ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СТАЛІНІЗМУ ТА “ТІНІЗАЦІЯ” РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • О. Ф. Штейнле
Keywords: command-administrative economy, plan, informal practices, second economy

Abstract

Розкривається зв‘язок між особливостями радянської економічної моделі, створеної Сталіним, та поширенням неформальних практик в СРСР. Висвітлюються головні фактори, що вели до ―тінізації‖: висока залежність економічних процесів від рішень політичного керівництва країни, дефіцит товарів та послуг, проблема мотивації. Обґрунтовується теза про масове розповсюдження в пізньорадянському суспільстві цінностей та практик, відмінних від офіційно декларованих.

References

1. Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Мартін Маля, пер. з англ. А.Д. Гриценка, П.С. Насади, З.І. Клещенко, В.П. Павленка. – К. : Мегатайп, 2000. – 608 с.
2. Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі / С. Кульчицький. – Книга 1. – К. : Темпора, 2013. – 504 с.
3. Грегори П. Политическая экономия сталинизма / Пол Грегори. – 2-е изд. – М. : Росспэн, 2008. – 400 с.
4. Попов Г.Х. С точки зрения экономиста / Г.Х. Попов // Наука и жизнь. – 1987. – №4. – С.54-65.
5. Хлевнюк О.В. Советская экономическая политика на рубеже 1940-1950-х годов и ―дело Госплана‖ / О.В. Хлевнюк // Отечественная история. – 2001. – №3. – С.77-89.
6. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. Р-2. – Оп.7. – Спр.836. – Арк.17.
7. Ольсевич Ю., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования СССР / Ю. Ольсевич, П. Грегори. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000. – 159 с.
8. Клинова М.А. Уровень жизни городского населения РСФСР (1946-1991 гг.) в отечественной историографии / М.А.Клинова ; [науч. ред. А.В. Трофимов]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2014. – 353 с.
9. Осокина Е. За фасадом ―сталинского изобилия‖: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации (1927-1941) / Елена Осокина. – М. : РОССПЭН, 1999. – 268 с.
10. Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя: Колективна монографія / Відп. ред. С.В. Кульчицький – К. : Інститут історії України НАН України, 2012. – 786 с.
11. Лебина Н. Cоветская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю / Наталия Лебина. – М. : Новое литературное обозрение, 2015. – 488 с.
12. Лаас Н. Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи ―застою‖ (1965-1985 рр.) / Лаас Наталія // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2011. – Вип.16. – С.175-192.
13. Ленин В. Полное собрание сочинений / В. Ленин. – Т.40. – М. : Политиздат, 1974. – 506 с.
14. Економічна історія України : Історико-економічне дослідження: в 2 т. / НАН України. Інcтитут історії України. – К. : НікаЦентр, 2011. – Т. 2. – 608 с.
15. Кубальський О.Н. Герой Соціалістичної Праці [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : Наукова думка, 2004. – 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Geroy_soc_praci
16. Шмелев Н., Попов В. На переломе: перестройка экономики СССР / Н. Шмелев, В. Попов. – М. : АПН, 1989. – 400 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Штейнле, О. Ф. (2020). ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СТАЛІНІЗМУ ТА “ТІНІЗАЦІЯ” РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 141-144. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/346

Most read articles by the same author(s)