Traditional hospitality of Ukrainians and its meaning for tourism development

  • N. Voitovych
  • O. Hrymak
Keywords: hospitality, guest, traditional culture, tourism

Abstract

Distinct feature of Ukrainians‘ national character is hospitality accented on its traditional aspects, which in rudimental form is preserved today were analyzed in this article. Author believes that exploration of hospitality traditions is necessary, first of all, for those, who organize tourism business and research it. Recipes of ancient hospitality did not lose its practical entity, moreover – they should be an important ―brick‖ for leisure industry modern technologies development.

References

1. Божко Л. Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) / Божко Любов Дмитрівна // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – 2016. – Вип. 1(6). – С. 11-20.
2. Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки / А. К. Байбурин, А.Л. Топорков. – Ленинград, 1990. – 165 с.
3. Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації / Лідія Артюх // Народна творчість та етнографія. - 2010. – № 3. - С.64-71.
4. Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі: навч. пос. / В.А.Русавська. − Київ, 2015. – 280 с.
5. Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності / Ірина Тарасюк // Народознавчі зошити. – 2010. - №5-6. – С. 543-554.
6. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності / Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 148 с.
7. Макушев В. Сказания иностранцев о быте и нравах славян: Рассуждение Викентия Макушева / Викентий Макушев. – СПб., 1861. – 178 с.
8. Повчання Володимира Мономаха // Історія української культури : зб. матеріалів: документація / уклад. [В. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.] ; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – Київ, Вища школа, 2000. – С. 59–64.
9. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій / А. Пономарьов. – Київ, Либідь, 1994. – 317 с.
10. Глушко М. Походження ―полазника‖ як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція) / Михайло Глушко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 84-85.
11. Білинський П. О уживаню парних купелів у народів славянских. Причинок до історії культури / П. Білинський. – Тернопіль, 1896. – 47 с.
12. Польові етнографічні матеріали до теми ―Народна демонологія Бойківщини‖, зафіксовані у Сколівському р-ні Львівської обл. // Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 216-Е, арк. 1–9.
13. Польові етнографічні матеріали до теми ―Народна демонологія Бойківщини‖, зафіксовані у Богородчанському р-ні Івано-Франківської обл. // Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 214-Е, арк. 1–20.
14. Полное собрание русских летописей. – Ленинград, 1926-1928. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – Вып. 1. – 379 с.
15. Шевченко Т.Г. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ, 2003. – 344 с.
16. Седакова О. А. Погребальная обрядность восточных и южных славян. Поетика обряда / О. А. Седакова. – М. : Индрик, 2004. – 320 с.
17. Агапкина Т. А. Гость / Т. А. Агапкина, Л. Г. Невская // Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / под общей ред. Н. И. Толстого. – Москва : Международные отношения, 1995. – Т. 1 : А–Г. – С. 531‒533.
18. Польові етнографічні матеріали до теми ―Народна демонологія Бойківщини‖, зафіксовані у Старосамбірському р-ні Львівської обл // Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. – Ф. 119, оп. 17, спр. 208-Е, арк. 1–8.
19. Артюх Л. Поминальні страви на Поліссі (народний етикет) / Л. Артюх // Полісся України : матер. істор.-етногр. дослід. – Львів : ІН НАН України, 1997. – Вип. 1 : Київське Полісся. 1994. – С. 313‒318.
Published
2020-07-09
How to Cite
Voitovych , N., & Hrymak , O. (2020). Traditional hospitality of Ukrainians and its meaning for tourism development. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 198-200. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/357