Features of administrative-territorial structure of the South of Ukraine under the German civilian administration 1941 – 1944

  • О. В. Тішин
Keywords: gebit, general district, the new order, reichskommissariat

Abstract

In the article the peculiarities of the administrative-territorial structure of the South-Eastern regions of Ukraine under the German civilian administration in the context of the Nazi ―new orer‖ in Europe are analyzed. It is paid attention to the fact that the peculiarities of the administrative-territorial structure, which were formed in the South-Eastern regions of Ukraine caused by a common military-strategic situation (proхimity of the Eastern front actually resulted in a dual reporting data fields of civil and military authority at the initial stage of the occupation), to a large concentration of demographic and industrial resources in the largest cities (because 4 of the 5 ―urban‖ kreisgebiet was located in the South of Ukraine), the desire to use already established models administractiveterritorial division, formed on the pre-revolutionary Russian (delineation of the general districts in the former administrative borders of the three pre-revolutionary provinces of Ekaterinoslav, Taurida and Kherson) and the pre-war Soviet authorities (the preservation of the Soviet zoning), as well as future plans to colonize them (through this office of the South Ukrainian general districts was entrusted to the representatives of the party and managerial elite of the Third Reich).

References

1. Лисенко О. Окупаційний режим на Україні у 1941 – 1943 рр.: адміністративний аспект / О. Лисенко, В. Нестеренко // Архіви окупації. 1941 – 1944 рр. – К.: Вид. дім ―Києво-Могилянська академія‖, 2006. – С. 762 – 769.
2. Левченко Ю. І. Управлінський апарат німецьких адміністративно-територіальних одиниць України під час окупації 1941 – 1944 рр. / Ю. І. Левченко // Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2011. – Вип. 27. – С. 154 – 164.
3. Левченко Ю. І. Утвердження адміністративно-територіального поділу під час окупації 1941 – 1942 рр./ Ю. І. Левченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 38 – 46.
4. Рекотов П.В. Органи управління на окупованій території України (1941 – 1944 рр.) / П. В. Рекотов // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – C. 91 – 101.
5. Гончаренко О. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату ―Україна‖: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941 – 1944 рр.): монографія / О. М. Гончаренко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 600 с.
6. Мельнічук Л. В. Функціонування органів місцевого управління окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату ―Укпаїна‖ (1941 – 1944 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Мельнічук. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с.
7. Орлянський В. С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 – 1943 рр.): Монографія / В. С. Орлянський, О. С. Тедеєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 332 с.
8. Сугацька Н. В. Місцева адміністрація та самоуправління на Півдні України в часи нацистської окупації краю (1941 – 1944 рр.) в контексті подій Холокосту / Н. В. Сугацька // Південний архів (історичні науки). – Херсон, 2005. – Вип. ХХ. – С. 148 – 153.
9. Сугацька Н. В. Створення місцевої адміністрації та органів місцевого самоврядування на Півдні України в часи нацистської окупації краю / Н. В. Сугацька // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / Під редакцією В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во ―Іліон‖, 2008. – С. 143 – 145.
10. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945: Докум. и матер.: в 3-х т. – Т. 1.: Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942). – К.: Наук. думка, 1980. – 556 с.
11. Слободянюк М. А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни / Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. – Д.: ВКФ ―Оксамит-Текс‖, 2004. – 294 с.
12. Запорізький рахунок Великій війні. 1939 – 1945 / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко, О. Ф. Штейнле, В. С. Орлянський [та ін.]; Ф. Г. Турченко (наук. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 416 с.
13. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 3206 Рейхскомісаріат України, м. Рівне. – Оп. 1. – Спр. 76.
14. Загорулько М. М. Крах экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР / М. М. Загорулько, А. Ф. Юденков. – М., ―Экономика‖, 1970. – 270 с.
15. Нестеренко В. А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01/ В. А. Нестеренко. – К., 2005. – 307 с.
16. Семиряга М. И. Немецко-фашистская политика национального порабощения в оккупированных странах Западной и Северной Европы / Михаил Иванович Семиряга. – М.: Наука, 1980. – 239 с.
17. Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941 – 1944) / Норберт Мюллер. – М.: Воениздат, 1974. – 387 с.
18. Романько О. В. Устрій окупаційної влади на території Криму у період Другої світової війни (1941 – 1944) / О. В. Романько. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/LiberUA/978-966-413-261-6/12.pdf. – Дата доступу: 10.09.2016. – Назва з титулу екрану.
19. Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941 – 1944 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Левченко Юрій Іванович. – Київ, 2015. – 319 с.
20. Главацький М. В. Гебітскомісаріати в системі адміністративно-територіального поділу, правової та господарської діяльності окупаційної влади 1941 – 1944 рр. (на прикладі генеральної області ―Київ‖) / М. В. Главацький. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ltkp/2012_69/ist/ist23.pdf. – Дата доступу: 10.09.2016. – Назва з титулу екрану.
21. Державний архів Запорізької області. – Ф. Р – 1435. – Оп. 1 – Спр. 88.
22. Нове Запоріжжя. –1941. – 19 листопада.
Published
2020-07-09
How to Cite
Тішин, О. В. (2020). Features of administrative-territorial structure of the South of Ukraine under the German civilian administration 1941 – 1944. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 154-160. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/349