The basic scientific lines and directions of economic-geographical school at the Chernivtsi university

  • O. Chubrey
Keywords: economical geograhpy, scientific directions, scientific school, the scientific leader, naturalrecources potential

Abstract

In this paper was analyzed the features of economic-geographical school formation in Ukraine and Chernivtsi University. Stated that scientific school of economic geography and ecological management was formed in the Department of economic geography and ecological management of Yuriy Fedkovych Chernivtsi national University. Scientific leaders of the Chernivtsi economic and geographical school were: Professor A. S. Sinyavsky, V. V. Onikienko, M. G. Ignatenko, Y. I. Zhupanskiy, M. P., Krachulo, V. P. Rudenko.

References

1. Жупанський Я.І. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Жупанський Я.І., Руденко В.П. // Український географічний журнал. – Київ. – 2004. – ғ 3 (47). – С.117–123.
2. Олійник Я. Географічна наука в Україні: становлення і розвиток / Я. Олійник, Н. Краснопольска. — К. : Ніка-Центр, 2007. — 148 с.
3. Криворученко В. К. Научные школы – эффективный путь проведения диссертационного исследования [Електронний ресурс]. Информационный гуманитарный портал ―Знание. Понимание. Умение‖. – Режим доступу URL: http://www.zpujournal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/
4. Чубрей О.С. Провідні економ-географи Чернівецького університету та їх внесок у розвиток географічної науки в радянський період. // О.С. Чубрей // Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України: збірник матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Донецьк, 8 грудня 2011 р.) / Наук. ред.: д.пед.н., проф. Ю.А. Романенко. – Донецьк: ДІСО, 2011 – С. 34-36.
5. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
6. Докладная записка заведующого кафедрой эконом. географии о научной роботе. – Державний архів Чернівецької області – Ф.82. – Оп.4. – Спр.80.
Published
2017-12-19
How to Cite
Chubrey , O. (2017). The basic scientific lines and directions of economic-geographical school at the Chernivtsi university. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 255-259. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/307