History of studying the government policy for including the Southern Ukraine into the internal market of russian empire in pre-reform period

  • O. Skorokhod
Keywords: historiography, Southern Ukraine, pre-reform period, economic policy, market, trade, economy of Ukraine

Abstract

The article analyzes the scientific achievements of the problems of government policy on incorporation Ukrainian South to Empire‘s general economic organism in the sphere of domestic trade during the second half of the 18th century to the 1861. The analysis led to the conclusion that during almost 200 years, scientists have accumulated extensive factual material, summarized it and identified areas of scientific studies of the problem. Established that the problem is not treated the complex research.

References

1. Аксаков И.С. Исследование о торговле на украинских ярмарках. – СПб., 1858. – 383 с.
2. Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. – К., 1889. – 120 c.
3. Бачинський Ю. Україна irredenta. – Берлін: Видавництво української молоді, 1924. – 238 c.
4. Бобіна О.В. Історіографія історії України : Навчальний посібник / Олег Валерійович Бобіна. – Миколаїв, 2002. – 24 c.
5. Бойко А. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. – Запоріжжя, 1995. – 54 с.
6. Бойко А.В. Джерела з історії ярмарок Південної України останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ століття. – Запоріжжя, 2000. – 138 с.
7. Бойко А.В. Ярмаркова торгівля Південної України ост. чверті ХVІІІ – поч. ХІХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Випуск 7. – К.,1999. – С.33-39.
8. Букатевич Н. Чумацтво на Україні: історично-етнографічні нариси. – Одеса, 1928. – 95 с.
9. Ващенко В.П. Развитие капиталистической промышленности и торговли в городах Юга Украины в дореформенный период (конец XVIII в. – 1861 г.): Автореф. дис… канд. ист. наук. – Одесса, 1972. – 31 с.
10. Винар Б. Колоніялізм в Україні та інші праці. – Л., 2005. – 474 с.
11. Винар Б. Розвиток української легкої промисловості. – Денвер, 1955. – 30 c.
12. Винар Л. Наукова творчість Олександра Петровича Оглоблина // Український історик. – 1970. – №01-03 (25-27). – С.5-
32.
13. Волобуєв М. До проблеми української економіки //Більшовик України. – 1928. – № 2. – С.46-72.
14. Гальський К.Є. Торгівля і митна справа Запорозької Січі (друга половина XVI – 70-ті рр. XVIII ст.). – К., 2005. – 256 с.
15. Гедьо А.В. Повсякденне життя купецтва Півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст. в статистичних виданнях та працях ХІХ – початку ХХ ст. / А.В. Гедьо, А.В. Зєніна // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – № 4. – С. 7-16.
16. Гловінський Є. Совєтська концепція розвитку народнього господарства України // Український збірник. – 1957. – Кн.8. – С.69-74.
17. Гончарук Т.Г. Купцы Новиковы в дореволюционной Одессе // Історичне краєзнавство Одещини. Збірник матеріалів. – Одеса, 1995. – Вип. 6. – С. 30-35.
18. Гончарук Т.Г. З історії вивчення української економіки першої половини XIX ст. : Історіографічні нариси. – О., 1999. –
152 с.
19. Гончарук Т.Г. Підрядники у будівництві Одеси в кінці ХVШ ст. – І половині XIX ст. // Одесі-200. Матеріали міжнародної
науково-теоретичної конференції присвяченої 200-річчю міста. – Одеса, 1994. – Ч. I. – С. 18-20.
20. Гончарук Т.Г. Участь купецтва в одеському транзиті першої половини ХIХ ст.// Записки історичного факультету. – Вип.
11. – Одеса, 2001. – C. 250-253.
21. Гордуновський О.М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси, 2010. – 320 с.
22. Гордуновський О.М. Український хліб і його реалізація у ХVІІІ – на початку ХХ ст. (Нариси з історії та економіки) /
О.М. Гордуновський, О.І. Гуржій, О.П.Реєнт. – К., 2013. – 224 с.
23. Гордуновський О.М. Регіональна специфіка наповнення ринку зерна на Півдні України у ХІХ ст. (напрямки, засоби та обсяги). – Черкаси, 2009. – 64 с.
24. Гордуновський О.М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. Торгівля в Південній Україні організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.). ‒ К., 2017. ‒ 155 с.
25. Гордуновський О.М. Політика Російської імперії щодо розвитку митної системи та організації хлібної торгівлі на Півдні України у ХІХ ст. – Черкаси, 2009. – 36 с.
26. Гордуновський О.М. Чисельність, етнічний та соціальний склад учасників процесу формування ринку збіжжя на Півдні України у ХІХ ст. – Черкаси, 2009. – 96 с.
27. Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) – Кишинев, 1956. – 398 с.
28. Гросул Я.С. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812-1861). – Кишинев, 1967. – 203 с.
29. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. – К., 1954. – 451 с.
30. Гуржій І. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІІ ст. до 1861 р.). – К., 1962. – 196 с.
31. Гуржій І.О. Соціально-економічні зміни та розвиток постійної торгівлі в містах України кінця XVIII – першої половини XIX ст. // УІЖ. – 1959. – № 5. – С.40-52.
32. Гуржій О. Південна Україна в процесі розвитку хлібної торгівлі ХІХ ст.: історіографія / О. Гордуновський, О. Гуржій // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 20. – С. 354-381.
33. Гуржій О.І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. – К., 2004. – 82 с.
34. Гуржій О.І. Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1986. –№ 8. – С.17-28.
35. Демешко Ю.О. Участь купецтва в реалізації імперського управління в Південній Україні в дореформений період : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с.
36. Дихтяр, Г.А. Внутренняя торговля в дореволюционной России / Г.А. Дихтяр. – М., 1960. – 237 с.
37. Донік О.М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІ. – С. 154-168.
38. Донік О.М. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.). – К., 2008. – 271 с.
39. Донік О.М. Соціальний статус купецької верстви в підросійській Україні наприкінці XVIII – у XIX ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. – 2004. – №8. – C. 86–108.
40. Дружинин Н.М. Разложение феодально-крепостнической системы в изображении М.Н. Покровского // Дружинин Н.М. Избранные труды. Социально-экономическая история России. – Книга 2 : Социально-экономическая история России. – М., 1987. – 423 с.
41. Дружинина Е.И. В.И. Ленин о развитии капиталистических отношений в южных и юго-восточных районах Европейской России // Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма. – М., 1970. – С.375-397.
42. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 1959. – 280 с.
43. Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800-1825 гг. – М., 1970. – 384 с.
44. Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1860 гг. – М., 1981. – 216 с.
45. Ефименко А.Я. История Украинского народа. – Вып.2. – СПб.,1906.
46. Земський Ю.С. Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. / Ю.С. Земський, І.В. Свиноус, А.М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 10. – С.42-47.
47. Ігнатьєва Т.В. Торговельно-економічні зв‘язки Правобережної України наприкінці XVIII – 50-ті роки XIX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ігнатьєва Тетяна Володимирівна. – Чернівці, 2005. – 20 с.
48. Казьмирчук Г.Д. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХІХ століття / Г.Д. Казьмирчук, Т.М. Соловйова. – К., 1998. – 174 с.
49. Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя) / М. Кириченко. – Харків, 1931. – 172 с.
50. Ковальський А.В. Торгівля Південної України першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К. – Донецьк, 2001. – Вип.16. – С.188-195.
51. Ковальченко И. Всероссийский аграрный рынок ХVІІІ – начала ХІХ века. Опыт количественного анализа / И. Ковальченко, Л. Милов. – М., 1974. – 413 с.
52. Козирєв В. Запорізька спадщина Південної України останньої чверті XVIII – початку XIX ст. – Запоріжжя, 2006. – 417 c.
53. Кругляк Б.А. Ярмаркова торгівля на Україні в період капіталізму // УІЖ, 1974. – № 3. – С. 36-43.
54. Кругляк Б.А. Товарні біржі в Російській імперії // УІЖ, 1992. – № 2. – С. 58-63.
55. Лиман І. Історіографія історії Південної України: видання ―Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок‖ / Лиман Ігор, Константінова Вікторія // Чорноморська минувшина. – 2012. – №7. – С. 119-124.
56. Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України. – Львів, 1991. [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://uahistory.info/2012/02/02/_lisjakrudnickijj_rolja_ukrani_v_novtnjj_stor.html
57. Ляхов А.Основные черты социальных и экономических отношений в России в эпоху императора Александра І. – М., 1912. – 169 с.
58. Лященко П.Г. Очерки аграрной эволюции России : Т. 1. – СПб., 1908. – С.388-424.
59. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Херсонская губерния / Под ред. А.Шмидта. – Ч.І–ІІ. – СПб., 1863. – 595 с.
60. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Екатеринославская губерния / Под ред. В.Павловича. – СПб., 1862. – 236 с.
61. Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во второй половине ХVІІІ – первой половине ХІХ в. – Л., 1981. – 259 с.
62. Мірущенко О. Економічний розвиток Запорозьких Вольностей періоду Нової Січі. – К., 2015. – 216 с.
63. Мірущенко О.П. Економічна політика російського уряду на Запоріжжі періоду Нової Січі (1734 – 1775 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О.П. Мірущенко. – Запоріжжя, 2010. – 20 c.
64. Новицкий К.П. Ярмарки и их роль во внешней торговле России в первой половине ХІХ века // Сборник научных работ. Выпуск IV Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. – М., 1954. – Вып.5. – С.104-124.
65. Оглоблин О. Проблема схеми історії України XIX і XX століть (до 1917 року) // Український історик. – 1971. – №01-02 (29-30). – С.10.
66. Оглоблин А.П. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика. – К., 1925. – 232 с.
67. Оглоблін О. Проблема української економіки в науковій і громадській думці ХІХ – ХХ ст. // Червоний шлях. – 1928. – №9- 10. – С.165-179.
68. Орлик В.М., Гуржій О. І. Селяни України та їх оподаткування в XVII - середині XIX ст. – Біла Церква, 2012. – 278 с.
69. Орлик В. Іноземні переселенці й колоністи в податковій політиці Російської імперії у кінці XVIII – середині ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Випуск 23. – К., 2007. – С.148-156.
70. Орлик В.М. Регіональні особливості податкової політики уряду російської імперії в дореформений період: проблеми методології дослідження // Гуржіївські історичні читання. – 2011. – Вип. 4. – С. 281-283.
71. Орлик В. Податковий тиск на торгівельно-промислове населення Російської імперії та реформа Єгора Канкріна 1824 р. // Вісник податкової служби України. – 2008. – Вип.9. – С.74-76.
72. Орлик В.М. Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських ґуберніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 187-195.
73. Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період. – Кіровоград, 2007. – 631 с.
74. Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР. – М., 1954. – 554 с.
75. Полонська-Василенко Н. Історія України : У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 4-те вид., стереотип. – К., 2002. – 608 с. (Репринтне відтворення видання: Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Мюнхен, 1972 – 1976).
76. Посунько О.М. Судові матеріали Катеринославської губернії як джерело до історії купецтва останньої чверті XVIІI ст. // Історія торгівлі, податків та мита. - 2015. - № 1. - С. 112–119.
77. Решетченко Д.В. Хлібна торгівля Правобережної України (1796-1853 рр.) : автореф. дис. на здоб. Наук. ступ. Канд. іст. наук 07.00.01 ―Історія України‖. – К., 2009. – 20 с.
78. Рожкова М.К. К вопросу о значении ярмарок во внутренней торговле дореформенной России (первая половина ХІХ в.) // Исторические записки. – 1955. – Т.54. – С.300-301.
79. Рубинштейн Н.Л. Русская ярмарка ХVIII в. // Ученые записки Московского областного института им. Н.К. Крупской. – М.,1939. – Вып. 1. – С.5-28.
80. Рубинштейн Н.Л. Территориальное разделение труда и развитие всероссийского рынка // Из истории рабочего класса и революционного движения. – М., 1958. – С.88-100.
81. Савченко І.В. Адміністративно-територіальний устрій і розвиток торгівлі Південної України в останній чверті XVIII ст. // Записки історичного факультету Одеського національного університету. – 2006. – Вип.17. – С.174-180.
82. Секиринский С.А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале XX вв.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – Львов, 1974. – 33 с.
83. Сигида Г.А. Основні форми торговельної діяльності купецтва Півдня України упродовж першої половини ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – вип. XXVIII. – С.56-60.
84. Сигида Г.А. Роль зовнішньої політики Російської імперії в процесі формування купецтва Південної України в першій половині ХІХ ст. // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України:
зб. наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.). – Запоріжжя, 2005. – С. 163-166.
85. Скальковский А. Ярманки, или сухопутные рынки Новороссийского края. – СПб., 1855. – 78 с.
86. Слабєєв І.С. З історії первісного нагромадження капіталу на Україні (Чумацький промисел і його роль у соціальноекономічному розвитку України ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.). – К., 1964. – 140 с.
87. Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. – Харків, 1925. – Т. 1. – 320 с.
88. Слабченко М. [Рецензія] Проф. Оглоблин А.П. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика. Г.И.У. 1925 // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – 1926. – Кн. VІІ – VІІІ (1926).
89. Соколов Г.И. Историческая и статистическая записка о военном городе Елисаветграде // Записки Одесского общества
истории и древностей. – Т. 2. – 1848. – С.386-395.
90. Сокур Ю. Правові основи торговельно-транспортного підприємництва в Україні (на матеріалах чумацького промислу XVII – XIX ст.). – К., 2009. – 202 с.
91. Сокур Ю.В. Правові основи торговельно-транспортного підприємництва в Україні (на матеріалах чумацького промислу XVII – XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – К., 2011. – 16 с.
92. Стрішенець О.М. Товарне виробництво і торгівля в Україні (друга половина XVII – кінець XVIII століття) / Монографія. – Чернівці, 2009 – 304 с.
93. Струве П. Крепостное хозяйство. – СПб., 1913. – 340 с.
94. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом у ХVІІІ ст. // Історичний географічний збірник. – Б.м., 1928. – Вип. 2. – С. 1–48.
95. Тищенко М.Ф. Про участь Лівобережної України в зовнішній торгівлі Росії у ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1963. - №6. – С.105-107.
96. Томулець В.М. Реалізація товарів з України та інших губерній Росії на бессарабському ринку (1812–1868 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. статей. – Чернівці, 2002. – Т. 9. – С. 97–116.
97. Томулець В.М. Роль і значення торгівлі у становленні і розширенні економічних зв‘язків Бессарабії з українськими губерніями (1812–1868 рр.) // УІЖ. – 2005. – Вип.5. – С.18-28.
98. Томулець В.М. Торгові зв‘язки Бессарабії з Україною в 1812–1830 рр. // УІЖ, 1987. – № 6. – С. 78–85.
99. Хромов П.А. Очерки экономики феодализма в России. – М.,1957. – 367 с.
100. Шершун Т.М.Еволюція правового становища купецького стану Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX ст. // Інтелігенція і влада. - 2004. - Вип. 3. - С.72-79.
101. Шершун Т.М.Купецтво Херсонської губернії в кінці XVIII-першiй половині Х1Х ст.: Історія вивчення // Записки історичного факультету . – 2005 . – Вип.16 . – С.89-99.
102. Шиханов Р.Б. Біржі в ринковій інфраструктурі Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Нова парадигма. – Випуск 1. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – С.14-17.
103. Шиханов Р.Б. Південноукраїнські біржі в системі регулювання біржової діяльності Російської імперії // Записки науководослідної лабораторії історії Південної України. Південна Україна XVIII-XIX століть. – Випуск 2. – Запоріжжя, 1996. – С. 139-149.
104. Шиханов Р.Б. Становлення біржової торгівлі у Південній Україні (кінця ХVІІІ – ХІХ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – Запоріжжя, 1996. – Вип.1. – C.92-94
105. Шульга І.Г. З історії економічних і культурних зв‘язків Закарпаття з іншими українськими землями і Росією наприкінці
ХVІІІ - у першій половині XІX cт. // УІЖ. – 1965. – Вип.6. – С.63.
106. Шульга І.Г. З історії економічних зв‘язків України з Молдавією у другій половині ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1975. – №6. – С.99-102.
107. Эварницкий Д. История запорожских казаков. – М., 1900. – Т.1. – 688 с.
108. Яснопольский Н. Экономическая будущность Юга России и современная его отсталость // Отечественные записки. –
1871. - №7. – С.75-79.
Published
2020-07-09
How to Cite
Skorokhod , O. (2020). History of studying the government policy for including the Southern Ukraine into the internal market of russian empire in pre-reform period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 220-229. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/362