1929. 15 серп.
18. З діяльности Українського Національного музею у Львові // Мета. 1933. 29 січ.
19. Посвячення Українського Народного Музею ―Гуцульщина‖ ім. о. Йосафата Кобринського в Коломиї // Мета. 1935. 24 берез.
20. Дублянський А. Православні церкви в старому Луцьку // Церква і нарід. 1936. Ч. 11. С. 355–361.
21. З‘їзд музейників в Перемишлі // Український бескид. 1937. 23 трав.
22. Маслів [Маслов] Л. Любартів замок у Луцьку // Наша культура. 1937. № 8–9. С. 348–354; № 12. С. 484–494.
23. Свято на Маківці // Новий час. 1929. 9 серп.
24. Віддаймо честь пам‘яти наших героїв // Народна справа. 1930. 3 серп.
25. Повітові Талєргофські Комітети // Земля і воля. 1933. 27 серп.
26. Загальні збори Т-ва охорони воєнних могил // Новий час. 1939. 31 берез.
27. Свєнціцький І. Консервація і реставрація історичних пам‘яток церковного мистецтва. Львів: Бібльос, 1932. 14 с.
28. Цинкаловський О. Княжий город Володимир. Львів: Накладом фонду ―Учітеся, брати мої!‖. Ч. 2., 1935. 111 с.
29. Драґан М. Українські дерев‘яні церкви: Генеза і розвій форм. Ч. 2. Львів: Діло, 1937. 136 с.
30. Пастернак Я. Галицька катедра у Крилосі (Тимчасове звідомлення з розкопів у 1936 і 1937 рр.). Львів: Друкарня НТШ, 1937. 24 с.
31. Пастернак Я. Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1933–1936 // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1937. Т. CLIV. С. 241–268.
32. Цинкаловський О. Матеріали до археології Володимирського повіту // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1937. T. CLIV. С. 183–240.
33. Маслов Л. Архітектура Старого Луцька. Львів: Діло, 1939. 52 с.
34. Двадцятьпять-ліття Національного музею у Львові: збірник / Під ред. І. Свєнціцького. Львів: Наукова фундація митрополита Андрея Шептицького, 1930. 65 с.
35. Пастернак Я. Мої зустрічі зі старовиною // Український історик. 1978. Ч. 1–3 (57–59). Рік ХV. C. 63–75; Ч. 4 (60). Рік ХV. C. 64–82.
36. ―Роде наш красний…‖ / Волинь у долях краян і людських документах /. Т. І. Луцьк: ―Вежа‖, 1996. С. 419–425.
37. Кобринський В. Спогади гуцульського музейника // Пам‘ятки України. 1998. № 1. С. 84–89.
38. Hoffman J. Monografia powiatu Łuckiego. Łuck: [в. w.], 1933. 92 s.
39. Rewski Z. Zabytki architektury w Krzemieńcu // Życie Krzemienieckie. 1937. № 7. S. 121–124.
40. Fitzke J. Rola młodzieży w ochronie zabytków archeologicznych // Życie Krzemienieckie. 1937. № 10–11. S. 207–210.
41. Zabytki artystyczne Łucka [Zbigiew Rewski] // Ziemia. 1937. № 11–12. S. 240–247.
42. Ревський З. ―Я їхав на Волинь, як закоханий жених до нареченої‖ // Молодий ленінець. 1988. 15 жовт.
43. Гумінський T. З історії Волинського товариства приятелів науки // Волання з Волині. 1998. Вересень – жовтень. С. 43–45.
44. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України). Ф. 750. Оп. 1. Спр. 1. 11 арк.; Спр. 2. 32 арк., ін.
45. ЦДІАЛ України. Ф. 309. Оп. 1. Спр. 32. 13 арк.; Спр. 776. 4 арк.; Спр. 786. 9 арк.; Оп. 2. Спр. 29. 3 арк., ін.
46. ЦДІАЛ України. Ф. 687. Оп. 1. Спр. 1. 26 арк.; Спр. 8. 20 арк., ін.
47. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 462. 15 арк.
48. ЦДІАЛ України. Ф. 357. Оп. 1. Спр. 58. 20 арк.
49. Державний архів Львівської області (далі – Держархів Львівської обл.). Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 51. 247 арк.; Спр. 64. 61 арк.; Спр. 75, 30 арк., ін.
50. Держархів Львівської обл. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 92. 62 арк.
51. Державний архів Тернопільської області (далі – Держархів Тернопільської обл.). Ф. 231. Оп. 1. Спр. 25. 89 арк.; Спр. 575. 33 арк.; Спр. 3092, 136 арк.; Оп. 2. Спр. 6191. 13 арк.; Спр. 8584. 37 арк.; Оп. 4. Спр. 1021. 17 арк., ін.
52. Держархів Тернопільської обл. Ф. 317. Оп. 1. Спр. 84. 24 арк.; Спр. 90. 6 арк., ін.
53. Державний архів Івано-Франківської області (далі – Держархів Івано-Франківської обл.). Ф. 2. Оп. 1. Спр. 2049. 159 арк.; Оп. 6. Спр. 543. 48 арк., ін.
54. Держархів Івано-Франківської обл. Ф. 367. Оп. 1. Спр. 6. 7 арк.
55. Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.). Ф. 46. Оп. 1. Т. 1. Спр. 3366. 24 арк.; Оп. 2. Спр. 54. 1 арк.; Спр. 126. 32 арк.; Спр. 127. 30 арк., ін.
56. Держархів Волинської обл. Ф. 46. Оп. 2. Спр. 1032. 8 арк.; Оп. 9. Спр. 2025. 9 арк., ін.
57. Держархів Волинської обл. Ф. 158. Оп. 1. Спр. 49. 239 арк.; Спр. 250. 546 арк., ін.
58. Державний архів Рівненської області (далі – Держархів Рівненської обл.). Ф. 158. Оп. 1. Спр. 181. 156 арк.
59. Держархів Рівненської обл. Ф. 160. Оп. 1. Спр. 30. 23 арк.; Спр. 45. 16 арк.; Спр. 47. 17 арк., ін.
Published
2020-07-09
How to Cite
Havryliuk , O. (2020). Preservation of the Ukrainian Cultural Heritage in Poland in the Period between the Wars: Source Data . Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 238-242. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/365