“I will lead her to wisdom!”: Marriage ideals and strategies among ukrainophiles of Dnieper Ukraine during second half of the nineteenth century

  • А. Nikitenko
Keywords: ukrainophiles, marriage, matrimonial conduct, marriage ideals, fictitious marriage

Abstract

The article deals with views on marriage and marriage strategies of ukrainophiles in the late nineteenth century. On the basis of narrative sources: memoirs, epistolary, literature identified features of male and female partner vision. Also considered role of ideological convictions, tested tactics matrimonial behavior in these aspects

References

1. Пушкарева Н. Л. ―История повседневности‖ и ―история частной жизни‖: содержание и соотношение понятий / Н. Л. Пушкарева // Социальная история. – 2004. – М., 2004. – С. 93.
2. Нахлік Є. Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша / Є. Нахлік. – К.: Український письменник, 2006. – 366 с.
3. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: біографічно-культурологічне дослідження; з додатком невідомого листування / Є. Нахлік. О. Нахлік – Львів, 2009 – 319 с.
4. Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930 / Р. Стайтс. – М.: РОСПЭН, 2004. – 616 с.
5. Пиетров-Эннкер Б. ―Новые люди‖ России: развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции / Б. Пиетров-Эннкер / пер. с нем. – М.: РГГУ, 2005. – 444 с.
6. Пономарева В. В. Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. XVIII – начало ХХ века/ В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. – М.: ООО ―ТИД – Русское слово – РС‖, 2008. – 320 с.
7. Экштут С. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века / С. Экштут. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 428 с.
8. Світленко С. І. Народництво в Україні 60 – 80-х років XIX століття: теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С. І. Світленко – Д.: Вид-во Навчальна книга, 1999. – 239 с.
9. Нечуй-Левицький І. С. Хмари / І. С. Нечуй-Левицький. – К.: ―Веселка‖, 1993. – 375 с.
10. Русова С. Мої спомини (1861–1879) / С. Русова // За сто літ. Матеріали з громадського та літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття / ред. акад. М. Грушевського. – Кн. 2. – К., 1928. – С. 135–175.
11. Листи М. Драгоманова до рідних // Невідомий Драгоманов // Хроніка 2000 / ред. кол.: Ю. Буряк (гол. ред.) та ін. – К.: 2009. – Вип. 79. – С. 335–462.
12. Веременко В. А. Супружеские отношения в дворянских семьях России во второй половине ХІХ – начале ХХ века: этапы эволюции / В. А. Веременко // Социальная история. – СПб: Алетейя, 2008. – С. 47–66.
13. Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. / В. Короткий, В. Ульяновський. – К.: Заповіт, 1998. – С. 15–142.
14. Мельник-Антонович К. Коментар до мемуарів В. Б. Антоновича / К. Мельник- Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський. – К.: Заповіт, 1997. – Т. 1. – С. 191–202.
15. Драч О. О. Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти / О. О. Драч // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – № 18 – К., 2011. – C. 223–230.
16. Старицкий М. Повести и рассказы / М. Старицкий. – К.: Дніпро, 1986. – 436 с.
17. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.. Вернадського НАН України. Відділ рукописів (далі – ІР НБУ НАНУ. ВР), ф. І., спр. 48003, 83 арк.
18. ІР НБУ НАНУ. ВР, ф. І, спр. 47562, 2 арк.
19. Єгунова-Щербина С. Одеська громада кінця 1870-х років / С. Єгунова-Щербина // За сто літ. Матеріали з громадського та літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття / ред. акад. М. Грушевського. – Кн. 2. – К., 1928. – С. 189–199.
20. Архів Драгоманова / упоряд. Г. Лазаревський. – Варшава, 1938. – Т. 1. Листування Київської Старої громади з М. Драгомановим (1870–1895 рр.). – 446 с.
21. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології (далі – ІЛ НАНУ. ВРФТ), ф. 238, спр. 9, 2 арк.
22. ІР НБУ НАНУ. ВР, ф. 66, спр. 527, 2 арк.
23. Берло Г. З минулого. Баришпільський пансіон і П. П. Чубинський / Г. Берло // Україна. – 1927. – Кн. 3. – С. 110–113.
24. ІР НБУ НАНУ. ВР, ф ІІІ, спр. 62402, 2 арк.
25. Кониський О. Я. Оповідання. Повісті. Поетичні твори / О. Я. Кониський. – К.: Наук. думка, 1990. – 641 с.
26. Конисская М. Старые фотографии / М. Конисская // Новый мир. – 1994. – № 3. – С. 73–91.
27. ІЛ НАНУ. ВРФТ, ф. 77, спр. 124, 2 арк.
28. Богданович Т. Любовь людей шестидесятых годов / Т. Богданович. – Л.: Academia, 1929. – 448 с.
29. ІР НБУ НАНУ. ВР, ф 88, спр. 25, 2 арк.
30. Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня: сторінки життя і наукової діяльності. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с.
31. Мищенко Л. З минулого століття (спомини) / Л. Мищенко // За сто літ. Матеріали з громадського та літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття / ред. акад. М. Грушевського. – Кн. 4. – К., 1929. – С. 106–160.
32. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907): документально-художнє видання / передмова: В. Шевчук. – К.: Темпора, 2003. – 416 с.
33. Пчілка Олена. Микола Лисенко. Спогади й думки. / Олена Пчілка // М. В. Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О. Лисенко. – К.: ―Музична Україна‖, 1968. – С. 63–182.
Published
2017-12-19
How to Cite
Nikitenko А. (2017). “I will lead her to wisdom!”: Marriage ideals and strategies among ukrainophiles of Dnieper Ukraine during second half of the nineteenth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 51-56. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/326