Collective experiments as harbingers of the appearance of domestic collective farm research work in 30-ies of XX century

  • S. Kovalenko
Keywords: history of science, agricultural research work, collective experiences, research institutions, collective farm research work, Ukraine

Abstract

The author considered the collective experiences in the second half of the nineteenth – early twentieth century as prerequisites of the appearance domestic collective farm research work in the 30-s of the twentieth century. The article focuses on the research work of various types of agricultural research institutions: experimental farms, experimental fields, experimental areas, experimental stations, demonstration farms. The research is based on a study of material of scientific literature, as well as reference and periodicals, using the historical methods, analysis and synthesis.

References

1. Вергунов В. А. Від Української академії аграрних наук до статусу Національної / В. А. Вергунов // Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування : організаційний аспект / В. А. Вергунов; ННСГБ НААН. – К. : Аграр. наука, 2012. – С. 220–228.
2. Про організацію колгоспних хат-лабораторій: Постанова Наркомземсправ УСРР ғ 165 від 16 квітня 1934 р. // Бюлетень Народного Комісаріату земельних справ УСРР. – 1934. – ғ 8, (30 квіт.). – С 4; Про організацію та роботу хатлабораторій: Постанова Народного Комісаріату Земельних Справ УСРР ғ 188 від 29 квітня 1934 р. // Бюлетень Народного Комісаріату земельних справ УСРР. – 1934. – ғ 8, (30 квіт.). – С. 7.
3. Менделеев Д. И. Программа сельскохозяйственных опытов, предпринимаемых при содействии Вольного экономического общества на 1867 г. / Д. И. Менделеев // Труды Вольного экономического общества. – 1866. – Т. 4, вып. 2. – С. 170–191.
4. Минеев В. Г. История агрохимии и методологии агрохимических исследований / В. Г. Минеев, Л. А. Лебедева ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак-т почвоведения. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2003. – С. 66–70.
5. Данилов С. И. Опытное дело в СССР. Как построено опытное дело в СССР / С. И. Данилов // Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия. – Т. VI : Земледелие; под ред. Н. К. Борисова. – М., Л., 1927. – С. 1–30.
6. Вергунов В.А. Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 130-річчя створення Полтавського дослідного поля) : наук. доповідь / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 28 с.
7. Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування Національної академії аграрних наук України: передумови появи, головні здобутки та інноваційні перспективи (до 85-річчя НААН) : наук. доп. / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – Вінниця : ТОВ ―Нілан-ЛТД‖, 2016. – 34 с.
8. Вергунов В. А. Науково-організаційні засади становлення та діяльності Національної академії аграрних наук України : до 80-річчя заснування НААН : наук. доп. / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – К. : Аграр. наука, 2012. – 26 с.
9. Иванов А. Л. Очерки по истории агрономии / А. Л. Иванов, Н. С. Немцев, И. Ф. Каргин, С. Н. Немцев ; РАСХН. – М. , 2008. – С. 231.
10. Недокучаев Н. К. Опытное дело в полеводстве : теория и практика. – М. : Госиздат, 1929. – С. 31–36.
11. Положение о сельскохозяйственных опытных учреждениях // Известия Министерства земледелия и государственных имуществ. – 1901. – ғ 29, (22 июля). – С. 546–547.
12. Вергунов В. А. Згурівське аграрне піонерство Петра Кочубея – для потреб полтавської громади. До 150-річчя створення Полтав. Т-ва сіл. госп-ва / В. Вергунов // Вечірня Полтава. – 2015. – 23 верес. [ғ 38 (1178)]. – С. 6.
13. Вергунов В. А. Згурівське аграрне піонерство Петра Кочубея – для потреб полтавської громади. До 150-річчя створення Полтав. Т-ва сіл. госп-ва / В. Вергунов // Вечірня Полтава. – 2015. – 7 жовт. [ғ 40 (1180)]. – С. 6–7.
14. Вергунов В. А. Погарське навчально-зразкове господарство: нереалізований проект місцевої громади чи прогностичне підґрунтя для сьогодення. До 150-річчя Полтав. Т-ва сіл. госп-ва / В. А. Вергунов // Гадяцький вісник. – 2015. – 2 жовт. [ғ 40 (117111)]. – С. 18.
15. Винер В. В. Сельско-хозяйственное опытное дело. Краткий исторический очерк и обзор программ русских с.-х. опытных учреждений (1840–1910 гг.) : лекции, читанные на курсах по с.-х. опытному делу при Петровской с.-х. академии / В. В. Винер. – М. : Изд-во Наркомзема ―Новая деревня‖, 1922. – С. 12.
16. Вергунов В. А. Передумови зародження та становлення дослідної справи в Росії та Україні / В. А. Вергунов // Наукові сільськогосподарські бібліотеки у ХХІ столітті : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 берез. 2002 р.) / Мінагрополітики України, Укр. акад. аграр. наук, Центральна наук. с.-г. б-ка ; редкол. : В. А. Вергунов та ін. – К., 2002. – С. 15.
17. Вергунов В. А. Мережа сільськогосподарських дослідних установ у Росії та Україні перед Першою імперіалістичною війною / В. А. Вергунов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2003. – Вип. 10. – С. 70–80. – (Сер. ―Історія і філософія науки і техніки‖).
18. Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (1912 – 2012 / За ред. В. С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 816 с.
19. Становлення наукових установ при сільськогосподарських товариствах Правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : реферат [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=55357.
20. О деятельности Всеукраинского бюро по опытному с.-х. делу и Опытного Отдела Наркомзема УССР // Сельскохозяйственное опытное дело. – 1922. – ғ 1. – С. 86.
21. Шляхи й темпи розвитку народного господарства УСРР : матеріали до побудування п‘ятирічного плану до ХІ Всеукраїнського з‘їзду рад. – Х. : Держплан, 1929. – С. 6–7.
Published
2017-12-19
How to Cite
Kovalenko , S. (2017). Collective experiments as harbingers of the appearance of domestic collective farm research work in 30-ies of XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 273-276. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/311