СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ (ХVІІІ-ХІХ ст.)

  • O. Cherkashina

Abstract

У статті розглядаються питання становлення духовної освіти на Поділлі ХVІІІ-ХІХ ст. Доведено, що поширенню освітніх духовних закладів в регіоні сприяла активна діяльність польського католицького духовенства, що будували і відкривали на власні кошти приходські училища, духовні семінарії, гімназії, єпархіальні училища тощо і тим самим заклали міцні підвалини освіти на Поділлі.

References

1. Гнатишина Л. З історії освітньої діяльності монастирів Поділля‖; Я. Демченко. Внесок поляків у розвиток освіти на Поділлі ХVІІІ-ХІХ ст.; В. Перерва. Польський фактор у церковно-шкільній ―революції‖ на Поділлі в пореформену добу (друга половина ХІХ-ХХ ст.); Вороліс М. і Вороліс О. Освітній та культурний розвиток Поділля в ХІХ ст. // Матеріали
ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції ―Освіта на Поділлі: минуле і сьогодення‖. До 100-річчя заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (20-21 жовтня 2011 року). – Вінниця, 2011. – 416 с.
2. Лисий А. Нариси Подільської (Вінницько-Браїлівської) Єпархії. – Вінниця, 1995. – 120 с.
3. Удод О. П. Початкова освіта на Поділлі наприкінці ХVІІІ-першій половині ХІХ ст. // Тези доповідей сьомої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1986. – с. 90.
4. Іванов В. Ф. Співацька освіта в Україні Х-ХVІІІ ст. – К. : ―Вища школа‖, 1992. – 71 с. : іл.
5. Українське мистецтво у полікультурному просторі. За ред.. доктора пед.. наук, проф.. О.П. Рудницької. / Навчальний посібник. – К. : ―ЕксОб‖, 2000. – 208 с.
6. Город Каменец-Подольскій. Историческое описание Священника Е.Сецинскаго. – Кіев, 1895.
7. Янчук М. М. Освітній процес у початкових церковних школах ХІХ ст.; Кукуруза А. В. Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ–на початку ХХ ст. : статистичні виміри. // Наукові записки. Серія: Історія. – Вип. ХХІV. – Зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ ―Нілан-ЛТД‖, 2016. – 364 с.
8. Подолія. Историческое описание. – СПб. : Тип. Высочайше утв. Т-ва ―Общественная польза‖, 1891. – 264 с.
9. Энциклопедический словарь. Том ХХVІІ. Репина-Рясское. Росія.– С.-Петербург, 1899. 10. ДАВО (Державний архів Вінницької області). – Ф. 844. – Оп. 1. – Спр. 174.
11. Виннице-Браиловский монстырь и его святыни. Составил священник Игнатий Лотоцкий. – Немиров, 1900. – 62 с.
12. Гигиена голоса. Для артистов, учителей, учеников и любителей пения, ораторов и проповедников. Составил М. Н. Глубоковский (с 16 рисунками в тексте). – Издание второе. – Москва, 1890. – 155 с.
13. Практическое руководство для начинающего учителя-регента. Составил учитель пения Яросл. духовной семінарии свящ. Зиновьев. – Москва, 1904. – 121 с.
Published
2017-12-19
How to Cite
Cherkashina , O. (2017). СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ (ХVІІІ-ХІХ ст.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 33-36. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/322