The theoretical and methodological principles examination value of the documents in electronic form

  • Y. Cherniatynska
Keywords: document in electronic form, examination value, website, electronic information resources, online resource, the National Archive Fund

Abstract

The article deals with the value of document in electronic form as a source of historical information, the peculiarity of such documents is analyzed. The characterized the main theoretical issues examination value of document in electronic form in order to select them for permanent storage and provide the formation the National Archival Fund with modern forms of documents. The emphasis is focused on general (principal) and special (additional) criteria value of document in electronic form , modern approaches of their usage are proposed.

References

1. Афанасьева Л. И. Проблема экспертизы ценности интернет-ресурсов на примере сайтов / Л. И. Афанасьева // Вестн. архивиста. – М., 2005. – ғ 4. – С. 163-175.
2. Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів / Террі Іствуд // Архіви України. – К., 2002. – ғ 1-3 (249). – С. 232-236.
3. Матяш І. Б. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії. Діяльність експертних комісій / І. Б. Матяш, З. О. Сендик, Н. М. Христова // Архівознавство / за заг. ред. Я. С. Калакури, І. Б. Матяш. – К., 2002. – С. 163-168.
4. Понтек К. Критерії оцінки цінності аудіовізуальних документів // Архівознавство. – Археографія. – Джерелознавство: Міжвідомч. збірн. наук. пр. Вип. 8. – К., 2006. – С. 9-16.
5. Савченко І. В. Сучасне нормативно-правове регулювання експертизи цінності документації в установах: формування, складові та напрямки розвитку // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. ғ 43. – С. 323-326.
6. Студенніков І. В. До питання комплектування архівів у XXI столітті: нові можливості чи втрата позицій? // Архіви України. – К., 2000. – ғ 4-6. – С. 9–14.
7. Селівєстрова К. Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2009. – Т. 17. – С. 73-82.
8. Про Національний архівний фонд та архівні установи [Електронний ресурс]: Закон України від 24.12.1993 ғ 3814-XII [із змінами]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. – Назва з екрана.
9. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.1992 ғ 2657-XII [із змінами]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрана.
10. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Чинний від 01.07.2005 // Держспоживстандарт України. – К., 2005. – 32 с.
11. Кисловская Г. А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Кисловская Галина Александровна ; Московский государственный университет культуры и искусств. – М., 2003. – 156 c.
12. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.
13. Критерії відбору веб-ресурсів як складової НАФ і джерела комплектування Центрального державного електронного архіву України: Метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДЕА України. – К., 2009. –13 с.
Published
2017-12-19
How to Cite
Cherniatynska , Y. (2017). The theoretical and methodological principles examination value of the documents in electronic form. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 251-254. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/306