The state protection bodies of the White movement and Ukrainian cultural organizations in the South Ukraine (1918-1920)

  • Yu. Bilai
Keywords: Enlightenment, White movement, counterintelligence, the White Guards, the state protection bodies

Abstract

The author is considering the issue the confrontation of the state protection bodies of the White movement in the South Ukraine with Ukrainian patriotic cultural and educational organizations. The state protection bodies of the White movement were one of the tools of struggle against the Ukrainian national revival. Researcher focuses of the attention on efforts of counterintelligence and State Guard of Denikin regime to destroy the Ukrainian organizations by any way and counterintelligence were applied all of the tools of the state protection bodies.

References

1. Бойко О. Денікінський режим на Українських землях: державний Устрій, соціально-економічна і національна політика [Електронний ресурс] / О.Бойко – Режим доступу – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28221/06-Boyko.pdf?sequence=1
2. Державний архів Донецької області (ДАДО) – Ф. Р-128.– Оп. 2. – Спр.2. ―Телеграми розвідвідділам, комендантам станцій, про військові замовлення, співробітників розвідувальних пунктів, продовольче постачання, обмундирування Добровольчої армії, масові захворювання робочих військовополонених. – 1.05. – 1. 12. 1919.‖ – арк.35
3. ДАДО. – ―Листовок, хранящиеся в государственном архиве Донецкой области‖ – 1874 арк.
4. Державний архів Одеської області – Український козак. – 1919. – 9 жовтня.
5. Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1919 – ноябрь 1920 г. / П.Н. Врангель – Мн.: Харвест, 2003. – 384 с.
6. Кирмель Н.С. Деятельность разведки белогвардейских правительств и армий в годы Гражданской войны в России (1918 – 1922 гг.) / Н.С. Кирмель. – М.: ВУ, 2008. – 162 с.
7. Кулаков В.В., Каширина Е.А. Внешняя и внутренняя политика белого режима на Юге России (1918 – 1920 гг.) [Електронний ресурс] / В.В. Кулаков, Е.А. Каширина – Режим доступу – http://kguki.com/content/cms/files/4879.pdf
8. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр. / І. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 608 с.
9. Потрясов И.П. Советская разведка в годы Гражданской войны и интервенции/ И.П. Потрясов – М.: Труды Военнополитической академии им. В.И. Ленина, 1939. – 140 с.
10. Токовило О.В. Діяльність товариства ―Просвіта‖ [Електронний ресурс] / О.В. Токовило – Режим доступу – http://krai.lib.kherson.ua/kherson.htm
11. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921/ О.І. Удовиченко. – К.: Україна, 1995. – 206 с.
12. Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 5 т. / А.И. Деникин. – Париж: Изд. Я. Поволоцкого, 1921. – . – Т.5. Вып.1. – 202 с.
13. Великая Россия. – 1919. – 15 (28) августа
14. Промінь. – 1919. – 13 (26) жовтня.
15. Рідне слово. – 1919. –11 серпня.
16. Турченко Г. Ф. Південноукраїнський регіон в контексті національної політики уряду генерала Денікіна / Г. Ф. Турченко // Культура народов Причерноморья / Г.Ф. Турченко. – Симферополь, 2004. – С. 163–170.
17. Кин Д. Деникинщина / Д. Кин. – Ленинград: ИСТПАРТ ЦК ВКП(б), 1927. – 275 с.
18. Крупинина В. А. Украина в программе государственного строительства П. Врангеля [Електронний ресурс] / В. А. Крупинина. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-1920-god14.html#bookmark18.
19. Алтабаева Е. Б. Смутное время: Севастополь в 1917 - 1920 гг. / Е. Б. Алтабаева. – Севастополь: Телескоп, 2004. – 384 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Bilai, Y. (2020). The state protection bodies of the White movement and Ukrainian cultural organizations in the South Ukraine (1918-1920). Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 114-117. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/340