The regional regulatory bodies of education of Kharkiv Governorate activities in the field of school Ukrainization (March 1917 – April 1918)

  • D. Tsepkov
Keywords: zemstvo, ukrainization, Central Rada, teacher‘s council, education, self-government

Abstract

In this article the creation of the Ukrainian school by the regional regulatory bodies of education in the Kharkiv Governorate in the period of Central Rada was considered. The creation effective local administration of the education by the Central government for Ukrainization of education was discovered. The main factors that hindered this process were analyzed.

References

1. Ясницький Г.І. Розвиток народної освіти на Україні(1921 – 1932 рр.) / Г.І.Ясницький. – К.,1965. – 256 с.
2. Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури(1917-1920 рр.)/ І.Д. Золотоверхий – К.: Акад.наук УРСР, 1961. – 424с.
3. Боровик А.М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.) / А.М. Боровик. – Чернігів, 2008. – 368 с.
4. Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект: Монографія / І.Г. Передерій. – Полтава: Видавництво ПолітНТУ, 2009. – 160 с.
5. Розовик Д.Ф. Формування української шкільної освіти в Харківській губернії (1917 – 1920 рр.) / Д. Розовик // Вісник КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К.,2010. -№ 100. – С.50-52.
6. Сорочан Н.А. Діяльність Харківського губернського земства у справі управління освітою і культурою за часів українських національних урядів (березень 1917 року – грудень 1918 року) / Н.А.Сорочан // Збірник наукових праць ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. Серія ―Історія та географія‖. – Х.:Майдан, 2011. - №40. – С.100-104.
7. Маньківська Т.О. Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917-1918 роках / Т.О.Маньківська // Наука. Релігія. Суспільство. – 2012. - №4. – С.41-45.
8. Сорочан Н.А. Ліквідація Харківського навчального округу в Україні у 1917-1919 роках / Н.А.Сорочан // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія ―Історія та географія‖. – Х.:Майдан, 2012. - №45. – С.110-113
9. Жуков С. М. Система управління мережею земських шкіл у Харківській губернії (1865 – 1919 рр.)/ С. М. Жуков // Вісник НТУ ―ХПІ‖. – Харків, 2014. - № 25 (1068). – С. 29-37.
10. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу/М.С. Грушевський. – К., 1991. – 45 с.
11. Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО). – Ф. 2201. - Оп. 1. - Спр. 963. – 43 арк.
12. Державний архів Харківської області (далі - ДАХО). – Ф. 304. –Оп.1. - Спр.3062. – 115 арк.
13. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. / Упоряд. Верстюк В. Ф. (керівник) та ін. – К. : Наукова думка, 1996. – 589 с.
14. Кудлай О. Б. Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–ІV сесій. Документи. (Квітень-жовтень 1917 р.) / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. НАН України. Інститут історії України. – К.:Інститут історії України, 2015. – 222 с.
15. Рідне слово. – 1917. – 29 квітня – 4 с.
16. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 – 29 квітня 1918 р. / упоряд. Верстюк В. Ф. (керівник) та ін. – К. : Наукова думка, 1997. – 422 с.
17. ДАХО.- Ф.304. –Оп.1. –Спр.3068. – 158 арк.
18. ДАХО.- Ф.304. –Оп.1. –Спр.3069. – 152 арк.
19. ДАХО.- Ф.304. –Оп.1. –Спр.3067. – 162 арк.
20. Русова С. Біжуче життя й школа. На день реформи шкільної округи / С. Русова // ВУШ. - №3-4. – С.178
21. Дорошкевич О. Сценки з життя // ВУШ. – К., 1917. №3-4 – С.180-182
22. ЦДАВО. – Ф. 2201. – Оп. 1. - Спр. 953. – 59 арк.
23. ДАХО. – Ф. 304. –Оп.1. – Спр.3071. – 163 арк.
24. ЦДАВО. – Ф. 2201. - Оп. 2. - Спр. 238. – 300 арк.
25. ДАХО. – Ф.306. –Оп.1. - Спр.5. – 211 арк.
26. Нова громада. – 1918. – 3 червня. – 4 с.
27. Шевельов Ю. В. ―Я, мені, мене... (і довкруги)‖. Спогади. У двох томах. [Електронний ресурс] / Ю.В.Шевельов //Харків - Нью-Йорк, 2001. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://chtyvo.org.ua/authors/Sheveliov_Yurii/Ya_mene_mene_i_dovkruhy_Spohady.doc
Published
2017-12-19
How to Cite
Tsepkov , D. (2017). The regional regulatory bodies of education of Kharkiv Governorate activities in the field of school Ukrainization (March 1917 – April 1918). Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 88-91. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/336