Descriptive and statistical sources to study of the noble estates in Rus’ voivodeship in 16th– 18th centuries (on the example of Komarno estate in L’viv land): inventories

  • B. Smereka
Keywords: descriptive and statistical sources, private estates, Polish-Lithuanian Commonwealth, inventories

Abstract

In the article analysis of informativeness of Early Modern descriptive and statistical sources extended on the example of private estates (in this case – Komarno estate in L‟viv land of Rus‟ voivodeship). Two lengthy estate inventories – undated (tentatively created in the third quarter of the 17th century) and from 1746 are considered, for which colonization and economic development of estate are investigated. Using other sources, created at the same time (Episcopal visitation of Greek Catholic churches in Shchyrets‟ vicegerency and Poll Tax register of Jews of L‟viv land), the credibility of demographic parameters checked.

References

1. Грушевський М. Описі перемиського староства 1494–1497 pp. / М.С. Грушевський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Накладом Наукового товариства імені Шевченка, 1897. – Т. XIX. – С. 1–24.
2. Грушевський М. Опись Львівського замку р. 1495 / М.С. Грушевський // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Під ред. М. Грушевського. – Львів : Накладом Наукового товариства імені Шевченка, 1896. – Т. XII. – Miscellanea. – С. 1 -12.
3. [Anonim]. Inwentarz starostwa Rohatyńskiego z r. 1616 // Kronika powiatu Rohatyńskiego / Red. Mieczysław Opałek. – Rohatyn : Towarzystwo Szkoły Ludowej w Rohatynie, 1933. – Nr. 2–3. – S. 7–19.
4. Кісь Я. Найстаріший інвентар Замерстинова, Волиці і Поріччя – сіл м. Львова: 1546 р. / Я.П. Кісь // Науковоінформаційний бюлетень архівного управління УРСР. – К., 1960. – ғ 1. – С. 67–70.
5. Turska J. Inwentarz żup samborskich z r. 1558 / Jadwiga Turska // Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. – Wrocław, 1957. – T. 1. – S. 294–318.
6. Смуток І. Інвентар Дрогобицького староства 1568 р. / І.І. Смуток, Л.В. Тимошенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2006. – Т. X. – С. 519–570.
7. Інвентар снятинського староства 1752 р. : [зб. док. / упоряд. П. Сіреджук] ; Інститут історії, археології і етнології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Снятинська районна рада. – Косів : Писаний Камінь, 2015. – 226 с.: іл.
8. Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana / Michał Baliński, Tymoteusz Lipiński. – Warszawa : nakład S. Orgelbranda, 1845. – T. 2, cz. 2. – S. [547]–1431.
9. Dworzaczek W. Ostroróg Jan h. Nałęcz (1565–1622) // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – T. XXIV/3. – Zesz. 102. – S. 506–511.
10. Majewski W. Ostroróg Mikołaj h. Nałęcz (1593–1651) // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – T. XXIV/3. – Zesz. 102. – S. 515–519.
11. Archiwum Skarbu Koronnego, Dział 1 (Rachunki Królewskie 1388–1781), Dz. I, sygn. 145, 91 k.
12. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. – T. 10. Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego / Oktaw Pietruski, Xawery Liske. – Lwów, 1884. – VI, 543 s.
13. Cynarski S. Jabłonowski Jan Stanisław h. Prus III (ok. 1600–1647) // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-WarszawaKraków : Zakład Narodowy im Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. – T. Х/2. – Zesz. 45. – S. 220–221.
14. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ), ф. 9 (Львівський гродський суд), оп. 1, спр. 458, 1395 c.
15. Anusik Z. O książętach Wiśniowieckich j czasach w których żyli. Suplement do monografii rodu [Recenzja na: Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu. – Poznań, 2007. – 552 s. + 2 tabl.] / Zbigniew Anusik // Przegląd nauk historycznych. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – R. VIII. – ғ 2. – S. 149–245.
16. Piwarski K. Dolski Jan Karol, h. Kościesza (1637–1695) // Polski Słownik Biograficzny. – Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1939–1946. – T. V. – S. 288–289.
17. Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України. Відділ рукописів, ф. 4 (Баворовські), оп. 1, спр. 1042, 40 арк.
18. Zielińska Z. Ogiński Ignacy h. własnego (ok. 1698–1775) // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – T. ХXIII/6. – S. 607–610.
19. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego. – Warszawa, 1883. – Т. IV : Kęs-Kutno. – 963 s.
20. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 615, 1752 с.
21. Lustracja województwa ruskiego 1661–1665. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – (Lustracje dóbr królewskich XVI–XVIII wieku. Województwo ruskie). Cz. II : Ziemia lwowska / [wydali E. i K. Arłamowscy]. – Wrocław, 1974. – IX, 216 s.
22. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 330, 910 с.
23. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 461, 2638 с.
24. Скочиляс І. Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископської ревізії Щирецького намісництва) // Записки НТШ. – Т. ССХХХVІІІ : Праці історико філософської секції. – Львів, 1999. – С. 434–514.
25. ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 959, 638 с.
26. Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej / Cezary Kuklo ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009. – 521 s.
27. Bostel F. Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego w r. 1765 / Ferdynand Bostel [Osobna odbitka z: Archiwum Komisji Historycznej. – T. 6]. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1891. – [2], 22 s.
Published
2017-12-19
How to Cite
Smereka , B. (2017). Descriptive and statistical sources to study of the noble estates in Rus’ voivodeship in 16th– 18th centuries (on the example of Komarno estate in L’viv land): inventories. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 243-250. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/305